عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 221

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف یافتن تاثیر متغیرهای " نام فروشگاه ، نام تجاری و تخفیف های قیمتی " بر " قصد خرید" مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه اپل انجام شد. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی – پیمایشی بوده، جامعه مورد نظر در آن، شهروندان مناطق 22 گانه ی شهر تهران بود. حجم نمونه 384 نفر از شهروندان بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به شکل مناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که عوامل موثر بر قصد خرید را می سنجید. داده ها با کمک نرم افزار آما ...

اگرچه مدت زیادی نیست که بازاریابی و برندسازی وارد حوزه فعالیت شرکت های تجاری شده است، ولی به خوبی توانسته است نظر مدیران و صاحب نظران مربوطه را جلب نماید. تحقیقات زیادی برای بررسی آنها انجام شده است. از مباحث جدید بازاریابی تجاری، برندسازی تجاری است که اکنون اهمیت زیادی پیدا کرده است.‏ برندسازی یک فعالیت بلند مدت است و نیاز به برنامه ریزی و صرف وقت و هزینه های زیادی دارد. از موارد مهمی که باید در این زمینه، مد نظر قرار گیرد، تاثیری است که برنامه بازاریابی و فعالیت ها و تصمیم ...

توليد كنندگان براي عرضه محصولات خود به مصرف كنندگان از دو شيوه توزيع مستقيم و توزيع غيرمستقيم استفاده مي كنند. در توزيع مستقيم توليدكننده محصول خود را مستقيما به مصرف كننده ارائه مي كند، اين شيوه در ايران به علت عدم گسترش خرده فروشي غيرفروشگاهي يعني بازاريابي مستقيم، تجارت الكترونيك، فروش در منزل و خريد اتوماتيك چندان رايج نيست. در توزيع غيرمستقيم توليدكننده محصول خود را در اختيار واسطه هاي توزيع، اعم از خرده فروشان، عمده فروشان يا هر دوي آنها قرار مي دهد. لذا كانال هاي توزي ...

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه تصوير شرکت و نام تجاري،کيفيت خدمات و رضايت با وفاداري و نيت رفتاري مشتريان صنعت بانکداري و آزمون الگوي پيشنهاديانجام گرفت. ابزارهاي اندازه گيري شامل پرسشنامه هاي وفاداري (زيسامل،بري و پاراسورامان،1996)، نيترفتاري (زيسامل و همکاران،1996)،تصوير شرکت(فلاوين،تورس و اسپاين،2004)،تصوير نام تجاري(لاوولامب،2000)، رضايت(وستبروک واليور،1991) وپرسشنامه کيفيت خدماتسرکوآل(پاراسورمون، زيسامل و بري، 1988)بودند. شرکت کنندگان در اين پژوهش 180 نفر از مشتريان بانک د ...

حقوق علامت تجاری از مهمترین مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است و تولید کنندگان کالا و بازرگان و ارئه دهندگان خدمات، از علامت تجاری جهت شناساندن محصولات خود به مصرف کنندگان استفاده می کنند که انواع مختلفی از قبیل علامت جمعی و تاییدی با کارکردی نسبتا متفاوت را نیز شامل میگردد. لذا نظر به جایگاه علامت تجاری در بازار تاثیر ان در تجارت، امروزه هم از نظر عرفی وهم از نظر اقتصادی علامت دارای ارزش بوده و مال محسوب می شود. بنابر این علامت نیز مانند هر مال دیگری قابلیت نقل و انتقال از شخصی به ...

تحولات مداوم در دنیای امروز، جهانی سازی و سهولت ارتباطات و پیدایش فن آوریهای نوین و پیشرفته، سازمانها را در فضای رقابتی بسیار پبچیده ای قرار داده است. فضایی که همزمان فرصتها و چالشها را پیش روی سازمانها قرار داده است. امروزه دیگر بازاریابی به معنای کسب موقعیتهای جدید برای فروش و توسعه و تحویل محصولات و خدمات نیست بلکه هدف آن گسترش و حفظ روابط دراز مدت با مشتریان است. برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها امروزه راهکارهای سنتی پاسخگو نیست و شرکتها باید با ابزارهای مد ...

نظام بین المللی برای علائم تجاری مشهور بعنوان شناسه های کالاها و خدمات بدلیل اکتساب وضعیت شهرت یا مشهور حمایتی خاص و ویژه حتی فراتر از سایر علائم تجاری برقرار می نماید. با این حال نظر به عدم تعریف صریح از علامت مشهور در متون قانونی و اسناد بین المللی، هنوز احتساب شرایط تشخیص این علامت در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این پایان نامه اقسام رایج این نوع علائم که عبارتند از علائم نامی واجد شرط ثبت و علائم مشهور به معنای اخص( فاقد شرط ثبت). و اختصاص آنها در طبقات مختلف کالاها ...

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعی ...

بسیاری از شرکتها به موضوع ایجاد نام و نشانهای تجاری قوی علاقمند شده اند. اگرچه به نظر می رسد مدیریت نام و نشان تجاری بر عملکرد نام و نشان تجاری تأثیر مثبتی داشته باشد اما مطالعات تجربی کمی در ارتباط با نقش مدیریت نام و نشان تجاری به ویژه در ایران دیده میشود. در این مطالعه با استفاده از مفهوم مدیریت نام و نشان تجاری مدلی تلفیقی بوجود آمده و از نقطه نظر تجربی تأثیر آن بر عملکرد نام و نشان تجاری، آزمون شده است. به ویژه چگونگی تأثیرگذاری مدیریت نام و نشان تجاری، به عنوان یک متغیر ...