عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 586

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هستی ‏نگاری موضوعی مورد پژوهش در حوزه هوش مصنوعی، مهندسی دانش، وب معنایی و تعامل پذیری نظام های دانش بنیان جهت بهبود معنای داده ها است. اگرچه امروزه هستی‏ نگاری در ابعاد و حوزه های موضوعی مختلفی در حال تکوین است اما برخی از حوزه ها نتوانسته‌اند از مهندسی هستی ‏نگاری آن‌چنان که باید بهره جویند. حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی متجلی شده در منابع الکترونیکی موجود به زبان فارسی، یکی از این حوزه ها است که با مهندسی هستی‏ نگاری می‌تواند با قدرت بیشتر و کمترین ناهمگونی در دنیای محاسبا ...

هدف پژوهش حاضر نگاشت نقشه علمی کتابداری و اطلاع رسانی براساس پایان نامه های کتابداری و اطلاع رسانی ایران از آغاز دوره کتابداری در ایران تا پایان سال 90 است. رویکرد پژوهش حاضر، در بخش مرور پیشینه‌ها و ادبیات نظری، مطالعه کتابخانه‌ای، و در تجزیه و تحلیل یافته‌ها، روش پیمایش- تحلیلی است و از روش طبقه‌بندی کننده متن که از روش‌های متن‌کاوی است برای تعیین گرایشات موضوعی پایان‌نامه‌ها استفاده شده است. ابتدا اطلاعات پایان نامه های کتابداری جمع آوری شد که در نهایت اطلاعات 1479 پایان ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی کاربست مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استفاده از الگوی ترکیبی می‌پردازد. مولفه‌های مورد بررسی در الگوی ترکیبی مورد نظر شامل: خلق و تولید، کسب و استحصال، سازماندهی، گردآوری و نگهداری، اشاعه و توزیع، و به‌کارگیری دانش می‌باشد. هدف پژوهش، بررسی کاربست مدیریت دانش و عوامل موثر بر اجرای آن در کتابخانه‌های دانشگاهی مورد نظر بوده، جامعه پژوهش کلیه کارکنان کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه‌های مورد مط ...

این پژوهش به منظور كشف و تعيين رفتار اطلاع يابي دانشجویان تحصیلات تکمیلی(علوم پایه و علوم انسانی ) دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ری و مقایسه آنها با هم و همچنین ارائه راهکارهایی براي ارتقا‌‌‌ء بهره وري و بهبود اثر بخشي خدمات اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ری بوده است. روش پژوهش پیمایشی بوده و ضمن جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، جهت تجزیه و تحلیل داده های دریافتی از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی پس از نمونه ...

هدف بررسی رابطه میان مهارت های سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد.یافته ها نشان داد، وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران جامعه مورد بررسی، پایین تر از حد مطلوب بود. از طرفی کتابداران خودکارآمدی خویش را در سطح مطلوب ارزیابی کردند. بین مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران و خودکارآمدی آن ها رابطه معناداری وجود داشت. هم چنین بین سطوح پایه و پیشرفته سواد اطلاعات ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نابرابری در بازشناخت تولیدات علمی و تأثیر آن بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ایران است. روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی است و جامعه پژوهش را کل دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی فعال ایران که در هر یک از سال‌های 2005 تا 2007 دست کم یک مقاله در نمایه استنادی علوم واقع بر پایگاه وب آو ساینس به نام آنها ثبت شده است تشکیل می دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از میان 1330 دانشگاه و موسسه پژوهشی ایران 18/95 درصد در زمره دانشگاه‌ها و موسسات فعال ...

در عصر اطلاعات، نمونه‌های بسیاری از عدم استفاده از اطلاعات را در پیرامون خودمان و حتی در رفتار اطلاعاتی خودمان شاهد هستیم. در چنین فضایی پرداختن به عدم استفاده از اطلاعات در جایگاهی مستقل از مفهوم استفاده از اطلاعات و نه به معنای معکوس آن، دغدغه‌ای است که به نظر می‌رسد از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مفهوم اگرچه خیلی دیر و در ابتدای قرن بیست و یکم، جایگاهی مستقل یافته است، لیکن در سر آغاز راهی است که ادامه آن نیل به نظریه‌ای منسجم را درباره این رفتار مهم اطلاعاتی نوید می‌د ...

با فرض این که منابع الکترونیکی و اعضای هیأت علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نقش ارزنده‌ای در فرایند آموزش و پژوهش بر عهده دارند، در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پذیرش این منابع توسط اعضای هیأت علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس نظریه اشاعه نوآوری «راجرز» پرداخته شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه‌ی کوکران، از بین 170 نفر عضو هیأت علمی، 122 نفر به صورت طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از ...

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا و نیز شناخت نقاط ضعف و قدرت دانشجویان در مدیریت اطلاعات شخصی آن ها است. رویکرد پژوهش حاضر، در بخش مرور پیشینه‌ها و ادبیات نظری، مطالعه کتابخانه‌ای، و در تجزیه و تحلیل یافته‌ها، روش پیمایش توصیفی و تحلیلی است. شیوه‌ی جمع آوری داده‌ها، یک پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که از 4 بخش و 79 سوال تشکیل شده است. جامعه مورد پژوهش، شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری دانشگاه ال ...