عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی میدانی 383 نفر ازدانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 89-1388 با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.سلامت اجتماعی دانشجویان به صورت توزیع تقریباً نرمال و در حدمتوسط به دست آمده است.بین شبکه های اجتماعی، منابع حمایت اجتماعی شبکه ها، ارتباط شبکه ای و پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجو با میزان سلامت اجتماعی او ارتباط معنی دار آماری به اثبات رسید و در تحلیل رگرسیونی متغیرهای وارد شده د ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر محرومیت اجتماعی جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود تهیه شده‌است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا جوانان با محرومیت اجتماعی مواجه هستند؟ و چه عواملی بر محرومیت اجتماعی آنان تاثیر گذار است؟ جامعه آماری در این پژوهش کلیه جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود می‌باشد. حجم نمونه‌ی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران برابر با 397 نفر برآورد شد که در این پژوهش به طور تقریب به 400 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد زنان و مردان برابر بوده و تعداد ج ...

توسعه‌ی حمل ونقل ریلی با توجه به مزیت‌های آن از جمله هزینه‌ی پایین، ایمنی بالا، انتقال سریع و کاهش مصرف سوخت، در بند اول سیاست های کلی کشور مورد تایید قرار‌گرفته ‌است. بدین منظور شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعریف و اجرای پروژه‌های زیربنایی متعددی در سراسر کشور نموده است. بهره‌گیری از فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان‌ها مستلزم دستیابی آن‌ها به بلوغ در مدیریت پروژه‌ی سازمانی و حفظ آن می‌باشد. با توجه به ضرورت نهادینه‌سازی مدیریت پروژه در سازمانها، مدلهای بلوغ و اس ...