عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی روشهای تربیتی مستتر در آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (ع) و کاربرد آن در تعلیم و تربیت انجام شده است. این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای است بنابراین با مراجعه به کتب و منابع در دسترس و معتبری که حاوی مطالب مورد نظر در ارتباط با موضوع می‌باشد، اطلاعات لازم استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کتابهایی که در زمینه تعلیم و تربیت و مراحل آن تعریف شده، و در دسترس بوده اند. و نمونه‌گیری ما هدفمند، و نمونه ها آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (ع) ا ...

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تاثیراندیشه های تربیتی پستالوژی در مربیان تربیتی خانه کودکان ونوجوانان بهزیستی خراسان رضوی در سال 89 می باشد. ما آراء کلی و اهداف وروشهای دانشمند سویسی یوهان هاینرش پستالوژی و نظریات ایشان را در خصوص ساختار فیزیکی و ساختار روانی خانه کودکان و نوجوانان از منابع فارسی موجود ومنابع خارجی در دسترس جمع آوری نمودیم .و براساس تاثیر این نظریات در نظر مربیان خانه کودکان ونوجوانان فرضیه های را مطرح کردیم و داده های از مراکزی که در استان خراسان رضوی به صورت ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به عدالت‌اجتماعی در برنامه‌درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های عدالت‌اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه‌ی‌درسی علوم-اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم اجتماعی کشور بوده که از این جامعه‌، برنامه‌درسی مطالعات‌اجتماعی، جامعه 1 و جامعه 2 برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی نظرمعلمان فارغ‌ التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی شهرسراوان در مورد میزان و نحوه اثرات دروس اصلی تربیتی گذرانده شده دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بر عملکرد آن‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن عبارتست از کلیه معلمین فارغ التحصیل سه سال اخیردر دوره کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه مشغول به خدمت در شهر سراوان. حجم جامعه آماری ۳۰۰نفر می‌باشد که یک سوم از آنها یعنی۱۰۰ نفرو به منظور حذف بیشتر عوامل مداخله‌گر ۵۰ ن ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) از نظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390- 1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی براساس الگوی کلاین می پردازد. جامعه آماری پژوهش جمعاً 111 نفر که شامل دو زیر جامعه: الف)اعضای هیأت علمی رشته علوم تربیتی 6 نفر ب)دانشجویان رشته علوم تربیتی 105 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مهارت های موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش تعیین رابط? بین تفکر انتقادی و پنج مهارت آن (استنباط ، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی استدلال های منطقی) با برنامه درسی از دیدگاه آیزنر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی بوده که بالغ بر 1007 نفر می باشد. ب ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اینترنت با هویت دینی و ملی در دانشجویان علوم تربیتی به منظور ارائه راهکارهای مناسب انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه دانشجویان علوم تربیتی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل (480N=) که تعداد 214 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.جهت بررسی روایی پرسشنامه پس از طراحی پرسشنامه سوال ...

در سالهای اخیر کشورهای مختلف برای ارتق ای کیفیت آموزش ع الی کوشش ویژهای به عمل آوردهاند. یکی از راههای انجام این امر استفاده از رویکرد ارزیابی میباشد. ارزیابی دارای ویژگیهایی است که میتواند برای ارتقای مستمر کیفیت بکار برده شود . دونوع ارزیابی وجود دارد: ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی . در این پایان نامه از روش ارزیابی درونی استفاده میشود. ارزیابی درونی در دانشگاهها توسط اعضای هیات علمی آغاز میشود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی می باشد که هدف ...