عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه معلمان در خصوص برنامه درسی جدید مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان پایه ی چهارم ابتدایی شهر زنجان طی سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ می باشند که تعداد آن ها برابر۲۳۰ نفر (۱۳۰ نفر زن و ۱۰۰ نفر مرد) می باشد که ۱۴۰ نفر حجم نمونه با جدول مورگان با رعایت درصد سهم معلمان نواحی شهر زنجان و به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه، به طور تصادفی از بین مدارس ابتدایی انتخاب شد. جهت گ ...