عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پژوهش مقایسۀ کارکرد سبک‏های تفکر و رابطۀ آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشکدۀ فنی ‏ـ مهندسی و روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. نمونۀ مورد مطالعه 288 دانشجو (146 نفر فنی ‏ـ مهندسی و 142 نفر روان‌شناسی و علوم تربیتی) بود که دانشجویان رشتۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس و دانشجویان رشتۀ فنی ـ مهندسی از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‏ها از طریق پرسشنامۀ سبک‏های تفکر استرنبرگ و واگنر و پرسشنامۀ خود ...
نمایه ها:

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تاثیراندیشه های تربیتی پستالوژی در مربیان تربیتی خانه کودکان ونوجوانان بهزیستی خراسان رضوی در سال 89 می باشد. ما آراء کلی و اهداف وروشهای دانشمند سویسی یوهان هاینرش پستالوژی و نظریات ایشان را در خصوص ساختار فیزیکی و ساختار روانی خانه کودکان و نوجوانان از منابع فارسی موجود ومنابع خارجی در دسترس جمع آوری نمودیم .و براساس تاثیر این نظریات در نظر مربیان خانه کودکان ونوجوانان فرضیه های را مطرح کردیم و داده های از مراکزی که در استان خراسان رضوی به صورت ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به عدالت‌اجتماعی در برنامه‌درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های عدالت‌اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه‌ی‌درسی علوم-اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم اجتماعی کشور بوده که از این جامعه‌، برنامه‌درسی مطالعات‌اجتماعی، جامعه 1 و جامعه 2 برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه ...

در پاسخ به سئوال یک تحقیق، یافته‌ها حاکی از آنست که بیش از 50 درصد دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای تربیت‌بدنی و علوم ورزشی درباره برنامه‌های در حال اجرای این مراکز آموزشی دوره متوسط مقوله‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده‌اند. ولی براساس معیار مورد نظر 67 درصد نمی‌توان با قاطعیت گفت که دانش‌آموزان در خصوص برنامه‌های ارائه شده نظر مثبت دارند. بنابراین اصلاح برنامه و رفع مشکلات در متغیر و عناصر برنامه‌های درسی رشته تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی دوره متوسطه بیش از پیش احساس می‌شو ...

- موضوع تحقیق: بررسی نگرش ستاد تربیتی نسبت به عوامل آزمایشگاهی (دانش ، روش ، بینش ، منش) تاثیرگذار در تربیت دینی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه، اهمیت و ضرورت تحقیق: -1 عوامل تاثیرگذاری کعه در مدارس در راستای تربیت دینی وجود دارد شناخته و بهای بیشتری به آنها داده و آنها را تبلیغ و زمینه‌سازی برای تربیت دینی قرا دهیم. -2 از بروز و ظهور عواملی که بازدارنده این امر فطری در مدارس می‌گردد خودداری شود. فرضیه کلی تحقیق: بین نگرش اعضای ستاد تربیتی نسبت به تاثیر منش ، دانش ، رو ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی نظرمعلمان فارغ‌ التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی شهرسراوان در مورد میزان و نحوه اثرات دروس اصلی تربیتی گذرانده شده دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بر عملکرد آن‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن عبارتست از کلیه معلمین فارغ التحصیل سه سال اخیردر دوره کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه مشغول به خدمت در شهر سراوان. حجم جامعه آماری ۳۰۰نفر می‌باشد که یک سوم از آنها یعنی۱۰۰ نفرو به منظور حذف بیشتر عوامل مداخله‌گر ۵۰ ن ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) از نظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390- 1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی براساس الگوی کلاین می پردازد. جامعه آماری پژوهش جمعاً 111 نفر که شامل دو زیر جامعه: الف)اعضای هیأت علمی رشته علوم تربیتی 6 نفر ب)دانشجویان رشته علوم تربیتی 105 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مهارت های موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش تعیین رابط? بین تفکر انتقادی و پنج مهارت آن (استنباط ، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی استدلال های منطقی) با برنامه درسی از دیدگاه آیزنر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی بوده که بالغ بر 1007 نفر می باشد. ب ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اینترنت با هویت دینی و ملی در دانشجویان علوم تربیتی به منظور ارائه راهکارهای مناسب انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه دانشجویان علوم تربیتی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل (480N=) که تعداد 214 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.جهت بررسی روایی پرسشنامه پس از طراحی پرسشنامه سوال ...