عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق بمنظور تعیین قابلیت استفاده دومنظوره 4 رقم جو در تولید علوفه سبز و دانه (بصورت برش و عدم برش ) با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در 4 تکرار اجراء گردید که در کرتهای اصلی 4 رقم بنامهای (Comoe - WI2291 - C63 و گرگان) و در کرتهای فرعی دو رفتار برش و عدم برش مورد مطالعه قرار گرفته است نتایج عملکرد دانه و علوفه سبز براساس موازین آماری تجزیه و تحلیل گردیده و مقایسات به روش دانکن انجام شده است : الف : در بررسی اثر برداشت و عدم برداشت بر عملکرد دانه بیشترین عملکرد ...

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته و ارتفاع برداشت علوفه سبز بر روی روند رشد ، عملکرد کمی و کیفی دانه و علوفه تریتیکاله در شرایط آب و هوایی اهواز در سال زراعی 79-78 اجرا خواهد شد . طرح آزمایشی مورد نظر در قالب یک طرح آماری اسپلیت پلات با بلوک های کامل تصادفی می باشد که در 4 تکرار کشت خواهد شد. رقم تریتیکاله مورد آزمایش ژوانیلو 92 بوده که رقمی هگزاپلوئید و بهاره می باشد تیمارهای مورد نظر عبارتند از : الف : تراکم بوته : در چهار سطح شامل تراکم های 300، 400، 500، 600 بوته ...

دستگاه تولید علوف ه سبزمحیطی است که شرایط نور،درجه حرارت ورطوبت را برای گیاه بطور مصنوعی آماده می کند،چنانکه گیاه درمدت زمانی کوتاه به رشدی مناسب دست یابد. با این روش می توان در زمانی کوتاه ،اقدام به تولید علوفه کرد.کمبود آب در کشور ونیز کمبود مراتع طبیعی مناسب ،چاره یابی برای رفع‌مشکل کمبود علوفه دامی راضروری می کند. بخصوص برای دامداری های صنعتی در نزدیک شهرهای بزرگ که بامسئله کمبودآب و محدودیت زمین روبروهستند،نمونه ای ازاین دستگاه به ظرفیت 25 کیلوگرم علوفه در روز ساخته شده ...

اثرات مصرف مقادیر مختلف کود و تیمارهای برداشت علوفه سبز بر عملکرد و اجزاء یولاف و 3 رقم جو در سال زارعی 1368 - 69 در ایستگاه تحقیقاتی جهادسازندگی واقع در منطقه نجف‌آباد مورد ارزیابی قرار گرفت .آزمایش بصورت طرح کرت‌های دوباره خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجراء گردید .فاکتور اصلی، شامل مقادیر مختلف کود اوره (110 ، 200و 290 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعی مشتمل بر دو تیمار برداشت علوفه سبز پس از 15 و 30 سانتیمتر رشد طولی و عدم برداشت علوفه به عنوان شاهد بود ارق ...

به منظور بررسی اثر ارتفاع برداشت علوفه بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک به دانه در زراعت دومنظوره ارقام جو، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در اراضی حمیدیه واقع در جنوب شرقی اهواز اجرا گردید. سطوح تیمار ارتفاع برش علوفه سبز شامل: برداشت از ارتفاع 5، 10، 15 سانتی متری بالای سطح خاک در ابتدای ساقه رفتن در مرحله 30 و 31 زادوکس (6-5 فیکس) و عدم برداشت علوفه (شاهد) و سه رقم جو شامل جنوب، 10 سراسری (زهک) و نیمروز بود. ...

این طرح بمنظور دستیابی به ارقام دو منظوره غلات با استفاده از 15 رقم جو و یک رقم تریتیکاله در یک طرح آماری اسپلیت با 4 تکرار اجرا شد در کرتهای اصلی ارقام و در کرتهای فرعی رفتار برداشت و عدم برداشت علوفه سبز قرار گرفت . نتایج عملکرد دانه علوفه سبز سال اول اجرا این طرح بر اساس موازین طرح آماری مربوطه تجزیه شد و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد. الف - عملکرد دانه: در بررسی اثر برداشت و عدم برداشت علوفه سبز، بیشترین عملکرد دانه از رفتار عدم برداشت علوفه سبز بدست آمد که بطور ...

در این تحقیق اثرات برداشت علوفه سبز بر رو ی عملکرد ارقام جو و تریتیکاله با استفاده از طرح آماری کرت های خرد شده و در سه تکرار بررسی گردید. کرت های اصلی شامل برداشت و عدم برداشت علوفه سبز به ترتیب ‏‎a1‎‏ و ‏‎a2‎‏ و کرت های فرعی شامل ارقام تریتیکاله ‏‎Mus"s"/beta"s"‎‏، ترتیکاله 4503، ترتیکاله4116 جو دشت و جو ‏‎Wb-73-19‎‏به ترتیب ‏‎b1‎‏ و ‏‎b2‎‏ بودند . نتایج اولین سال اجرای آزمایش بر اساس تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و به شرح ذیل می باشد . تجزیه واریان ...

یکی از مشکلات عمده دامپروری در سطح مملکت چه بصورت مدرنیزه و چه به صورت نسبتی ، کمبود علوفه مورد نیاز خصوصا" در فصل زمستان می باشد. با توجه به شرایط اب و هوایی مناسب رشد منطقه در صورت امکان استفاده از علوفه برداشتی از گندم می تواند یکی از راههای کمک به رفع این کمبود باشد. با این اهداف که : 1 - تعیین کل ماده خشک گیاه در شرایط عدم رداشت علوفه (دانه ای ) و در حالت برداشت چین سبز تا مشخص گردد که آیا گیاه گندم پتانسیل تولید ماده خشک اضافی به منظور جبران این برداشت را دارد یا خیر ؟ ...

این بررسی بمنظور تعیین مناسبترین میزان بذرکاری 2 رقم جو یک رقم تریتیکاله جهت تولید بیشترین (علوفه سبز، دانه، و بیوماس ) قابل قبول با استفاده از طرح کرتهای نواری در 4 تکرار اجراء گردید که در کرتهای افقی 2 رقم جو و یک رقم تریتیکاله و در کرتهای عمودی میزانهای مختلف بذر (350 - 400 - 450 - 500 دانه در مترمربع) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بشرح زیر می‌باشد: الف ) عملکرد دانه: -1 بدون در نظر گرفتن رقم و میزان بذر 350 دانه در مترمربع با متوسط عملکرد 7118 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملک ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه |