عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 149

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرآیند اسمز عبارت است از خارج سازی آب مواد غذایی به وسیله قراردادن آنها در محلول های هیپرتونیک، این محلول ها به علت دارا بودن فشار اسمزی بالاتر و ایجاد گرادیان غلظتی بین خود و موادغذایی باعث خروج آب از موادغذایی می شوند. این پژوهش با استفاده از محلول ساکارز، شربت گلوکز (با غلظت های 40، 50 و 60 درصد) و محلولهای ترکیبی شامل: (40% ساکارز، 20% شربت گلوکز)، (20% ساکارز، 40% شربت گلوکز)، (40% ساکارز، 20% شربت گلوکز، 3% نمک طعام) براساس طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت. نتای ...
نمایه ها:
کیفیت | 

میزان تولید سیب زمینی در ایران حدود 20 تا 30 تن در هکتار برآورد می شود اما چون ذخیره سازی آن در انبارهای کشور چندان مطلوب نیست بنابراین میزان ضایعات معمولا از 5 درصد بیشتر می باشد . با توجه به اینکه سیب زمینی منبع اصلی غذایی بشر در دنیا محسوب می شود به دلیل کوتاه بودن زمان ذخیره سازی و حجیم بودن، امروزه صنایع تبدیلی سیب زمینی از جمله خلال نیمه سرخ شده سیب زمینی مدنظر می باشد. ...

به طوری که آمار منتشر شده از طرف منابع کشاورزی کشورمان نشان می دهد، میزان ضایعات محصولات کشاورزی سالیانه 30 الی 35 در صد است که در مقایسه با ضایعات کشورهای پیشرفته، میزان آن خیلی بالاتر می باشد و از این رو به نظر می رشد که یافتی راهکارهایی جهت کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی بسیار ضروری می باشد. کشورهای پیشرفته همواره تلاش می نمایند تا با بررسی و تحقیقات در زمینه عواملی که در ایجاد و افزایش ضایعات موثرند، میزان ضایعات را به حد اقل ممکن برسانند به طوری که در بعضی از این کشور ...

با توجه به آزمایشهای صورت گرفته، در سطح مزرعه قبل از آنکه میزان کود را جهت دستیابی به عملکرد بالا افزایش دهیم، باید مدیریت و آگاهی استفاده صحیح از کودهای شیمیایی ( زمان و روش مصرف ) را به منظور افزایش سطح تولید، بالا ببریم. مثلا استفاده از روش نواری کود ازته، باعث مجاورت بیشتر کود با ریشه گیاه، کاهش کود مصرفی، کاهش رقابت علفهای هرز با گیاه زراعی و کاهش تلفات ناشی از اتلاف ازت به راههای مختلف ( تصعید و آبشویی ) شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد در بسیاری از گیاهان زراعی می شود ...
 
ماهی سفید دریای مازندران و ماهی سفید پرورشی دو نوع ماهی مهم تجاری و باظاهری یکسان هستند که نوع دوم در سیستم کارگاههای پرورشی تولید می گردد . ترکیبات غذایی این ماهی ها دراین تحقیق مقایسه و ماریناد تولیدی از آنها مورد ارزیابی ارگانوایپتیکی قرار گرفت . در ماریناد نگهداری شده در 10 درجه سانتی گراد و فواصل زمانی 2 و 4 و 6 و 8 ماه عدد پراکسید و میزان مواد ازته فرارمحاسبه گردید . مقایسه ترکیبات غذایی این دونوع ماهی با آزمون دانکن در سطح 5 % احتمال نشان داد که میانگین میزان پروتئین ، ...

اکسیداسیون چربیها منجر به تغییر طعم و بو کاهش ارزشی غذایی و سمی شدن روغنهای خوراکی می گردد. برای جلوگیری از اکسیداسیون روغنها افزایش دوره نگهداری و تثبیت کیفیت آنها راههای متعددی وجود دارد یکی از این راهها افزودن آنتی اکسیدانهاست. آنتی اکسیدانهای سنتزی متداول و مجاز شامل BHA, BHT, TBHQ واسترهای گالات هستند که همگی از ترکیبات فنولیک می باشند. اما در سالهای اخیر مصرف این ترکیبات به علت احتمال سرطانزایی آنها محدود شده است. از طرف دیگر فرایندهای اکسیداتیو در بروز بسیاری از بیماری ...
نمایه ها:
میخک | 
ادویه | 
روغن | 
فنل | 
اثر | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.