عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی رابطه علاقه شغلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی و استان اردبیل است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانشجو معلمان سال دوم مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی و اردبیل ورودی مهرماه 1371 که در رشته‌های مختلف به تحصیل اشتغال دارند می‌باشد. براساس یافته‌های پژوهش هر چه علاقه شغلی بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین هر چه پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد، علاقه شغلی نی ...

تحقیق حاضر، تاثیر پاداش و پسخوراند را بر عملکرد و علاقه به درس ریاضی در دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمائی اهواز مورد مقایسه و بررسی قرار داده است . نمونه مورد تحقیق، تعداد 270 نفر از دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمائی است که به شیوه تصادفی چند مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان مدارس راهنمائی دخترانه اهواز انتخاب شده و در 9 گروه مقایسه 30 نفری گمارده شده‌اند. طرح تحقیق، از نوع آزمایش میدانی است که در محیط واقعی آموزشگاه انجام پذیرفت . پاداش و پسخوراند در سطوح مختلف به عنوان ...
نمایه ها:
اهواز | 
علاقه | 

هدف از تحقیق، بررسی میزان شوق و علاقه دانش‌آموزان به ایرانگردی و عملکردهای ضروری و ممکن در این راه است . جامعه آماری از دو گروه معلم و دانش‌آموزان 15 ساله در 5 منطقه شمال، جنوب ، غرب ، شرق و مرکز در مدارس دخترانه و پسرانه آموزش و پرورش تهران و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و یافته‌ها نشان می‌دهد که: 70 درصد از دانش‌آموزان، شهرهای شمالی، مشهد، شیراز و اصفهان را برای بازدید ترجیح می‌دهند، 59 درصد دانش‌آموزان بناهای تاریخی مذهبی مش ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی و علاقه مندی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران انجام گرفت. برای این منظور از مناطق 19 گانه شهر تهران به طور تصادفی سه منطقه انتخاب و از هر منطقه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برای انجام پژوهش استفاده گردید . برای تعیین تاثیرات مناطق مختلف شهری سعی گردید از سه منطقه شمالی میانی و جنوبی آمار برداری انجام گردد. در مجموع پژوهش بر روی شش مدرسه با حجم نمونه 471 نفر انجام پذیرفت . ابتدا بر اساس هدف پژوهش پرسشنامه ای شامل اطلاعات خانواری دا ...

امروزه، دنیای آموزش به سمت روشهای شاگرد محوری تمایل پیدا کرده است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که میزان مغایرت بین علائق شاگردان در زبان آموزی و دریافت اساتید از این علاقه را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه 603 دانشجو از دانشگاههای مختلف که زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی برای آنها محسوب می شود شرکت کردند. این دانشجویان به یک پرسشنامه در مورد علائق و روشهای برگزیده خود در واحد دانشگاهی ((زبان عمومی)) پاسخ دادند که به ذات نوعی تجزیه و تحلیل نیازها به شمار می آید. ...
نمایه ها:
علاقه | 

چگونگی افزایش علاقه بانوان به فعالیتهای ورزشی از دیدگاه بانوان فرهنگی ازنا که شامل 5 فصل می‌باشد فصل اول: مقدمه فصل دوم: پیشینه تاریخی ورزش بانوان فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل پنجم: خلاصه و نتایج این تحقیق شامل سه فرضیه می‌باشد که فرضیه اول: مسائل اقتصادی بانوان به ورزش حدود 20 درصد می‌باشد. فرضیه دوم: توسعه و افزایش امکانات ورزشی باعث علاقه بیشتر بانوان به ورزش می‌شود. فرضیه سوم: تغییر فرهنگ در بافت فرهنگی، ورزشی تاثیرگذار می‌باشد. ...
نمایه ها:
علاقه | 
نگرش | 
ورزش | 
زن | 

انسان از ابتدای حیات خود در اندیشه بهتر زیستن و استفاده بیشتر از طبیعت برای ارضای نیازهای خود بوده و در راستای تحقق این اندیشه، خواسته و ناخواسته صدمات جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست خود وارد کرده است و امروزه در پی یافتن و اجرای راهکارهایی است که تا حد امکان این صدمات را جبران و کم کند. یکی از این راهکارها بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه مخصوصاً دانش آموزان از طریق آموزش است،آموزشی که شکل دهنده جهان فردا و سبب تغییرات پایدار در اندیشه و رفتار افراد شود. تحقیق حاضر یک تح ...

هدف این تحقیق به تعیین وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 43-42 به رشته‌ای که در آن تحصیل می‌کنند و نیز موجباتی که گروه‌های غیرعلاقه‌مند را وادار به ادامه تحصیل کرده است می‌پردازیم. برای مشخص کردن حدود دقیق هدف مورد نظر جداول نهایی زیر که مبین قوانین توزیع صفت‌های مربوط به وضع علاقه‌مندی در نظر گرفته می‌شود. -1 جدول توزیع فراوانی بر حسب رشته تحصیلی و وضع رضایت و نوع دیپلم -2 جدول توزیع ناراضیان بر حسب سن و موجب تحصیل "تمایل آنها برای بدست آوردن شغل" ...

طبق نتایج تحقیق، 29 درصد از جوانان تهرانی علاقه زیادی به پیگیری مسایل سیاسی دارند و 24 درصد هم علاقه کمی در این زمینه دارند. با افزایش سطح تحصیلات پاسخگویان، بر میزان علاقه‌مندی آنان به مسایل سیاسی افزوده می‌شود. بین سطح سواد پاسخگویان و میزان علاقه‌مندی آنان به وقایع سیاسی داخلی یا خارجی رابطه وجود دارد. 86 درصد از پاسخگویان از وجود تشکلها و جناحهای سیاسی بی‌اطلاعند. 90 درصد از پاسخگویان تمایلی به عضویت در جناحها و تشکلهای سیاسی کشور ندارد. از دلایل عمده این امر می‌توان به ع ...
نمایه ها:
علاقه | 
تهران | 
جوان |