عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با نظری اجمالی به پیشینه کتابداری جدید در کشورهای انگلستان، امریکا، هند و ایران وضعیت کنونی تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و با تقسیم‌بندی اطلاعات بدست آمده در قالب مباحثی چون گروههای آموزشی، شرایط پذیرش ، مدت دوره‌ها، ارزشیابی دانشجو، مدرک تحصیلی، برنامه درسی، تجهیزات آموزشی و کارگاهی و ... امکان مقایسه آنها و تشخیص تفاوتها و شباهت‌ها را فراهم می‌سازد. ...

هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی وضیعت سواد اطلاعاتی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه رازی با دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه است، روش پژوهش، روش پیمایشی و روش تطبیقی است و جامعه پژوهش جمعا 253 نفر شامل103 نفر از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه رازی و 153 نفر دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه است و داد ه ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد ...

هدف: شناسایی دیدگاه دانش‌آموختگان شاغل کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ها درباره سودمندی درس‌های دوره کارشناسی آنها برای انجام وظایفی که بر عهده دارند. روش بررسی: نوع مطالعه پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری کتابداران کتابخانه‌های شهر اصفهان با بیش از 3 سال سابقه کار هستند و نمونه همان جامعه آماری است. یافته‌ها: کارآموزی مفیدترین و تاریخ فلسفه به ترتیب کم فایده‌ترین درس‌ها بوده است. مجموعه‌سازی بیشتر از بقیه درس‌ها لازم است گسترش یابد و تاریخ ادبی ...

با مطالعه و تعمق در الگوهای تجربه شده و موفق برنامه درسی دانشکده‌های معتبر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای انگلستان و آمریکا و با استفده از استانداردهای اعبتارسنجی انجمن کتابداران (LA) موسسه متخصصان اطلاع‌رسانی (IIS) و انجمن کتابداران آمریکا (ALA) که مسئولیت تایید و اعتباردهی دوره‌های آموزش عالی این رشته را بعهده دارند و با قیاس بین الگوهای موفق و ناموفق و توجه به موارد تشابه و تفاوت بین آنها و انطباق آن با نیازهای کشور، برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌ ...

هدف پژوهش حاضر تعیین فرایند زیست موضوعات و روش های پژوهش پایان نامه های رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران و مقایسه بین موضوعات پایان نامه ها و اولویت های پژوهشی می باشد. این پژوهش کاربردی و از روش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایشات موضوعی پایان نامه ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه 292 پایان نامه کتابداری و اطلاع رسانی نوشته شده از سال 1384-1388 در ده دانشگاه دولتی ایران و 74 اولویت پژوهشی سازمان های مختلف در سال های 1389 و 1390 می باشد در ...