عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزشی خلاقیت پلسک است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 3 جلد کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی در سال تحصیلی 90-1389 می‌باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. در این تحقیق به منظور اعتبار یابی و روایی صوری از دیدگاه های صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت استفاده شده است و جهت پایایی با توجه به پایایی هولستی ، ضریب توافق بین کد گذار ...

در این تحقیق به ارتباط عمودی کتاب های علوم تجربی ابتدایی در سال تحصیلی 1389-1388 پرداخته شده است که با استفاده از شاخص های تحلیل محتوا میزان ارتباط عمودی این کتب مشخص شده است.وچون که حجم جامعه آماری محدود بوده است لذا تمام کتاب ها به عنوان نمونه انتخاب شده است و داده ها با استفاده از روش تحلیل توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.و به این نتیجه رسیده که بین محتوای کتاب های علوم این مقطع ارتباط عمودی در سطح بالای وجود دارد که ارتباط عمودی کتاب پایه دوم با پایه سوم بیشتر از سایر ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع به کارگیری روش تدریس حل مسئله از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر تهران انجام شد. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تدریس درس علوم تجربی در مدارس ابتدایی می باشند است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد و همچنین ابزار جمع اوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی ان توسط تعدادی از معلمان علوم تجربی و اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تایید قرا ...

رویکرد پژوهش محور در این پژوهش به معنی تقویت روحیه ی کنجکاوی،پرسشگری ،حل مسئله ،تفکر خلاق وتفکر انتقادی می باشد که دانش آموز را درحل مسئله واکتشاف یاری می دهد. در این پژوهش مولفه های رویکرد پژوهش محور عبارتند ازحل مسئله ،تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،کنجکاوی ،یادگیری مشارکتی ،تحمل شکست و پذیرش ابهامات ،ارتباط دانش آموز با محتوا ،ارتباط عمودی و افقی محتوا (تلفیق).با توجه به اهمیت کتاب درسی در سیستم آموزشی کشور ایران ،به تحلیل محتوای کتب درسی علوم تجربی دوره ی راهنمایی براساس مولفه ه ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به شیوه همیاری بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه چهاردانگه بوده است، روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه چهاردانگه در سال تحصیلی 93-1392 می باشد، حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش آموز پسر سال سوم راهنمایی است که 30 نفر آن ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بود ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجّه به بهداشت و سلامت دربرنامه درسی علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است.دراین پژوهش ازروش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های بهداشت و سلامت واز روش تحلیل محتوا به منظوربررسی وتحلیل برنامه درسی علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استفاده شده است.جامعه ی آماری پژوهش دربخش تحلیل محتوا برنامه درسی علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی کشوربوده که به روش هدفمند انتخاب شده است.ابزار جمع آوری اطّلاعات سیاهه تحلیل اه ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط عمودی محتوای کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی، براساس شاخص های برنامه ریزی درسی ازدیدگاه دبیران و کارشناسان شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی90-1389 می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دبیران و کارشناسان علوم تجربی شهرستان کرمانشاه می باشد که برابر 249 نفر می باشد. جهت انتخاب کارشناسان، با توجه به محدود بودن جامعه آماری آنها، حجم نمونه برابر با جامعه در نظرگرفته ...

امروزه به علت اهمیت آموزش رسمی توجه به برنامه درسی و در نتیجه توجه به محتوا به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از ماده درس هایی که به عنوان محتوا برای آموزش و پرورش دوره ابتدایی در نظر گرفته شده، ماده درس علوم تجربی است. یکی از معیارهای مورد توجه برنامه ریزان درسی در انتخاب محتوا توجه به سطح رشد ذهنی فراگیرندگان است. هدف از این پژوهش بررسی محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی براساس مراحل رشد پیاژه در مرحله عملیات عینی بوده است. مولفه ...

آموزش محیط زیست، درسی برای زندگی است. این نکته بدین معناست که آموخته ها و اندوخته های زیست محیطی ما می بایست به عمل تبدیل شده و در زندگی روزمره و رفتار فردی و اجتماعی ما بازتاب یابد. آنچه دراین زمینه قابل تأمل است نقش و اثری است که نظام های آموزشی در آموزش رفتارهای زیست محیطی از همان روزهای آغازین آموزش رسمی از طریق محتوا و کتاب درسی باید مدنظر قرار دهند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره عمومی به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی و حفاظت از محیط زی ...