عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی کارآیی علف‌کش کوئیزالوفوپ- پی- تفوریل بر علف‌های هرز باریک برگ مزرعه چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی ایستگاه طرق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار انجام گردید. دوزهای مختلف کوئیزالوفوپ- پی- تفوریل با دوزهای معمول علف‌کش‌های کوئیزالوفوپ- پی- اتیل، پروپاکوئیزافوپ، ستوکسیدیم و هالوکسی فوپ آرمتیل مورد مقایسه قرار گرفت. معیارهای اندازه‌گیری شده در مورد علف‌های هرز شامل تراکم،بیوماس و شاخص تخمینی کنترل بودند.جهت تعیین ...