عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 182

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش علوم و تکنولوژی به محیط مناسب بستگی دارد.شناخت وضعیت علم و تکنولوژی در شرایط کنونی کشور و محیط فعلی آن باتوجه به روش‌های اطلس تکنولوژی (اسکاپ ) دراین پژوهش مدنظر است . ...
نمایه ها:
ایران | 
علوم | 

این پژوهش به منظور بررسی رابطهء نگرش معلمان علوم و جغرافیا نسبت به نقش تصاویر آموزشی در یادگیری، با بکارگیری مناسب تصاویر کتابهای درسی در فرآیند آموزش رسمی انجام شده است . برای اجرای این پژوهش تعداد 100 نفر از معلمان علوم و جغرافیای مقطع راهنمایی شهرستان گرگان به شیوه تصادفی طبقه‌ای بعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به وسیله مقیاس نگرش‌سنج و پرسشنامه کاربرد تصاویر کتابهای درسی، اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید. داده‌های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (درصد فراوانی، رسم نمود ...

این رساله دارای پنج فصل می‌باشد: در فصل اول: مقدمه تحقیق، هدفها، سوالات و فرضیه‌های تحقیق آورده شده و در پایان واژه‌های به کار رفته تعریف شده است . فصل دوم به بررسی تاریخی و تحقیقات انجام شده اختصاص یافته است . ابتدا تاریخچه روش تدریس فعال با توجه به آموزش درس علوم تجربی و فلسفه‌ها و نظرات دانشمندان علوم تربیتی در مورد بکارگیری این روشها مطرح و بررسی خواهد شد. در فصل سوم: شیوهء اجرای تحقیق، جامعهء آماری، نمونه آماری، شیوهء نمونه‌گیری و ابزار مورد استفاده مورد بررسی ق ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
علوم | 

تعیین سطوح شناختی پرسشها و تکالیف کتب علوم دوره ابتدائی در وضع موجود و اعتلای این سطوح به وضع مطلوب بر اساس طبقه‌بندی بلوم و استفاده از چهار خانواده الگوهای تدریس . این پژوهش شامل تعداد 581 سوال از پرسشها و تکالیف کتب علوم در پنج پایه مقطع ابتدائی در دو گروه :" به این پرسشها پاسخ دهید" و "آیا میدانید که " میباشد و ملاک مقایسه، طبقه‌بندی هدفهای پرورشی بلوم در حیطه شناختی است که شش سطح دانش ، درک ، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی را در بر میگیرد. این تحقیق از نوع توصیفی ...

مجموع یافته‌ها نشان می‌دهد که امکان در هم تنیدن برنامه درسی علوم با دیگر برنامه‌ها وجود دارد. همچنین، پژوهش‌ها سودمندی این گونه برنامه‌ها را نشان می‌دهند. در این فصل، علاوه بر پیشنهادی حاصل از پژوهش‌ها پیشنهادهای استنباطی پژوهشگر نیز عرضه شده است و نمونه‌های علمی نیز برای نمایاندن میزان کاربردپذیری پیشنهادها ارائه گردیده است . ...

هدف این تحقیق آگاهی از میزان موفقیت برنامه جدید علوم در کلاس چهارم ابتدائی است و ملاک تشخیص میزان یادگیری شاگردان است . پرواضح است که میزان یادگیری شاگرد تابعی از میزان فعالیت و امکانات و توانائیهای شاگرد و معلم بوده و بعلاوه متاثر از محتوای کتاب و عوامل محیطی است . تاثیر انفرادی عوامل فوق‌الذکر هر کدام موضوع تحقیق جداگانه بوده و نتیجه تحقیق میتواند سهم هر یک را در میزان و نحوه یادگیری شاگردان معرفی کند. بی‌شبهه برای آگاهی از تاثیر جمعی عوامل مذکور بهترین ضابطه همان ارزیابی ن ...

تحقیق حاضر با عنوان "مطالعهء تاثیر فیلم آموزشی رنگی در مقابل فیلم آموزشی سیاه و سفید بر میزان یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر و پسر منطقهء ده شهر تهران" با هدف مشخص کردن تاثیر رنگ بر یادگیری طراحی شده است . سوالات اساسی تحقیق عبارت است از اینکه: اولا آیا در یادگیری‌های دانش‌آموزان در استفاده از فیلم رنگی در مقابل فیلم سیاه و سفید تفاوتی وجود دارد؟ ثانیا بین دختران و پسران در این زمینه تفاوتی هست یا خیر؟ جامعهء آماری تحقیق شامل مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانهء منطقه ده شهر ته ...
نمایه ها:
تهران | 
علوم | 
آموزش | 
دختر | 
پسر | 

هدف این پژوهش شناخت رابطه بین خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران بوده است بدین منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:‌ فرضیه اصلی تحقیق: بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم و ایجاد انگیزه در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. بین میزان خلاقیت دبیران درس علوم و میزان مطالعه دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. بین م ...