عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 123

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باور‌های معرفت‌شناختی علمی و خودکار‌آمدی یادگیری علوم با مفاهیم یادگیری علوم انجام گردید. روش: تعداد254 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه باور‌های معرفت‌شناختی علوم (SEB)، مقیاس باور‌های خودکار‌آمدی یادگیری، و پرسشنامه مفاهیم یادگیری علوم (COLS) جهت جمع آوری داده‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری17-SPSS و شاخص آماری فراوانی، درصد، میا ...

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير آموزش شناختي- رفتاري گروهي بر فرسودگي زناشويي زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت بود. اين تحقيق شبه تجربي بوده و نمونه ي آن 32 زن و مرد بودند که از بين داوطلباني كه از فروردين تا اواخر تير ماه 1389 به مراکز مشاوه شهرستان كوهدشت مراجعه کرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي، در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند (16 نفر در گروه آزمايش و 16 نفر در گروه کنترل). ابزار پ‍ژوهش پرسشنامه ي فرسودگي زناشويي پاينز(1996) بود. ابتدا از دو گروه پيش آزمون به عمل آم ...

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش رفتاری به شیوه گروهی بر مهارتهای ارتباطی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر بمپور به مرحله اجرا در آمده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جهت انتخاب نمونه آماری از بین کلیه دانش آموزان از میان دبیرستان‌ها، دبیرستان قدس به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه اضطراب امتحان ابواقاسمی و همکاران (1375) و مهارتهای ارتباطی جرابک (2004 ) در ب ...

هدف پژوهش، بررسی محتوای برنامه‌ی درسی تربیت دینی در دوره‌ی آموزش خانواده در مقطع دبیرستان و مقایسه‌ی آن با نظرات گروهی از متخصصین (علوم تربیتی، روان شناسی، علوم اسلامی) و مدرسین دوره‌ی آموزش خانواده بوده است. بدین منظور، پس از تحلیل محتوای برنامه‌ی درسی تربیت دینی در دوره‌ی آموزش خانواده مقطع دبیرستان بر گرفته از کتاب خانواده و فرزندان در دوره ی دبیرستان (1386) تألیف استادان طرح جامع آموزش خانواده و استخراج مولفه ها از متن محتوای موجود، و در کنار آن انجام مصاحبه با متخصصین د ...

هدف پژوهش حاضر، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر چگونگی بازیابی اطلاعات علمی از طریق موتور جستجوگرگوگل اسکولار بر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی87-86 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی بودند که از میان آنها 36 نفر به عنوان نمونه اصلی پژوهش و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (n=18) و کنترل (n=18) به صورت تصادفی جایگزین شدند. در این ...

بدون شک خواندن و مطالعه از مهمترین و زیربنایی‌ترین فعالیت‌های متعالی ویژه انسان است که نقش بسیار اساسی در زندگی فرد و ایجاد و پیشرفت فرهنگ و تمدن دارد. با عنایت به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای فراشناختی مطالعه در بین دانشجویان رشته‌های پرتقاضا (حقوق، روانشناسی‌ بالینی و حسابداری) و کم تقاضای (ادبیات، فلسفه و تاریخ) علوم انسانی دانشگاه اصفهان می‌پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها ...

این پژوهش باهدف بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق شهروندی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی وتحلیل محتوا بوده است.جامعه آماری پژوهش برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بوده که کل جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفت .ابزار پِژوهش سیاهه تحلیل اهداف مصوب علوم اجتماعی، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی علوم اجتماعی وسیاهه تحلیل کتب راهنمای معلم علوم اجتماعی بود که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی و حقوقی تدوین شدند .روایی ابزارها ب ...

تحقیق حاضر با هدف مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی ومهندسی در دانشگاه علم و فرهنگ به صورت یک تحقیق پیمایشی انجام پذیرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 29 سوالی هرمنس که در برگیرنده نه عامل تشکیل دهنده انگیزه پیشرفت تحصیلی بود استفاده شد.پرسشنامه در اختیار دو گروه از دانشجویان دختر و پسر دانشکده های فنی و مهندسی و علوم انسانی که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند قرار گرفت نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی دانشجو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استرس فرزندپروری، پذیرش والدینی و مشکلات سازگاری شخصیتی دانش آموزان دوره راهنمایی بوده است. روش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای چند مرحله‌ای یک نمونه تصادفی از 246 دختر و 349 پسر در دامنه سنی 11 تا 16 سال برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از شاخص استرس فرزندپروری، پرسشنامه پذیرش- طرد والدینی و پرسشنامه سازگاری شخصیتی کودکان جمع‌آوری شد.نتایج: یافته‌ها آشکار کرد که از میان متغیرها استرس فرزندپروری با مشکلات سازگ ...