عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مشخص کردن ساختار رغبت های شغلی معلمان شهرکرد بر اساس مدل کروی تریسی و هنجاریابی آن بوده است. به این منظور 633 نفر از معلمان دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. معلمان به پنج پرسشنامه ی سیاهه ی کروی فردی تریسی( فرم مشاغل، توانمندی و تمایل)، اشتیاق شغلی، رضایتمندی شغلی، رضایت بخشی شغلی و عملکرد کاری پاسخ دادند. چهار جنبه شامل ساختار رغبتها، تناسب مدل کروی، رابطه رغبتها با خصوصیات جمعیت شناختی و متغیرهای مسیر شغلی مورد برر ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان تطابق رشته های تحصیلی کاردانش با تمایلات شغلی دانش‌آموزان دختر منطقه شش شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر منطقه شش شهر تهران به تعداد n=99 نفر بوده است، ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه 242 سوالی شغلی-شخصیتی جان هالند بوده است که شامل پنج گروه می باشد. روایی آن از نظر صوری، محتوایی مورد قبول بوده است و پایایی آن با ...

این پژوهش سعی دارد عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی را مورد شناسایی قرار داده و تاثیرات آنها را بر کارکنان مرکز آمار ایران مورد تحلیل قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی را جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی و همچنین افزایش بهره وری کارکنان ارائه دهد. در این تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شده و از روش پرسشنامه ای بهره گرفته شده که تعداد 148 نفر از کارکنان مرکز آمار ایران پرسشنامه ها را تکمیل کرده و اعاده گردیده است. با توجه به یافته های این تحقیق ارتباط معنی داری بین عواملی نظیر دا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر،هنجاریابی، تعیین روایی وپایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل برای دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 400 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش هنجاریابی از نوع آزمون سازی است. نتایج نشان دهنده پایایی به روش آلفا بین0/72 تا 0/76 برای مقیاسهای جهتگیری رغبت،0/72 تا 0/76 برای مقیاسهای جهت‌گیری مهارت، 0/72 تا 0/82 برای 29 مقیاس رغبت اصلی، 0/73 تا 0/88 برای 29 مقیاس مهارت می باشد. پایای ...

موضوع این پژوهش مقایسه ی طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی با ارزشیابی کمی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان در ناحیه 2 شهرستان شیراز می باشد.این تحقیق با هدف، مقایسه ارزشیابی کمی با ارزشیابی کیفی و همچنین تاُثیر ارزشیابی کیفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان در ناحیه دو شیراز و شناسایی عوامل موُثر بر پیشرفت تحصیلی آنان (با در نظر گرفتن ارزشیابی کیفی)، صورت گرفته است وبا روش پیمایشی انجام شده است. حجم جامعه آماری 171 نفر بوده است که با نمونه گیری تصاد ...

موضوع تحقیق تاثیر بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد که بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی تاثیر دارد. در این تحقیق چهار بعد از رفتار اخلاق کار مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشت کار و جدیت در کار، روابط سالم انسانی و مذهبی، روحیه جمعی و مشارکت در کار. که هدف ازانجام ...

امروزه سازمانها با چالشهای پیش بینی نشده‌ای دست به گریبانند و برای غلبه بر این مشکلات و رسیدن به اهداف باید از تمامی ظرفیتهای خود به بهترین شکل استفاده نمایند که نمونه آن هوش سازمانی است که بنا به تعریف عبارت است از قابلیت بسیج تمام توانایی‌های ذهنی موجود در سازمان و تمرکز این توانایی‌ها در جهت تحقق اهداف سازمانی. با توجه به اینکه هوش سازمانی متأثر از عوامل مختلفی است لذا شناسایی این عوامل تأثیر گذار بمنظور ارتقاء هوش سازمانی ضروری بنظر می‌رسد. این تحقیق بدنبال بررسی تأثیرات ...

هدف اين مطالعه هنجاريابي، و بررسي روايي و پايايي فرم رجحان به مشاغل سياهه کروي فردي (OP-PGI) در دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. اين مطالعه به روش توصيفي (از نوع آزمون سازي)است. در اين مطالعه نمونه اي 640 نفري از دانشجويان دانشگاه اصفهان (321 مرد و 319 زن) به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. 109 نفر (13 مرد و 96 زن) OP-PGI را همراه با رغبت سنج تحصيلي و شغلي‌هالند، و و 531 نفر (308 مرد و 223 زن) ديگر تنها OP-PGI را تکميل نمودند. نتايج بدست آمده: نتايج بدست آمده از بررسي همس ...