عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
اين تحقيق تحت عنوان "بررسي چگونگي تاثير انديشه هاي پراگماتيستي در برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي"به دنبال پاسخ گويي به اين پرسش بوده است كه برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي ايران تا چه حدودي از فلسفه تربيتي پراگماتيسم اثر پذيرفته است .اين اثر در چه عرصه هايي و بر مبناي كدام اصول بوده است .هدف كلي اين تحقيق اين بوده كه انديشه هاي پراگماتيستي چگونه در برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي ايران تاثير گذاشته است. براي رسيدن به اهداف تحقيق و پرسش هاي مط ...

سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به مثابه متغیری تأثیرگذار در رشد و توسعه یافتگی شناخته شده است. و امروز توسعه پایدار و همه جانبه و مدیریت خردمندانه و رسیدن به رشد و شکوفایی بدون توجه به زنان که نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می‌دهد، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگ موثر بر سرمایه اجتماعی زنان شهرستان گرمی است. که مجموعه‌ای بهم پیوسته از شرایط و عوامل در سطوح کلان و میانی و خرد بر سرمایه ...

بررسی کلامی متون علمی بویژه مقاله های دانشگاهی همیشه برای محققان ، مدرسان و تمام کسانیکه با آموزش زبان سر و کار دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از مواردیکه در سال های اخیر در بین زبانشناسان و کسانیکه با علم تجزیه و تحلیل کلام سر و کار دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، « بررسی فراکلامی» و یا به عبارتی دیگر «بررسی فراگفتمانی» متون مختلف می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مقایسه ای نشانگرهای فراکلامی موجود در مقاله های دانشگاهی در دو رشته علوم اجتماعی و ...

ایدئولوژیک بودن علوم اجتماعی در این تحقیق به این معناست که درعلوم اجتماعی نظریاتی وجود دارد که علاوه بر اینکه به لحاظ شواهد غیر قابل تاییداند در خدمت توجیه نظام سیاسی و فرهنگی گروه خاصی قرار گرفته‌اند پس با توجه به اینکه موضوع این تحقیق بررسی نظریات است قالب این تحقیق اصطلاحا فرا نظریه نامیده می شود. فرا نظریه به دو شکل ممکن است انجام شود با توجه به اینکه علوم اجتماعی یک کلیت است که شامل مبادی روش شناختی و معرفت شناختی و متافیزیکی خاصی است گاه این فرا نظریه با عنایت به بخشی ا ...

استقرا یکی از مهمترین مسائل فلسفی در طول تاریخ فلسفه بوده است. در دوره جدید فلسفه علم به این مساله توجه دوباره ای کرده است. شهید صدر درباره مساله استقرا دارای رویکرد نوینی است که در خور تامل است. این رساله درباره مبانی رویکرد ایشان و دلالت های آن در مباحث روششناسی علوم اجتماعی به بحث خواهد نشست. ...
نمایه ها:
 
چکیده یک امر ضروری و نخستین بخش هر مقاله تحقیقی است ؛ که بعد از عنوان مقاله و قبل از مقدمه ی آن می آید. چکیده پیش گزارش مختصری از پژوهش و نیز اطلاعات موجز و دقیقی از مقاله ی کامل را در اختیار خوانندگان قرار می دهد که بیانگر این است که آیا مقاله ارزش توجه بیشتری دارد؟ هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد به زبانهای انگلیسی و فارسی در دو رشته ی روان شناسی و جامعه شناسی است. پیکره ی پژوهش (corpus) شامل 60 چکیده ی کارشناسی ارشد می باشد، 30 چکیده ی ...