عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق، بررسی نفوذ یا عدم نفوذ شرط تنصیف دارایی زوج درضمن عقد نکاح است که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد، به صورت فرم چاپی در قباله های نکاح به امضاء زوجین می رسد.اهمیت شروط ضمن عقد به ویژه شروط ضمن عقد نکاح بر کسی پوشیده نیست .مضافاً این که افزایش روزافزون مراجعات به محاکم و دادسراها، لزوم توجه بیشتر به زوایای مختلف حقوقی عقد نکاح را نمایان می سازد ، بنابراین جهت مقایسه و تطبیق شرط مذکور از باب تمهید مقدمات ورود به مباحث اصلی در فصول اول و دوم ، قواعد و مقررات عام شروط ضم ...

نکاح منقطع، به عنوان یکی از انواع نکاح، مورد تایید و پذیرش شرع مقدس اسلام و حقوق ایران می‌باشد. هرچند نمی‌توان این نوع نکاح را هم‌رتبه با نکاح دائم دانست، ولی تشریع چنین نهادی در کنار نکاح دائم، نشانگر حکیم بودن شارع مقدس و توجه دین مقدس اسلام به تأمین و تضمین سلامت و سعادت جامعه است که آن را با توجه به مصالح فردی و اجتماعی بنیان نهاده است، ولی تحقق یافتن این هدف نیازمند تبیین دقیق و روشن آثار حاکم بر این عقد می‌باشد که قانون‌گذار در تدوین مواد قانون مدنی به این امر توجه ننمو ...

عده از جمله احکام اسلامی می باشد و به معنای مدت زمان مشخصی است که زن به سبب طلاق یا فوت شوهر صبر می کند و از ازدواج با مرد دیگر خودداری می نماید . تشریع حکم عده طلاق از سوی شارع بر پایه یک علت عقلایی می باشد و تعبدی نیست ، زیرا اگر عده طلاق مانند عده وفات امری تعبدی بود ، باید در همه حال بر تمام زنان طلاق داده شده واجب می شد در حالیکه برخی زنان طبق نص صریح قرآن ملزم به حفظ عده نمی باشند و این مسئله بیانگر غیر تعبدی بودن حکم وجوب عده طلاق است ؛ همچنین آیه 49 سوره احزاب بیانگر ...