عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسانها داراي تفاوتهايي هستند که ريشه در توانايي ها، استعدادها و علايق ايشان دارد. توجه به اين تفاوتها موجب هدايت افراد در مسير تحصيلي و شغلي، و در نتيجه پيشرفت و رضايتمندي مي گردد. پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين ويژگي‌هاي شخصيت و شادکامي با انگيزش پيشرفت در دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني و هنر اختصاص دارد. بدين منظور240 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشکده‌هاي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز به شيوه‌ي خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي تصادفي انتخاب و به‌وسيله‌ي پرسش ...

این پژوهش، با هدف بررسی موانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفته است، پژوهش از لحاظ روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضاءهیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان تشکیل می‌دهد که تعداد آنها 118 نفر(102 نفر مرد و 16 نفر زن) می‌باشند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و جدول تعیین حجم نمونه کرجس ...

پژوهش حاضر با رویکردی تفسیر گرایانه در صدد شناخت چالش‌ها و مشکلات فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی، به ویژه مدیریت آموزشی و نیز میزان فراهم بودن زیر ساخت های قانونی جهت این امر از نگاه پژوهشگران مربوطه است و با بهره گیری از یافته های حاصل از مصاحبه‌ها، مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی را طراحی نموده است. رویکرد پژوهشی به کاربرده شده از نوع روش شناسی کیفی می‌باشد. از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با ...

تحقیق حاضر سه کتاب انگلیسی تخصصی را که به دانشجویان ایرانی رشته های مهندسی، علوم انسانی،و پزشکی در مقطع کارشناسی تدریس می شود، از لحاظ تکرار سطوح شناختی طبقه بندی اصلاح شده ی بلوم تجزیه و تحلیل کرده است. هدف از مطالعه حاضر پیدا کردن سطح شناختی غالب در این کتاب ها بوده است. برای این منظور، یک نمودار کدگذاری طبق تعاریف شش سطح شناختی در طبقه بندی اصلاح شده وافعال مربوط به این شش سطح ساخته شد. سپس تمام تمرین های این کتب بر اساس این شش سطح شناختی کدگذاری شدند. پس از آن، فراوانی و ...

هدف پژوهش بررسی معیارها و دستورالعمل‌های نشر مقالات در نشریات معتبر علوم انسانی فارسی، و ارائه مجموعه‌‌ای از دستورالعمل‌های مناسب در جهت دستیابی به چارچوبی مناسب برای قواعد نشر در نشریات داخلی است.این بررسی از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شده است.از بررسی دستورالعمل‌های نشر مقالات یافته‌های زیر بدست آمد: از 273 نشریه مورد پژوهش، بترتیب 47/25% و 97/82% از نشریات به مقوله عنوان و چکیده به زبان فارسی بیش از عنوان و چکید ...

دانشگاه مأمن کشف و پرورش استعدادهای درخشان فرزندان این مرز و بوم است. پر واضح است که در این مسیر کتابهای دانشگاهی نقش بسیار پررنگی دارند، چه با مطالعه آنها دریچه ای جدید از دنیای علم به روی خوانندگان باز می شود. به همین دلیل نگارنده این رساله پژوهش در زمینه کتابهای دانشگاهی را امری مهم می داند، و با این پیش فرض کتابهای علوم انسانی سازمان سمت را هدف کار خود قرار داد اما از آنجائیکه حجم کتابهای منتشر شده در این سازمان بسیار زیاد است و عملا بررسی همه آنها مقدور نیست لذا با اعمال ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت انتشار و تحلیل استنادی مقالات علمی ایران در حوزه علوم انسانی از نوع تحقیقات علم‌سنجی بوده و با روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. در این پژوهش تعداد 4831 مقاله نمایه شده توسط نویسندگان ایرانی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در پایگاه اسکوپوس طی سال های 2001 – 2010 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات کتابشناختی مقالات از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و با مشاهده حضوری مقالات استخراج شد. برای پاسخگویی به پرسش ها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار excel و spss و ...

در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بیان کنیم علوم انسانی اسلامی امروزه به عنوان یک ضرورت مطرح است. لذا این سوال ایجاد می‌شود که آیا علوم انسانی اسلامی می‌توانیم داشته باشیم یا نه؟ با بررسی در آثار علامه طباطبایی باید بگوییم که ایشان قائل هستند که همانطور که می‌توانیم علوم انسانی داشته باشیم، با تحول در این علوم می‌توانیم علوم انسانی اسلامی هم داشته باشیم. با ایجاد تحول در این علوم به معنای تبدیل مبانی، روشها، ساختارها، نظریه ها و متون علمی و کاربردی سازی این علوم تحقق هر چه بی ...

موضوع این رساله مناسبات دین و علوم انسانی از دیدگاه استاد مطهری می‌باشد . اکنون در جامعه علمی ما، تفاسیر و تلقی‌های گوناگونی از «هویت» علوم انسانی اسلامی وجود دارند که حتی گاه، با یکدیگر متعارض هستند. بنابراین، می‌باید به عنوان یک گام بنیادی در مسیر طراحی و ترسیم «مناسبات دین و علوم انسانی »، بتوانیم به طور دقیق به این مسأله بپردازیم. در این زمینه استاد مطهری از جمله کسانی هستند که با مجهز ساختن خویش به علوم روز و نیز تحقیق درباره اسلام و تعالیم حیات بخش آن و فهم دقیق آن، در ...