عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی کارورزی رشته علوم تربیتی از دیدگاه اساتید و دانشجویان است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان ترم چهار به بالای دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دانشگاه پیام نور تبریز در مقطع کارشناسی در رشته‌های مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی و آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی تشکیل می‌دهد. تعداد دانشجویان بر حسب آمار بدست آمده از دانشگاه‌ها 540نفر و تعداد اساتیدی که دا ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مهارت های موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش تعیین رابط? بین تفکر انتقادی و پنج مهارت آن (استنباط ، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی استدلال های منطقی) با برنامه درسی از دیدگاه آیزنر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی بوده که بالغ بر 1007 نفر می باشد. ب ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) از نظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390- 1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی براساس الگوی کلاین می پردازد. جامعه آماری پژوهش جمعاً 111 نفر که شامل دو زیر جامعه: الف)اعضای هیأت علمی رشته علوم تربیتی 6 نفر ب)دانشجویان رشته علوم تربیتی 105 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ...

اگرچه تجزیه و تحلیل نیازها سنگ بنای هر برنامه درسی محسوب میشود، این مهم غالبا در برنامه های زبان تخصصی که در دانشگاه های ایران برگزار میگردد نادیده گرفته میشود. تحقیق حاضر در نظر داشت تاریخچه غنی در رابطه با نیازهای خواندن و درک مفاهیم زبان تخصصی دانشجویان رشته علوم تربیتی بدست آورد. به این منظور تعریف مهارتهای هدف و نیز مهارتهای فعلی دانشجویان در رابطه با خواندن و درک مفاهیم زبان تخصصی به روش جمع آوری چندگانه اطلاعات صورت گرفت. صاحبنظران در این رشته: دانشجویان کارشناسی (131 ...

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي شهر تهران پرداخته است. در اين تحقيق، يادگيري مهارت‌هاي رمزگذاري، رمزخواني، گوش دادن، تعقل، ابراز وجود، فرازبان و زبان احساسات به عنوان مهارت‌هاي ارتباطي با استفاده از ميزان و نوع استفاده از اينترنت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان كارشناس دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. نمونه مور ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اینترنت با هویت دینی و ملی در دانشجویان علوم تربیتی به منظور ارائه راهکارهای مناسب انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه دانشجویان علوم تربیتی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل (480N=) که تعداد 214 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.جهت بررسی روایی پرسشنامه پس از طراحی پرسشنامه سوال ...

در سالهای اخیر کشورهای مختلف برای ارتق ای کیفیت آموزش ع الی کوشش ویژهای به عمل آوردهاند. یکی از راههای انجام این امر استفاده از رویکرد ارزیابی میباشد. ارزیابی دارای ویژگیهایی است که میتواند برای ارتقای مستمر کیفیت بکار برده شود . دونوع ارزیابی وجود دارد: ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی . در این پایان نامه از روش ارزیابی درونی استفاده میشود. ارزیابی درونی در دانشگاهها توسط اعضای هیات علمی آغاز میشود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی می باشد که هدف ...

هدف از پژوهش حاضر ، ارزيابي کيفيت برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (گرايش برنامه ريزي درسي) از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب در سال تحصيلي 91- 90 مي باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي است که به ارزشيابي کيفيت برنامه درسي موجود رشته علوم تربيتي بر اساس الگوي فرانسيس کلاين مي پردازد. جامعه آماري پژوهش جمعاً 91 نفر که شامل دو زير جامعه : الف-اعضاي هيأت علمي رشته علوم تربيتي (17 نفر) و ب- دانشجويان کارشناسي ارشد شاغل به تح ...

هدف: این پژوهش به منظور مطالعه‌ی تجربیات دانشجویان جدیدالورود دانشکده‌ی علوم‌تربیتی و روانشناسی در خصوص آشنایی با رشته‌ی تحصیلی خود در سالتحصیلی 89-90 و ارتباط آن با نگرش آنها، انجام شده‌است. روش: با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش حاضر، از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدار شناختی آن استفاده شده‌است. اعضای نمونه‌ی این مطالعه 37 دانشجو از رشته‌های مختلف بود که به صورت هدفمند انتخاب شده‌بودند. در این پژوهش محقق با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته تلاش کرده‌است تا دیدگاههای افراد م ...