عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی واکنش ذرت شیرین و علف‌های هرز به تراکم گیاهی و مالچ، آزمایشی در تابستان 1389 در شهرستان ممسنی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا ‌گردید. عامل‌های آزمایش شامل‌ تراکم گیاهی در سه سطح (75000، 95000 و 115000 بوته در هکتار) ، کنترل علف هرز در دو سطح (عدم کنترل علف هرز و کنترل علف هرز با استفاده از وجین) ومالچ در سه سطح (بدون استفاده از مالچ، مالچ گیاهی و فویل آلومینیوم) بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش تراکم، مالچ و علف‌هرز بر عملکرد ...

به منظور بررسی کارایی علفکش‌های تری‌فلورالین، اتال‌فلورالین و پندی‌متالین در کنترل علف‌های هرز مزارع سیب-زمینی، آزمایشی مزرعه‌ای در سال 1392 در مرکز تحقیقات کشاورزی آلاروق اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت دز پاسخ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. در این آزمایش علفکش‌های تری‌فلورالین و اتال‌فلورالین هر یک در دزهای (125/0، 25/0، 5/0، 1، 2 و 4 لیتر ماده موثره در هکتار) و پندی‌متالین در دز‌های (25/0، 5/0، 1، 2، 4 و 6 لیتر ماده موثره در هکتار) به کاربرده شد. نتایج نشان داد ...

کلش جو، زمان‌ها و غلظت‌های مختلف علف‌کش اگزادیازون بر کنترل علف‌های هرز مزارع برنج در آزمایشی بصورت کرت‌های دوبار خرد شده درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1386 بر روی رقم هاشمی در موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت انجام گرفت. در این آزمایش استعمال علف‌کش اگزادیازون در سه زمان 10، 30 و 45 روز بعد از انتقال نشاءها به زمین اصلی، استعمال تیمار کلش جو در دو سطح همراه و بدون کلش و همچنین غلظت علف‌کش اگزادیازون در چهار سطح (0، 825، 1650، 2500) گرم ماده‌موثره در هکتار انت ...

تاج‌ریزی سیاه (Solanum nigrum L.) یکی از علف‌های هرز مهم در مزارع چغندر قند، پنبه، ذرّت، سویا، سیب زمینی، حبوبات، سیر و پیاز، توتون، سبزیجات و باغات است. به منظور مطالعه بیولوژی جوانه‌زنی و سبز شدن تاج‌ریزی سیاه و تأثیر رقابت پنبه (Gossypium hirsutum L.) بر خصوصیات رشدی آن، آزمایشاتی در سال‌های 1389 و 1390 در آزمایشگاه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. در محیط ژرمیناتور، آزمایشات برای شناخت تیمارهای موثّر در شکستن خواب بذر و اثر عوامل مختلف محیطی شامل ...