عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2843

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف طراحی نظام جانشین‌پروری برای سطح مدیریت میانی در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان انجام شده است. برای انجام پژوهش، پس از مطالعه پیشینه نظری مفهوم موردمطالعه و انتخاب مدل، مراحل انجام پژوهش مطابق با مدل انتخابی (مدل ستاره هفت نقطه‌ای راثول) انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه، فن گروه اسمی و پرسشنامه بوده است. در مرحله اول پژوهش شرح شغل مدیران میانی استخراج و مشخص گردید و پس ‌از آن شایستگی‌های محوری ...

در این تحقیق، به منظور مطالعه و مقایسه شیوه‌های مدیریت مدیران زن و مرد مقطع راهنمایی شهر تهران، پرسشنامه‌ای بر اساس سیستمهای مدیریت لیکرت و با اقتباس از مقیاس وی تهیه و بین دو گروه از معلمان مقطع راهنمائی (350 نفر از هر گروه) در 5 منطقه شهر تهران توزیع گردید، در مجموع از 558 پرسشنامه قابل استفاده استخراج، و با توجه به فرضیه‌های تحقیق به سیستمهای چهارگانه لیکرت شامل سبک‌های: سبک 1 مدیریت استبدادی، سبک 2 مدیریت استبدادی خیرخواهانه، سبک 3 مدیریت مشارکتی، و سبک 4 مد ...

براساس مفاهیم تئوریک؛ از طریق تاکید بر مشارکت کارکنان و اعمال مدیریت مشارکتی ما می توانیم سازمانی بنا نهیم که با تکیه بر روابط قوی و گسترده فیمابین کارکنان خویش قادر است در عرصه داخلی و فعالیت های جهانی به نحو موثرتری در رقابت ها حضور یابد. تحقیق حاضر به منظور درک چگونگی عملکرد مدیریت مشارکتی جهت دستیابی به اهداف سازمانی در باب رضایتمندی مشتریان از طریق مشارکت همه افراد سازمان و انجام بازاریابی یکپارچه از سوی آنها در شرکت الیاف سهامی عام صورت گرفته است. در شرایطی که هم اکنون ...

گاهی برخلاف انتظار، بکارگیری تکنولوژی پیشرفته اداری به جای تاثیر مثبت اثر منفی بر بهره‌وری نیروی انسان می‌گذارد. علت اصلی این امر عدم توجه به ساختار سازمانی و طراحی شغل در زمان استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری است . علت دیگر مقاومت در برابر تغییر است . مقاومت در برابر تغییر ممکن است به دلایل متعددی از قبیل احساس خطری که در افراد نسبت به موقعیت شغلی، امنیت اقتصادی، روابط شخصی، محتوای شغل، شیوه تصمیم‌گیری، قدرت سازمانی و اطمینان - شناخت - اطلاعات خود هنگام بروز تحول به وجود می ...

ازآنجا که انسان همیشه بعنوان یکی از مهمترین و اساسیترین ارکان سازمان است برآن شدیم تا پژوهشی را در زمینه بررسی عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان مراغه درمورد بکاربردن مهارتهای روابط انسانی در مدیریت به انجام برسانیم . پژوهش حاضر ازاین نظردارای اهمیت است که در نهایت نگرش مدیران را در کار کردن با معلمان و برخورد آنها را با مسائل گوناگون و امور جاری مدرسه نشان می‌دهد. عنوان موضوع تحقیق عبارتست از : " بررسی نظرات معلمان مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مراغه درباره میزان انطباق عمل ...

نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین کاربست سبکهای مذاکره توسط مدیران به سبک واقع کرایی و کمترین مربوط به سبک مذاکره تحلیلی ، و بیشترین استفاده از استراتژیهای مدیریت تعارض مربوط به استراتژی راه حل گرایی و کمترین استفاده مربوط به استراتژی کنترل بوده است . همچنین ، بیشترین میزان کاربست سبکهای مذاکره واقع گرایی ، تحلیلی ، هنجاری ، شهودی در استراتژی راه حل گرایی بوده است . مدیران مرد بیشتر از مدیران زن سبک مذاکره تحلیلی و استراتژی کنترل را به کار برده اند . مدیران تحصیل کرده در رشت ...

موضوع تحقیق عبارت از مقایسه مدیریت سازمانهای اداری و علل قوت و ضعف آن میباشد بدین منظور فرآیند مدیریت در جبهه بررسی گردیده و با سازمانهای اداری مورد مقایسه قرار میگیرد. البته تمرکز بحث بر روی فرماندهی و رهبری خواهد بود و دلایل عمده موفقیت مدیریت جبهه مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، مدیریتی که در شرایط سخت و عدم اطمینان جنگ را هدایت و اداره نموده‌است . ...

یکی از مسائل موجود در مدیریت شهری، آمد و شدهای درون شهری است در کشور ما رشد سریع اندام شهرها و به تبع آن افزایش جمعیت در آنها از یک طرف و محدودیت های منابع از طرف دیگر، موجب ایجاد نوعی سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با مسئله گشته است روش های برنامه ریزی برخورد با مسئله در اغلب شهرها که در زیر فشارهای ناشی از راه بندان های طولانی، تأخیرات، تصادفات و آلودگی های ناشی از مسائل مذکور قامت کج کرده اند، به منابع مالی و انسانی فوق العاده زیاد نیازمند است و به جمع آوری داده ها و اختصا ...

نظر به اینکه سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از سیتمهای فرعی سیستم اطلاعاتی مدیریت یک سازمان محسوب می‌شود، لذا لازم است که اطلاعات جامع، دقیق و صحیح در اختیار سیستم اطلاعاتی قرار دهد و در ضمن واحدهای استفاده‌کننده از سیستم نیز نیازهایشان برآورده گردد. لذا بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریتی مدیریت منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران انتخاب شده است تا در این تحقیق ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی شرکت مزبور و وضع موجود و شناخ ...