عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 422

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یونجه (Medicago sativa L.) از جمله گیاهان علوفه ای با کیفیت بالاست بطوریکه سالانه بیش از دو تن پروتئین در هکتار تولید می نماید. به منظور مطالعه و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی چین های مختلف ارقام یونجه در مناسب ترین زمان برداشت، علوفه آزمایشی در قالب کرتهای خرد شده در زمان با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی شامل هفت تیمار و چهار تکرار در سال 76-1375 در مزرعه پژوهشی 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال کرج به مورد اجرا گذارده شد. در هر چین، عملکرد ماده خشک و نسبت برگ به ساقه و ه ...
نمایه ها:
کیفیت | 
کمیت | 
یونجه | 
چین | 
گیاه | 
علوفه | 

این تحقیق به منظور مقایسه ارزشهای غذایی چهارگونه گیاه آبزی به اسمهای Potamogeton perfoliatus,potamogeton lucens, potamogeton pectinatus Najas inor گونه گیاه خشکزی به اسامی علمی Cynodon dactylon, Medicage staiva در تغذیه عملی ماهی کپور علفخوار و همینطور به کمک روشهای شیمیایی صورت پذیرفت . این امر با بکارگیری شش محیط پرورشی که عاری از پوششهای گیاهی بودند(استخرهای بتونی با گنجایش 30 متر مکعب) و با رهاسازی 25 عدد ماهی حدودا 150 گرمی در هر استخر انجام شد که دمای آب استخرها بصورت ر ...
نمایه ها:
علوفه | 
غذا | 
تغذیه | 
رشد | 
گیاه | 

طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار اجرا گردید تیمارها عبارتند از اگروپیرم-ذروترم-اگروپیروم النگاتوم-کالارگراس -آتریپلکس نسبت به سرمای منطقه حساس بوده و توانائی استقرار را در منطقه ندارد از بین گیاهان علوفه‌ای دیگر اگروپیروم النگاتوم و آتریپلکس مقاومت خوبی به شرایط اقلیمی و خاکی منطقه داشته و استقرار مناسب داشته‌اند. ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
علوفه | 

بررسی اثرات مراحل برداشت علوفه از ارقام چاودار Secale cereale و تریتیکاله (Tritium sp) عملکرد دانه و اجزای آن در کشت دو منظوره می تواند به طور نسبی به رفع کمبود علوفه مورد نیاز دام موثر باشد. در حالت کمبود علوفه، مخصوصا با ظهور خشک سالی های اخیر، ممکن است که زارعین پیرو ابتکارات سنتی خود، علاوه بر حصول دانه غلات، گونه هایی از آنها را به وسیله دام مورد تعلیف، و یا بافت قسمت های هوایی را به صورت علوفه تر مورد برداشت مستقیم قرار دهند. در این رابطه بهتر است زمان مناسب برداشت برای ...

به منظور بررسی و مقایسه علوفه شش رقم شبدر برسیم به نام های تولیدی کرج، لاین سلکسیون شده،مصری،ساکرومونت، لیتو و رقم متحمل به سرما(زمستان گذر)،در شرایط آب و هوایی کرج،آزمایشی در سال های 1377 تا 1378 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و شش تیمار در مزرعه پژوهشی 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اجرا گردید.نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد که بین ارقام از نظر عملکرد علوفه خشک تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج تجزیه مرکب نشان داد که بین سال ها از ...

جهت بررسی اثرات تراکم و مقادیر کود ازته بر سورگوم علوفه‌ای (هیبرید اسپید فید) (sorghum bicolor (L.) Moench var Sudanense) آزمایش‌هایی در مرکز تحقیقات کشاورزی کوشکک (زیر سد درودزن) و زرقان استان فارس انجام گرفت . مقادیر کود ازته 0 و 100 و 200 و 300 کیلوگرم در هکتار کود اوره بود و فواصل بین ردیفهای کاشت 20 . 30 و 40 ساانتیمتر در فاصله 10 سانتیمتری هر ردیف کاشته شدند. در هر دو منطقه سطوح کود ازته بر تعداد برگ سبز و خشک ساقه اصلی، شاخص سطح برگ ، ارتفاع ساقه اصلی و پنجه‌ها، تعداد ...

مراتع ایران به دلایل مختلف سالهاست مورد فرسایش قرار دارد. به منظور احیا و پوشش دهی مجدد به این سرزمینهای وسیع که از نقطه نظر اقتصادی و اکولوژیکی حیاتی هستند، لازم است به پروسه رشد و مسائل اکوفیزیولوژیکی گیاهان علوفه‌ای به منظور شناخت رفتار رشد آنها توجه نمود . اطلاعات مربوط به رفتار رشد گیاه می‌تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در شبیه‌سازی رشد با توجه به زمان کاشت به کار رود و سپس برآورد و تخمین ریاضی این ارتباط امکان استفاده از مدلسازی و شبیه‌سازی را برای ارزیابی پروسه‌های رشد ...

اهمیت علوفه سیلو شده در تغذیه دام شاید نیازی بتاکید نداشته باشد. با تنوع آب و هوا و وجود فصول نامساعد و گاه طولانی در مملکت نگهداری علوفه با استفاده از روش سیلو کردن شاید قابل مقایسه با ذخیره علوفه بصورت خشک باشد، بطوریکه حتی در بعضی شرایط ممکن است مقدار مواد مغذی موجود در علوفه مثل انرژی قابل هضم بیشتر از معادل سبز آن و میزان تلفات علوفه سیلو شده قابل مقایسه و یا کمتر از علوفه خشک شده در آفتاب باشد. از مدتها پیش و همزمان با بهره‌برداری کارخانه‌های قند، علوفه سیلو شده از تفال ...
نمایه ها:
دام | 
علوفه | 
مصرف | 

رشد دامهای جوان، اساسا بستگی به انرژی‌زایی جیره غذائی دارد انرژی موجود در انواع غذا متنوع بوده و مهمترین عامل در تعیین نوع و کیفیت آن می‌باشد. علوفه پرارزش علوفه‌ای است که دارای حداکثر انرژی بوده و بمقدار متنابهی صرف شده، و عکس آن، علوفه کم‌ارزش از لحاظ ارزش غذائی است . چنانچه انرژی موجود در علوفه اضافه گردد طبعا مقدار مواد مغذی مانند پروتئین افزایش می‌یابد، علوفه نامناسب فاقد انواع مواد مغذی است . عامل تعیین کیفیت دقیق علوفه، مقدار فیبر خام آن است . ...
نمایه ها:
رشد | 
کیفیت | 
علوفه |