عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر زمان های مختلف حذف علف های هرز و اسمو پرایمینگ بذر به همراه محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل حذف علف های هرز در سه سطح : A1، A2 وA3 به ترتیب حذف تا 2 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 4 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 6 هفته پس از سبز شدن، اسمو پرایمینگ بذر ش ...

مطالعات خاصیت آللوپاتیک گیاهان دارویی می‌تواند فرصت مناسبی برای پیدایش علف کش‌های طبیعی و نسل جدیدی از بازدارنده های رشد علف‌های هرز باشد. با هدف بررسی اثر آللوپاتیک شش گونه از گیاهان دارویی بر سه گونه علف هرز رایج در مزارع ایران (تاج خروس، سلمه تره و خرفه)، آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار عامل (نوع علف هرز در سه سطح، نوع گیاه دارویی در شش سطح شامل اکالیپتوس، خرزهره، تاتوره، مریم گلی، گل راعی و افسنطین و همچنین غلظت عصاره در چهار سطح متشکل از عصاره ...

از آنجا که هر یک از عملیات زراعی شرایط رقابتی بین گیاهان جوامع گیاهی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا لازم است در بررسی هر یک از عملیات زراعی بر رشد و نمو گیاه زراعی به تاثیر آن بر شرایط رقابتی بین گیاهان با علف های هرز نیز توجه شود. به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کود نیتروژن بر ساختار علف‌های هرز و عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش سه سطح کود نیتروژن (0 (شاهد) ، 150 و 300 کیلو ...

به‌منظور بررسی پراکنش بانک‌بذر و جمعیت علف‌های‌ هرز در مزرعه و تعیین مناسب‌ترین نوع کوادرات جهت مطالعه‌ی رابطه بانک بذر با تراکم علف‌های هرز، پژوهشی در‌سال 1389 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. پس از آماده‌سازی نهایی زمین، مزرعه به شبکه‌های 1/5 متر در 1/5 متر تقسیم و نقاط تقاطع شبکه‌ها مشخص شد. نمونه‌برداری از بانک-بذر طی دو مرحله، یکی پیش از انجام عملیات کاشت و دیگری پس از برداشت‌ ذرت و با کوادرات مستطیل (به ابعاد 1 در 0/25 متر) و کوادرات مربع (به ابع ...

کشت مستقیم برنج با حذف مراحل پرورش نشاء و نشاکاری، هزینه‌های تولید برنج را به میزان زیادی کاهش می‌دهد، اما نظام های کشت مستقیم برنج نسبت به کشت نشایی در معرض فشار بی رویه علف‌های هرز هستند. شناسایی و استفاده از ارقام با توانایی رقابتی بالا یکی از راهکارهای موفقیت آمیز گذر از کشت نشایی به مستقیم می‌باشد. به منظور بررسی توان رقابتی برنج با علف‌های هرز در دو نظام کشت نشایی و مستقیم، آزمایشی مزرعه‌ای در دو سال 1390 و 1391 در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز واقع در محمود آباد ماز ...

به منظور بررسی خسارت علف‌های‌هرز و تعیین مناسب‌ترین شاخص جهت برآورد گونه علف هرز غالب ذرت در شرایط مزرعه‌ای و رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز، آزمایشی در سال زراعی 89-88 به صورت پیمایشی با چهار سطح تراکم ذرت (5، 6، 7 و 9 بوته در متر مربع) و چهار تیمار کنترل شده (کنترل کامل علف‌های هرز، عدم کنترل علف‌های هرز، کنترل علف های هرز پهن برگ و کنترل علف‌های هرز باریک برگ)، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نمونه‌برداری از علف‌های هرز مزرعه در سه مرحله ابتدا و انتهای دوره ...

به منظور بررسی کارآیی علف‌کش کوئیزالوفوپ- پی- تفوریل بر علف‌های هرز باریک برگ مزرعه چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی ایستگاه طرق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار انجام گردید. دوزهای مختلف کوئیزالوفوپ- پی- تفوریل با دوزهای معمول علف‌کش‌های کوئیزالوفوپ- پی- اتیل، پروپاکوئیزافوپ، ستوکسیدیم و هالوکسی فوپ آرمتیل مورد مقایسه قرار گرفت. معیارهای اندازه‌گیری شده در مورد علف‌های هرز شامل تراکم،بیوماس و شاخص تخمینی کنترل بودند.جهت تعیین ...

شناسایی علف­های­هرز مزارع زعفران بعنوان یکی از اساسی ترین اقدامات در مدیریت علف­های هرز این محصول محسوب می­شود. درسال زراعی 1388-1387 در چهار منطقه قاین، اسفدن،دشت بیاض و آبیز 20 مزرعه (در هر منطقه مزارع یک تا پنج­ساله)مشخص شدند که نشانگر شاخص منطقه زعفرانکاری و بیانگر میانگینی از وضعیت کشت وکار و مدیریت اعمال شده در کل منطقه مورد بررسی بودندو با شمارش علف­های هرز به تفکیک جنس، گونه و تعداد در هر مزرعه در نقاط نمونه­برداری، شاخص­های جمعیتی و شاخص­های تنوع آنها محاسبه شد. در ه ...

توانایی رقابتی ارقام یکی از ابزار مدیریت غیر شیمیایی علف‌های هرز به شمار می‌رود. به منظور مطالعه تاثیر نیتروژن بر توانایی رقابتی پنج رقم گندم با علف‌های هرز آزمایشی در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل نیتروژن در سه سطح (0، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار)، پنج رقم گندم (کاسکوژن، سای‌سون، گاسپارد، آذر2 وMV17) و تداخل علف‌های هرز (در دو سطح با و بدون علف هرز) بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پ ...