عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 205

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با هدف بررسی کارایی سطوح علف‌کش‌های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر فلور طبیعی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در شرایط آب و هوایی منطقه رشت، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار، در مزرعه‌ پژوهشی دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1390 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح علف‌کش اگزادیارژیل (1/5، 3 (استاندارد) و 4/5 لیتر در هکتار)، سطوح علف‌کش تیوبنکارب (3، 5 (استاندارد) و 7 لیتر در هکتار) و تیمارهای شاهد رقابت کامل و شاهد دوبار وجی ...

در این پژوهش اثرات علف کش های 2، 4- دی و 2، 4، 5- تی در غلظت های مختلف بر جوانه زنی بذر و رشد طولی ریشه چه گندم و گوجه فرنگی بررسی شد. همچنین اثرات این دو علف کش بر رشد طولی کلئوپتیل گندم، جذب یون پتاسیم در ریشه، فعالیت آنزیم پراکسیداز در گندم و گوجه فرهنگی در حضور این دو علف کش مورد بررسی قرار گرفت. میزان تنفس و واکنش هیل در حضور علف کش 2، 4- د در دو گیاه وقتی که علف کش ها از طریق محیط ریشه و محلول پاشی بر برگها استفاده شدند بطور مقایسه ای بررسی گردید. از موارد دیگر در این ت ...
نمایه ها:
گندم | 

این آزمایش با هدف کاهش مصرف علف‌کش تا سقف 3.1 مصرف معمول در زراعت چغندرقند با استفاده از تکنیک سم‌پاشی علف‌کش به صورت نواری هم‌زمان با اجرای عملیات خاک‌ورزی انجام گرفت ، سمپاش علف‌کش به عرض 20 سانتی‌متر تنها روی پشته‌ها با دو حالت دوز کامل با 6 لیتر در هکتار و دوز اسپلیت 3+3 لیتر در هکتار صورت گرفت و داخل جوی‌ها با سه نوع کولتیواتور، شمشیری، سرنیزه‌ای و پنجه‌غازی عملیات خاک‌ورزی صورت گرتف نتایج به‌دست آمده حاکی از آن بود که کولتیواتور سرنیزه‌ای با دوز کامل و اسپلیت‌دوز سم کنت ...

مصرف روزافزون کودهای ازته در تولید محصولات کشاورزی، باعث شده‌است که توجه بیشتری به نحوه جذب ، پراکندگی، و تجمع این عنصر در گیاه گردد. با وجود براین، اطلاعات موجود در زمینه اثرات متقابل ازت و علف کش‌ها بر روی گیاهان مختلف ، بسیار محدود میباشد. بنابراین هدف از انجام این آزمایش ، بررسی اثرات ازت و علف کش بر روی رشد و جذب ازت توسط آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرائط گلخانه‌ای بوده‌است . گیاه آفتابگردان بمدت 60 روز در گلدانهای 4 کیلوئی که حاوی 5 میزان ازت (0، 25، 50، 75 و ...
نمایه ها:

با توجه به اهمیت شناسایی علف‌های هرز و کنترل در کاهش هزینه‌های تولید و بالا بردن کیفیت و راندمان تولید گیاهان دارویی، علف‌های هرز مزارع "کدوی دارویی، بادرنجبویه، نعناع فلفی و مریم گلی" شناسایی شد که مهم‌ترین علف‌های هرز شناسایی شده مزارع مورد آزمایش به شرح زیر می‌باشد: مرغ، ایارسلام، قیاق، کنگر وحشی، پیچک ، ارزن وحشی، سلمه تره، علف هفت بند، پنیرک ، توق، یولاف وحشی، بارهنگ ، تاج‌ریزی و شیرتیفک همچنین به‌منظور کنترل علف‌های هرز مزارع توسط سموم مختلف علف‌کش مورد سم‌پاشی قرار گرف ...

غلبه بر اثرات ناسازگار کاتیون‌های موجود در آب‌ حامل بر کارایی علف‌کش‌های با خاصیت اسیدی ضعیف، یکی از اولویت‌های اصلی در تحقیقات است. تاثیر روش‌های بهبوددهنده آب ‌سخت (فیزیکی و شیمیایی) بر کارایی گلیفوسیت و ایمازتاپیر در کنترل تاتوره طی دو آزمایش گلخانه‌ای و کنترل علف‌های هرز طی یک آزمایش مزرعه-ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش اول گلخانه‌ای به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی شامل فاکتورهای علف‌کش (گلیفوسیت در غلظت‌های 0، 81/12، 62/25، 25/51، 5/102 و 205 و ایمازتاپیر ...

استفاده از روشهای کنترل شیمیایی و علف‌کش‌ها کمتر از میزان توصیه شده، جهت سلامت محیط زیست ، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش تولید ضروری است به این منظور آزمایش مزرعه‌ای در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 11 تیمار و 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ساری دانشگاه مازندران به منظور بررسی مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سویا در سال زراعی 1379 به اجرا درآمد.یازده تیمار آزمایش شامل علف‌کش‌های تریفلورالین + ستوکسی دیم + بنتازون در میزان‌های توص ...
نمایه ها:
سویا | 

به منظور مقایسه اثر چند علف‌کش در کنترل سس و کاهش تراکم علفهای هرز باغات انگور خزنده، و بررسی عملکرد متاثر از کاربرد آنها از نظر کمی و کیفی، طرحی به مدت 2 سال در استان همدان در شهرستان ملایر به اجرا درآمده طرح آماری بکار رفته بلوک کامل تصادفی با سه تکرار است که پنج علف‌کش در سطوح مختلف که همگی به صورت پیش رویشی مصرف می‌شوند با هم مقایسه شده و جهت ارزیابی دقیقتر 2 تیمار بدون وجین و با حداقل دفعات وجین نیز بکار رفته است . براساس نتایج به دست آمده از مصرف سموم بکار برده شده هیچگ ...

این تحقیق با هدف کاهش مصرف علف‌کش در زراعت چغندرقند و کاهش هزینه‌های تولید آن با استفاده از تلفیق روشهای مبارزه مکانیکی و شیمیایی در دفع علفهای هرز مزارع چغندرقند انجام پذیرفت . آزمایش با 9 تیمار در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. بین تیمارها به لحاظ صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند اختلاف معنی‌دار وجود ندارد. اما تیمارهای شماره 2 (استفاده از کولتیواتور با تیغه چاقویی سرنیزه‌ای همراه با سمپاشی نواری با میزان مصرف نسبت 3 لیتر در هکتار در مرحله 4 برگی چغندرقند و ...