عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 661

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سال 1374 که سال دوم اجرای طرح بوده است آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار در یکی از باغات مرکبات در شهرستان ساری (جاده خزرآباد) به اجراء درآمد. تیمارهای این آزمایش شامل دزهای 4، 8، 6، 10 لیتر در هکتار دو علف‌کش رانداپ و فوستا همراه با تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز بوده است . عمده تراکم علفهای هرز در این باغ شامل سورگوم، جگن‌ها، چیک ، مرع، سلمک ، تاج خروس ، گاوپنبه، تاج‌ریزی و پیچک بوده است . در این بررسی سطح هر پلات 73 مترمربع (12×6)، حجم محلول مصرفی ...

اگرچه حفظ پوشش گیاهی، یکی از روش های مدیریت باغ به شمار می رود و با وجود فوایدی که این روش بویژه در اراضی شیبدار از لحاظ کاهش فرسایش خاک به همراه دارد اما این موضوع نمی تواند دلیلی برای بی تفاوتی در برابر تصرف تمام سطح باغ توسط علف های هرز و عدم مدیریت صحیح این گیاهان باشد. این مساله از دو جنبه بیشتر اهمیت دارد: نخست آنکه درختان در مرحله نونهالی دارای رشد کند و آهسته هستند و قابلیت رقابت با میزان رشد بالای علف های هرز را ندارند و گیاهان اخیر با جذب مواد غذایی و سایه اندازی و ...

به منظور شناسائی علفهای هرز و تعیین فنولوژی و تراکم آنها در مزارع کلزا در استان سمنان، با توجه به سطح زیر کشت کلزا در هر شهرستان جمعاً 19 مزرعه در سطح استان انتخاب گردید. نمونه برداری از مزارع انتخابی با استفاده از کادرهای 5/0*5/0 صورت گرفته که بسته به مساحت مزرعه تعداد معینی کادر در سطح مزرعه انداخته شده و در هر کادر گونه علف هرز، تراکم و مرحله فنولوژیکی علف هرز ثبت می گردید. همچنین علاوه بر موارد فوق، مرحله فنولوژیکی کلزا نیز تعیین و ثبت می گردید. عملیات فوق از زمان کاشت کل ...

دستیابی به بهترین روش کنترل علفهای هرز چه از نظر پایداری محیط زیست و چه از نظر افزایش عملکرد محصول زراعی ضروری است. بدین منظور آزمایشی با ده تیمار شامل : آترازین + لاسو، آترازین + لاسویک بار کولتیواسیون + تو فوردی، آترازین + لاسو + دوبار کولتیواسیون، EPTC, EPTC+ یک بار کولتیواسیون + تو فوردی، EPTC+ دوبار کولتیواسیون، یک بار کولتیواسیون + تو فوردی، دو بار کولتیواسیون + تو فوردی و دو تیمار شاهد شامل بدون کنترل علفهای هرز و کنترل کامل علفهای هرز، در یک طرح آماری بلوکهای کامل تصا ...
نمایه ها:
ذرت | 
اهواز | 

به منظور بررسی امکان کاهش مقدار مصرف علف‌کش در واحد سطح در مزارع برنج دو آزمایش در سال جاری به شرح زیر انجام شد، آزمایش اول بکارگیری مقادیر کمتری از علفکشهای توصیه شده و آزمایش دوم کاربرد مخلوط علف‌کشها به منظور افزایش طیف علف‌کشی آنها دو آزمایش فوق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی هر یک با 10 تیمار و سه تکرار انجام شد. در بررسی شمارش تراکم تعداد بوته علف هرز، وزن علف هرز وزن محصول که در تیمارهای مختلف انجام شد نتیجه زیر حاصل شده است ، مقایسه میانگین تیمارها از لحاظ وزن کل علف ...
نمایه ها:
برنج | 
مصرف | 

به منظور تعیین اثربخشی علف‌کشهای آترازین (3/2 و 0/9 کیلوگرم ماده موثره در هکتار) و ارادیکان (4/8 کیلوگرم ماده موثرهء در هکتار) به صورت قبل از کاشت و توفوردی (1/4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار) به صورت پس رویشی و تلفیقی از آنها بر روی کنترل علفهای هرز و خصوصیات رشد و عملکرد ذرت ، آزمایشی در سال 1372 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. در این مطالعه، 9 تیمار علف‌کش همراه با شاهد وجین و شاهد علف هرز در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار ...
نمایه ها:
ذرت | 

آزمایش حاضر جهت بررسی اثر علف هرز و تراکم بذر بر عملکرد نهایی دانه و شاخص تحمل تداخل علف های هرز واریته های جو تحت شرایط دیم به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 91-1390 در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود- کرمانشاه) انجام شد. فاکتور اول شامل ژنوتیپ در 5 سطح (4 ژنوتیپ پیشرفته جو و رقم سرارود -1 (به عنوان شاهد))، فاکتور دوم شامل تراکم بذر در 3 سطح (350، 400 و 450 بذر در متر مربع) و فاکتور سوم شامل تداخل علف هرز با 2 سطح (و ...
نمایه ها:
جو | 
رقابت | 
دیم | 

روش های معمول مهار شیمیایی علف های هرز علاوه بر هزینه ی زیادی که در بر دارد باعث اثرات سویی مثل آلودگی منابع زیست محیطی آب های زیرزمینی و سطحی، تجمع سموم در زنجیره ی غذایی انسان و دام و بروز مقاومت به علف کش ها در علف های هرز می شود . این مشکلات سبب شده است که امروزه نظرها به سوی استفاده از مدیریت تلفیقی علف های هرز جلب شود . از آنجایی که در این سیستم قدرت رقابتی گیاه زراعی در تلفیق با سایر روش های کنترل استفاده می شود، لازم است در رابطه دینامیک جمعیت علف های هرز اثرات متقابل ...

پژوهش به منظور بررسی آللوپاتیک عصاره علف هرز پیچک صحرایی روی جوانه زنی چهار رقم جو به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال 1390 انجام شد، که در ان فاکتور اول ارقام جو در چهار سطح (ماکویی، بهمن، آبیدر و رقم جدید DCI-13)، فاکتور دوم اندام علف هرز در چهار سطح (برگ، ساقه، گل ریشه)و فاکتور سوم غلظت عصاره اندام های مختلف پیچک صحرایی در سه سطح (2/5 و 5 و 10 درصد) بوده و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرف ...
نمایه ها:
جو |