عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده : توجه به فراگیری علم همواره در تمدن اسلامی توصیه شده و تشویق به آن از متون اولیه اسلامی برآمده است. در نتیجه این توصیه ها و تشویقات، بسیاری از علوم در قلمرو اسلامی با رشد، شکوفایی و نوآوری همراه بوده است. شناخت عالمان سرزمین شام در سده های پنجم وششم هجری، شاگردان آنها، دستاوردهای علمی ایشان، مراکز علمی و حتی سفرهای علمی آنان برای کسب دانش موضوعی است که این پایان نامه درصدد انجام آن برآمده است. در این پایان نامه 226 عالم و دانشمند در این منطقه معرفی گشته و آثارشان شم ...

با توجه به دیدگاه تلفیقی ما که در چارچوب نظری ارائه شده و با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق می‌توان گفت تبیین تمایلات پژوهشی اعضای هیات علمی با دیدگاه مزبور امکان‌پذیر است . زیرا اولا" ملاحظه می‌شود اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی و غیر علوم انسانی با انتظارات نقش متفاوتی روبرو هستند چنان که از اعضای هیئت علمی غیر علوم انسانی بیشتر انتظار اجرای طرح پژوهشی یا همکاری با آن می‌رود در حالی که از اعضای هیات علمی علوم انسانی انتظار تالیف ، ترجمه کتاب ، نقد یا تصحیح بیشتر است و ا ...

علم دینی و تولید علوم انسانیِ اسلامی یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مسائل علمی و گاهاً سیاسی کشور، در سال های پس از پیروی انقلاب اسلامی (بالاخص در یکی دو دهه اخیر) بوده است. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر در پی آن است که در عین تحلیل گفتمانی برخی از مهمترین رویکردهای مطرح در زمینه تولید علم دینی (بالاخص در حوزه علوم انسانی)، موانع تولید علوم انسانی بومی(دینی) را نیز شناسائی نماید. لذا برای تحقق هدف اول؛ چهار رویکرد مهم در زمینه تولید علم دینی یعنی رویکرد ...

هدف پژوهش بررسی معیارها و دستورالعمل‌های نشر مقالات در نشریات معتبر علوم انسانی فارسی، و ارائه مجموعه‌‌ای از دستورالعمل‌های مناسب در جهت دستیابی به چارچوبی مناسب برای قواعد نشر در نشریات داخلی است.این بررسی از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شده است.از بررسی دستورالعمل‌های نشر مقالات یافته‌های زیر بدست آمد: از 273 نشریه مورد پژوهش، بترتیب 47/25% و 97/82% از نشریات به مقوله عنوان و چکیده به زبان فارسی بیش از عنوان و چکید ...

دراین پژوهش که مبنای یافته‌های تحقیقات پیشین محقق تهیه شده است . نظر دو گروه دانشجویان ایرانی و ژاپنی و درباره جمع‌گرایی فرهنگی در محیطهای " خانوادگی" و" شغلی" ایرانی و ژاپنی و همچنین ابعاد رفتار "پدرانه" و "مدیریت پدرانه" ، در دو جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. (در این تحقیق نظر دانشجویان انگلیسی به عنوان ملاک اعتبار مورد استفاده قرار می‌گیرد). آزمونهای مورد استفاده در طرح عبارتند از : نمونه‌های معرف جمعیت دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی دانشگاه شهید بهشتی (که پیش بینی می‌شود ...

پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از تکنیک تحلیل استنادی به بررسی 11848 استناد از 120 رساله دکترای علوم‌انسانی دانشگاههای تربیت مدرس و آزاد اسلامی در طی سالهای 1370-75 پرداخته است . تربیت مدرس از مجموع 6949 استناد، 58/1 درصد به کتابها، 60/5 درصد به نشریات ادواری 68/7 درصد به پایان‌نامه‌ها، 58/5 درصد به سایر منابع استناد داده‌اند. و از نظر زبان نگارش منابع زبان فارسی با 46/1 درصد بیشترین استنادها و زبان فرانسه با 1 درصد کمترین استفاده را داشته است . دانشگاه آ ...

موضوع این رساله مناسبات دین و علوم انسانی از دیدگاه استاد مطهری می‌باشد . اکنون در جامعه علمی ما، تفاسیر و تلقی‌های گوناگونی از «هویت» علوم انسانی اسلامی وجود دارند که حتی گاه، با یکدیگر متعارض هستند. بنابراین، می‌باید به عنوان یک گام بنیادی در مسیر طراحی و ترسیم «مناسبات دین و علوم انسانی »، بتوانیم به طور دقیق به این مسأله بپردازیم. در این زمینه استاد مطهری از جمله کسانی هستند که با مجهز ساختن خویش به علوم روز و نیز تحقیق درباره اسلام و تعالیم حیات بخش آن و فهم دقیق آن، در ...

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر نقش تغییرات محیط های یادگیری و شیوه مرسوم آموزش بر پیشرفت درسی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی در درس علوم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی به صورت شبه آزمایشی با گروه کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون انجام گردید.. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 94-93 و نمونه ی اولیه به تعداد 57 نفر بود که به شکل خوشه ای دو مرحله ای انتخاب گرد ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی علل و عوامل عدم گرایش استادان هیات علمی رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاههای کشور به تحقیق و تتبع، و تنگناها و نارسایی‌های موجود اداری صورت گرفته است . جامعهء آماری مورد مطالعه شامل استادان شاغل رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاههای کشور بودند. نمونه‌گیری به طور تصادفی انجام گرفت ، و 200 نفر از استادادن انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که پس از تنظیم با پست ارسال گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها و جدول‌بندی و تجزیه و تحلیل‌های آماری این نتایج ب ...