عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2527

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان می باشد. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظرات پوتنام، کلمن، فوکویاما، سالیوان وجنکینز در رابطه با سرمایه اجتماعی و همچنین رویکردهای استفاده وخشنودی و رویکرد کاشت، دیدگاه های مورد استفاده در رابطه با رسانه می باشند. دیدگاه کنش متقابل نمادی وبه ویژه عقاید روزنبرگ هم تئوری های هویت اجتماعی ما را شامل می شوند. تحقیق از نوع کاربردی، روش مطالعه در این تحقیق، پیمایش، وابزار گرد ...

نوشتار حاضر به بررسی یکی از موضوعات اجتماعی با عنوان بررسی‌ میزان رضایتمندی از بیمه بیکاری و عوامل موثر بر آن ( بیکاران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران) می‌پردازد به لحاظ نوع روش تحقیق، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی- همبستگی می باشد که در آن برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شد، بدین صورت که در مرحله اول از کتابها، مجلات و تحقیقات پیشین استفاده شد و اما در مرحله دوم برای سنجش میزان رضایت و عوامل تأثیرگذار بر آن از تکنیک پرسشنامه است ...

پژوهش حاضر به بررسي رابطه و تفاوت انگيزه پيشرفت و عادتهاي مطالعه دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه سه رشته تحصيلي مي پردازد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد.جامعه آماري , كليه دانش آموزان دختر و پسر دوره سوم متوسطه بودند که در سال تحصيلي 89-88 در مدارس شهرستان بروجرد در سه رشته تحصيلي , علوم تجربي , علوم رياضي و علوم انساني مشغول تحصيل هستند تعداد افراد نمونه 200 نفر است ( 100 نفر دختر و 100 نفر پسر ) كه بصورت روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي ، انتخاب گردي ...

درک اجتماعی از زمان که این اثر به آن پرداخته است، به چگونگی شناخت و آگاهی از پدیده زمان مربوط می شود. به طور کلی درک اجتماعی، همان آگاهی کنشگران راجع به پدیده هاست که افراد در آن با دیگران از طریق تجربه جهانی یکسان، که اجزای آن دارای معانی مشترکی است، به توافق بین الاذهانی دست می یابند. بنابراین، شکل گیری چنین ساخت معرفتی نسبت به جهان، برای کنشگران دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 26 نمونه از شهر تهران و چه ...

شیطان‌پرستی جدید، فرقه‌ای است که توسط آنتوان زندرلاوی، در آمریکا، بر گستره‌ی فرهنگ منحرف غربی پایه‌گذاری شد. پشتیبانی فراماسونری و صهیونیسم از آن، گستره‌ی نفوذ آن را به ایران اسلامی نیز کشانده است. علی‌رغم تضاد مبانی شیطان‌پرستی با مبانی اسلامی انقلاب اسلامی ایران، جریان شیطان‌پرستی در ایران نفوذ پیدا کرده است. جریان‌شناسی، گرایشی بین رشته‌ای در فهم پدیده‌های فرهنگی است که جهت سیاست‌گذاری‌های دقیق فرهنگی، الزامی است. اگر چه جریان‌شناسی در چهار مولفه‌ی، تاریخی ، مبانی فکری، سا ...

یکی از موضوعات اساسی توسعه بهره برداری مناسب و منطقی استعدادها و ظرفیت های منابع انسانی است. به عبارت دیگر میزان بهره گیری منابع انسانی از فرصت های مناسب توسعه همواره به عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه ی انسانی مطرح بوده و هست. فرصت هایی که می بایست زمینه ی مشارکت عادلانه همه اقشار جامعه را فراهم ساخته واز مزایای اجتماعی، اقتصادی آن بهره مند سازد. بر پایه ی این رویکرد، عنایت ویژه به موقعیت زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایفاء نقش ...

موضوع پژوهش مقایسه تأثیر انواع مادری بر اجتماعی شدن فرزندان در شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان 12 -18 ساله مناطق 2،6 و16 شهر تهران و افراد مورد مشاهده دختران و پسران این سنین هستند. هدف اصلی این پژوهش شناخت تأثیر انواع مادری دراجتماعی شدن فرزندان و بررسي اینکه مادران در تیپ های مختلف، چگونه فرزندان خود را اجتماعی می کنند و در آخر ارائه راهکارهای مناسب در جهت اجتماعی شدن بهتر فرزندان است. جهت رسیدن به اهداف خود، با توجه به مطالعات و تحقیقات وتئوری های مناسب ...

مقایسه ویژگی های روانشناختی ورزشکاران و غیرورزشکاران و بررسی تفاوتها در رشته های مختلف یکی از مهمترین مطالعات شخصیت در عرصه علوم ورزشی است. به نظر این عقیده کاملاً منطقی است که وقتی افراد خود را بهتر بشناسند و از نیازها و انگیزه هایشان آگاه شوند، توانمندی های خود را درک می کنند و از آنها بیشتر استفاده می کنند. مطالعه حاضر به منظور مقایسه الگوهای بالینی و عوامل شخصیتی در میان ورزشکاران 4 گروه از ورزشهای گروهی(تیمی)، انفرادی، خشن و نرم انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوه ...

شادمانی امری است که مطلوب همگان بوده است به گونه ای که در طول تاریخ همواره به عنوان شیوه ی مقابله ای کارامد در مقابله با مسائل و مشکلات دائمی، با بشر همراه بوده است. کارشناسان معتقدند که هم اکنون نشانه های صریحی از فقدان شادی و طراوت در کشور به چشم می خورد. پس کاهش میزان شادی در جامعه ی ایران نشان دهنده ی شرایط بحرانی و یا رو به بحران در جامعه می باشد. تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است بیشتر در حوزه ی روانشناسی اجتماعی است. با مطرح شدن روز افزون اهمیت شادی در زندگی مد ...