عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38222

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط انسانی و کیفیت آن دارای اهمیتی اساسی است چنانکه می توان گفت شکل گیری جامعه بر اساس روابط می باشد. مفهوم اعتماد از مهمترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی، خصوصاً نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و نشان دهنده توجه به روابط اجتماعی می باشد. در این پژوهش رابطه بین اعتماد اجتماعی و جامعه مدنی با تاکید بر انجمن های داوطلبانه (سرمایه اجتماعی را ماده ی خام جامعه مدنی می دانند) مورد بررسی و آزمون تجربی قرار می گیرد و سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین عضویت در ان ...

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شد ...

هدف از این پژوهش بررسی میزان توجه به مولفه های تکثرگرایی فرهنگی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی ایران بوده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های تکثرگرایی فرهنگی واز روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بود که کل جامعه، برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درس ...

«بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی شیوع جرایم در شهرستان پارس آباد در سال 1388» عنوان پایان نامه حاضر می باشد. نوع تحقیقی علی و مقایسه ای و روش تحقیق ، پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین منابع مطالعاتی دیگر شامل کتب و نشریات انجام گرفته است. مبانی نظری تحقیق بر اساس نظریه های آسیب شناسی اجتماعی و جرم شناسی طراحی شده و در پیشینه مطالعاتی از منابع مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هریک از عوامل اجتماعی واقتصادی ، به عنوان یک عامل صرف و به ت ...

درک اجتماعی از زمان که این اثر به آن پرداخته است، به چگونگی شناخت و آگاهی از پدیده زمان مربوط می شود. به طور کلی درک اجتماعی، همان آگاهی کنشگران راجع به پدیده هاست که افراد در آن با دیگران از طریق تجربه جهانی یکسان، که اجزای آن دارای معانی مشترکی است، به توافق بین الاذهانی دست می یابند. بنابراین، شکل گیری چنین ساخت معرفتی نسبت به جهان، برای کنشگران دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 26 نمونه از شهر تهران و چه ...

با گسترش و رشد شهرنشینی در جهان و به ویژه کشورهای جهان سوم، شهرهای امروزی شاهد فرهنگ های نامتجانس و متعددی هستند. ازجمله پیامدهای ملموس این چندگانگی فرهنگی ایجاد محلات خاص قومی و نژادی در درون شهرها است که با مفهوم گتو (محلات اقلیت های قومی و نژادی ) شناخته می شود. مساله جدایی گزینی اقوام و ایجاد محلات قومی و نژادی در شهر بندرترکمن (به عنوان جامعه مورد بررسی) از جمله مسائلی است که از بدو ایجاد این شهر (1307) تاکنون به عنوان مسئله‌ای حل نشده باقی مانده است. بنابراین هدف اصلی ت ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت مبانی اجتماعی متناسب برنامه درسی دوره ابتدایی بوده است، روش تحقیق تحلیلی – اسنادی بوده و با استفاده از شیوه تحقیق کمی – کیفی یا روش آمیخته انجام پذیرفته است. یافته های مطالعه حاضر از طریق پرسشنامه محقق ساخته که دارای روایی بوده و پایایی آن به وسیله متخصصان برنامه درسی مورد اعتبار سنجی قرار گرفته و با 89% اطمینان تایید گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل متخصصان برنامه ریزی درسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که در راستای کار؛کلیه اسناد، کتب و ...

مشارکت مردم در تمامی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی-سیاسی انجام شده است. در این تحقیق رابطه بین رضایتمندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، رسانه‌ها و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. از نظریه‌های مشارکت به عنوان پشتوانه نظری تحقیق استفاده شد. روشی که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت پیمایش است و از ت ...

در اقتصاد دانش محور تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکۀ اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری و مشارکت افراد در سطوح مختلف فردی و سازمانی دارد، نقشی اساسی در تولید علم ایفا می‌کند. زیرا در عصر حاضر علم و فناوری بیش از هر دورۀ دیگری از خصلت‌های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده‌هایی جمعی تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که هنجارها، اعتماد و شبکه‌های اجتماعی که از ارکان سرمایه اج ...