عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به عدالت‌اجتماعی در برنامه‌درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های عدالت‌اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه‌ی‌درسی علوم-اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم اجتماعی کشور بوده که از این جامعه‌، برنامه‌درسی مطالعات‌اجتماعی، جامعه 1 و جامعه 2 برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه ...

از آن جایی که در تحقیقات علوم اجتماعی افراد مستقل نیستند‌‏، بلکه تحت تاثیر گروه‌هایی هستند که به آن تعلق دارند. لذا بررسی این نوع از داده‌ها از سایر مطالعات متمایز شده است. در واقع در این نوع مطالعات‌‏، افراد و گروه‌ها که در سطوح مختلف تعریف می‌شوند به عنوان یک سیستم سلسله‌مراتبی شناخته می‌شوند.‎ ‏این‎‎‎‎‎ تحلیل در واقع حالت بسط داده شده‌ای از مدل‌های خطی تعمیم‌یافته است که در آن علاوه بر متغیر پاسخ‌‏، ضرایب رگرسیونی نیز مدل‌بندی می‌شوند و روشی کارا برای داده‌های همبسته و طو ...