عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی واکنش ذرت شیرین و علف‌های هرز به تراکم گیاهی و مالچ، آزمایشی در تابستان 1389 در شهرستان ممسنی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا ‌گردید. عامل‌های آزمایش شامل‌ تراکم گیاهی در سه سطح (75000، 95000 و 115000 بوته در هکتار) ، کنترل علف هرز در دو سطح (عدم کنترل علف هرز و کنترل علف هرز با استفاده از وجین) ومالچ در سه سطح (بدون استفاده از مالچ، مالچ گیاهی و فویل آلومینیوم) بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش تراکم، مالچ و علف‌هرز بر عملکرد ...

به منظور تعییین اثرات رقابتی و شاخص‌های اکولوژیکی علف‌های هرز ذرت در شرایط مزرعه‌ای آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-88 انجام شد. آزمایش به صورت به صورت پیمایشی با دو تیمار شامل مقادیر مختلف آبیاری (1230-880-730-610 میلیمتر) و سطوح کنترل علف‌های هرز (کنترل پهن‌برگ‌ها، کنترل باریک‌برگها، کنترل کامل علف‌های هرز و عدم کنترل علف‌های هرز) بود. نمونه‌برداری در چهار مرحله (اوائل دوره بحرانی، اواسط دوره بحرانی، اواخر دوره بحرانی و در زمان ...

افزایش توان رقابت گیاه زراعی بخش مهمی از مدیریت تلفیقی علف‌های هرز است. در این زمینه، شناخت واکنش علف‌های هرز به سطوح حاصلخیزی خاک برای گسترش روش‌های کوددهی، به عنوان اجزای برنامه‌های مدیریت تلفیقی، ضروری است. به منظور بررسی اثر روش کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رقابت اویارسلام ارغوانی و پیاز خوراکی آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از سه ...

بيشتر افراد كنه‌هاي خانواده‌‌‌‌ي اريوفيده از آفات مهم گياهان هستند. از سويي، تعدادي از آنها به دليل تك‌خواري و ساير ويژگي‌هاي زيستي و بوم‌شناختي داراي پتانسيل به‌كارگيري در كنترل زيستي علف‌هاي هرز هستند. به‌منظور شناسايي كنه‌هاي خانواده‌ي اريوفيده فعال روي علف‌هاي هرز بوم‌نظام‌هاي كشاورزي در فصول زراعی سال‌هاي 1389 و 1390 ضمن بازديد از مناطق مختلف استان خراسان رضوي اقدام به‌نمونه‌برداري از گونه‌هاي مختلف علف‌هاي هرز گرديد. نمونه‌ها پس از جداسازي، در لاكتوفنل شفاف‌سازي شدند و ...

الگوی پراکنش و توزیع گونه‌‌های مختلف علف‌های هرز در مزرعه یکنواخت نمی‌باشد و بنابراین برای مدیریت مناسب آنها لازم است لکه‌های آلوده مشخص و عملیات کنترل در آن مناطق انجام شود. برای این منظور امروزه از مدیریت متناسب با مکان استفاده می‌شود. در این روش مدیریتی با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشه نقاط آلوده تهیه می‌شود. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. در این ...

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ریحان و لوبیا و ارزیابی تاثیر این کشت مخلوط بر کنترل علف‌های هرز، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در منطقه مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کشت خالص هریک از گیاهان و3 الگوی کشت مخلوط در شرایط وجود و عدم وجود علف هرز به شرح ذیل بود: (1- کشت خالص ریحان ، 2- کشت خالص لوبیا، 3- کشت مخلوط نواری 4 ردیف ریحان 2 ردیف لوبیا ، 4- کشت مخلوط نواری 4 ردیف لوبیا 2 ردیف ریحان و 5 – کشت مخلوط ...

علف‌های هرز گیاهان ناخواسته‌ای هستند که در کشتزارها روییده و رقیبیانی جدی برای گیاهان زراعی می‌باشند. کشاورزی پایدار یکی از راهکارهای مناسب جهت مبارزه با علف های هرز در ، استفاده از توان دگرآسیبی گیاهان زراعی است که علاوه بر کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی و مصنوعی از دیدگاه زیست محیطی نیز می‌تواند سودمند باشد. به منظور بررسی توان دگرآسیبی ماشک زراعی و چاودار در کنترل علف‌های هرز رایج در مزرعه ذرت، این پژوهش در سال ‌های 92-91 در گلدان و آزمایشگاه فیزیولوژی پردیس کشاورزی و م ...

به منظور بررسی جنبه‌های مختلف زراعی و مدیریت علف‌های هرز در مخلوط سه‌گانه ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه کاغذی آزمایش‌هایی در سال زراعی 1391 در رشت و 1392 در رشت و رودسر انجام شد. آزمایش اول در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 18 تیمار در سه تکرار اجرا شد و هدف بررسی کنترل علف‌های هرز، شاخص‌های رقابتی و عملکرد کمی و کیفی علوفه بود.تیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی با نسبت-های 100، 75 و 50 درصد تراکم اپتیمم، مخلوط‌های دوگانه ذرت- لوبیاچیتی و ذرت- کدوی ...

به منظور بررسی تأثیر دوره‌های تداخل علف‌‌های هرز و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و همچنین زیست توده و تراکم علف‌های هرز، آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل تراکم ( در دو سطح 70 و 90 هزار بوته در هکتار) و دوره‌های تداخل علف‌های هرز (در شش سطح صفر، 48، 64، 76، 90، 120 روز پس از کاشت) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1389 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم کاشت تأثیر معنی‌داری بر تعداد دانه د ...