عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسائل آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در سطح کارشناسی ارشد در فضای آموزش عالی در چهار گروه دانشکده های کتابداری، برنامه های آموزشی، مدرسان و دانشجویان مورد بحث قرار می گیرد. مسئله عمده دانشکده های کتابداری، کوچک بودن اندازه است که سه راه حل برای آن ارائه می گردد. مشکل اساسی برنامه های آموزشی توجه بیش از حد به جنبه های عملی می باشد. کمبود مدرسان واجد شرایط برای تدریس برنامه های جدید و تربیت دانشجویان کارآمد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. جذب دانشجویان فاقد انگیزه به دانشکده های ...

این نوشته بر آن است تا واژه اطلاع رسانی را از دیدگاه های لغوی و مفهومی بررسی کند و به مقایسه آن با کتابداری و علم کتابخانه بپردازد، سپس مشخص کند که تفاوت مفهومی این واژه با کتابداری، اگر تفاوتی وجود دارد در کجاست؟ در طی نوشته، بر این نکته نیز تاکید خواهد شد که چرا نسبت به واژه علم در عبارات علم اطلاعات یا علم اطلاع رسانی یا هر معادل دیگری غفلت شده و آیا این غفلت، عمدیست یا سهوی؟ برای این منظور، نخست درباره تاریخچه پیدایش واژه اطلاع رسانی بحث خواهد شد: آن گاه به بحثی لغوی دربا ...

پژوهش حاضر با تحلیل استنادی 240 مقاله تالیفی دارای استناد، منتشر شده در فاصله سال های 1369 تا 1376 در چهار نشریه فصلنامه کتاب، پیام کتابخانه، کتابداری، و اطلاع رسانی که جمعا 1770 استناد را در برداشته اند، سعی در کشف روابط درون رشته ای و بین رشته ای حوزه کتابداری و اطلاع رسانی دارد. جهت این امر رشته کتابداری و اطلاع رسانی به 21 زیر شاخه تقسیم شده است. ماخذ مقالات به دو دسته تقسیم شده اند: 1) ماخذ حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و 2) ماخذ مروبط به سایر حوزه ها. موضوع مقالات و ماخذ ...

مدیریت اطلاعات طیف وسیعی از حوزه های مختلف اعم از توسعه منابع انسانی، مالکیت فکری، اداره کتابخانه، ذخیره، سازماندهی، اشاعه، و مصرف اطلاعات را در بر می گیرد. گسترش استفاده از رایانهها و به وجود آمدن شبکه های اطلاع رسانی& چشم انداز جدیدی را فرا راه مدیریت جدید گشوده و وظایف این حوزه از علم اطلاع رسانی و کتابداری را خطیر تر کرده است. با آغاز پیدایش و توسعه فن آوری های اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات نیز دچار دگرگونی بنیادی شده و اغلب کشورها در برنامه ریزی های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، و ...

اطلاع رسانی واژه ای است که وظیفه هر کتابخانه را به خوبی بیان می کندزیرا کتابدار است که در برابر انواع اطلاع رسانیهایی که در یک جامعه انجام می شود با استفاده از اطلاعات نظم یافته در کتابخانه خود ، می تواند اطلاع رسانی را به شکل سازمان یافته تری انجام دهد اما هر چه این سازماندهی منظم تر باشد اطلاع رسانی نیز بهتر انجام خواهند شد یکی از ملزومات اطلاع رسانی سازمان یافته در هر کشو ر،شبکه کتابشناختی ملی است این شبکه در ایران هنوز تشکیل نشده اما ظرف انتقال داده های کتابشناختی این شب ...

تحقیق حاضر به نگرش استادان و کتابداران نسبت به خدمات اطلاع رسانی در دو کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری علوم اجتماعی (‏‎SPSS‎‏) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اغلب موارد اختلاف معنی داری در نگرش استادان و کتابداران وجود نداشته اطلاع رسانی نیز در کتابخانه های مذکور به ویژه در کتابخانه مرکزی ...

با توسعه فنآوریهای نوین اطلاعات همه ساله در سراسر دنیا هزاران مقاله، گزارش، کتاب و سند علمی و فنی کشاورزی چاپ و منتشر می شود. به طور قطع، اکثر این منابع مورد نیاز و علاقه طیف وسیعی از دانشمندان و متخصصان و برنامه ریزان است. نظامهای ملی و بین المللی اطلاع رسانی به عنوان واسطه انتقال اطلاعات، برای دسترسی سریع متخصصان به یافته های جدید، به گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات می پردازند. اگریس و کریس دو نظام بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی هستند که اطلاعات مربوط به منابع علمی کشاور ...

کودکان و نوجوانان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. به همین اعتبار، آگاهی از وشعیت کمی و کیفی و موضوعی فعالیت ها و خدمات مربوط، یا ویژه آنها اولین گام در سایر برنامه ریزی ها و حرکت ها مربوط به این حوزه است. با توجه به موضوع فوق، پژوهشی در راستای ایجاد مرکز ارجاعی اطلاع رسانی کودک و نوجوان انجام گرفته است که هدف از آن شناسایی اصلی ترین مراکزی است که در موضوع های مختلف مربوط به کودکان و نوجوانان در مناطق بیست گانه براساس تقسیمات شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. سپس چگو ...

توجه به ارتباطات و اطلاع رسانی و فن آوری ها مربوط به آنها، یکی از ارکان مهم برنامه ریزی های ملی و توسعه روستایی در کشورهای مختلف جهان است. این برنامه ریزی ها بر کاربرد، اشاعه، و فراگیری وسایل و فن آوری مناسب ارتباطی و اطلاعاتی با توجه به شرایط و زیر ساخت های منطقه ای و بومی هر کشور تاکید دارند. بدین منظور از سوی پژوهشگران کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و برخی از سازمان های بین المللی، در زمینه کارکردهای ارتباطات و وسایل مربوط به آنها تحقیقات گشترده ای صورت گرفته است که توجه ب ...