عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر موثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدموجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دار ...
نمایه ها:
عقد | 

چکیده: در این پایان نامه به بررسی ماهیت شروط ضمن عقد،رابطه آن با عقد و مفهوم و آثار تبعیت شرط از عقد پرداخته می شود. از این رو ابتدا تشخیص ماهیت شروط ضمن عقد را مد نظر قرار می دهیم زیرا تشخیص این امر می تواند پاسخ سوالات مختلف راجع به شروط ضمن عقد را روشن سازد ؛ سوالاتی همچون لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت عقد در مورد شرط ضمن عقد. از آنجا که شرط حاصل تلاقی دو اراده است می توان شرط را ذاتاً نوعی قرارداد تلقی کرد ؛ لیکن قراردادی که برای تحقق نیازمند این است که ضمن عقو ...
نمایه ها:
شرط | 
عقد | 
تبعیت | 

پای بندی به شروط، براساس ادله‌ای از جمله کتاب که به موجب آیه شریفه "اوفوابالعقود" و روایاتی نظیر "المومنون عند شروطهم" واجب و لازم است . و چنانچه شرط از شرایط صحت برخوردار باشد، از هر سه نوع شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت که باشد، در ضمن (کنار) هر عقدی قرار گیرد، لازم‌الوفا می‌باشد. منتها اثر این شرط در سایر عقود با عقد نکاح کمی متفاوت است . در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و شرط نتیجه چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد. ش ...
نمایه ها:
عرف | 
فقه | 
طلاق | 
وکالت | 
حقوق | 
عقد | 
شرط | 

شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎???الی‎??? ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎??? و ‎??? قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوا ...
نمایه ها:
عقد | 
وقف | 

با انعقاد یک عقد ، طرفین عقد در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته ، دارای روابط حقوقی ، تعهدات و مسئولیت ها ی متقابلی می شوند. تعهدات طرفین عقد در برابر یکدیگر یا به طور مستقیم ناشی از آن عقد است یا به طور غیر مستقیم ، و هم چنین ممکن است منشا آن توافق طرفین در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال ایفاء تعهدات مزبور لازم است . تعهداتی که به طور مستقیم از خود عقد هستند ناشی از ذات عقد می باشند و به صرف انعقاد عقد ، بدون نیاز به تصریح ، نقض آن ها موجب مسئولیت طرف نق ...
نمایه ها:
عقد | 
اصلی | 
اولیه | 
فرعی | 
تبعی | 
ثانوی | 
اذنی | 

این رساله در دو بخش سامان یافته است . در بخش اول که مشتمل بر دو فصل است ، پس از تعریف تسلیم و تفاوت آن با قبض (گفتار اول) و ذکر و شرح مبنائ و طریقه تسلیم (گفتار دوم) در فصل دوم به بیان عوامل مختلفی که باعث زائل شدن قدرت بر تسلیم پس از عقد می‌گردد (گفتار اول) و موانعی که در سر راه تسلیم عارض می‌گردند (گفتار دوم و سوم) و همچننی غیر قانونی شدن تسلیم موضوع عقد (گفتار چهارم) می‌پردازمی. بخش دوم شامل چهار فصل می‌باشد ک در آن اشکال زوال قدرت بر تسلیم پس از عقد و اثرات آن بر عقد را ب ...
نمایه ها:
تسلیم | 
تحویل | 
عقد | 
حقوق | 
قدرت | 
ایران | 

با بررسی موادی از قانون مدنی و آثار فقها و حقوقدانان اینچنین بنظر میرسد که شرط فعل در عقد باطل و فسخ شد ه قابلیت الزام نداردودلیل این مطلب به رابطه عقد و شرط وتابع بودن شرط نسبت به عقد بر می گردد.اما با تحقیقاتی که به روش کتابخانه ای بااستفاده از روشهای استدلال و تحقیق حقوقی در منابع حقوقی , عرف و بررسی آرای قضایی در این پایان نامبه عمل آمده است به این نتیجه میرسیم که نمی توان نظر مشهور را به صورت کلی و مطلق پذیرفت و باید در خصوص عقود فاسد قائل به تفصیل شد.در واقع فساد عق ...
نمایه ها:
عقد | 

عقد معلق عقدی است که وابسته به واقعه ای محتمل است و در مقابل عقد منجز قرار دارد. به امری که عقد بدان وابسته است، علق علیه یا شرط گفته می شود. تعلیق در عقد به اعتبار اینکه وجود یا انحلال رابطه حقوقی، معلق بر شرط شود، دو نوع است. این تقسیم هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه مورد پذیرش است. در حقوق ایران عقد معلق با تعلیق در وجود رابطه حقوقی، خود، دو قسم است : تعلیق در انشاء و تعلیق در منشا تعلیق در اثر نیز به نظر ما همان تعلیق در منشا است. ...
نمایه ها:
تعلیق | 
حقوق | 
عقد | 
تعهد | 

هرچند در بین اساتید و دانش پژوهان به‌حق معروف است که در باب حقوق مدنی خصوصٹ و حقوق خصوصی عمومٹ مطلبی ناگفته نمانده و کلیه ابواب و مواد قانون مدنی به‌نحو مستوفی مورد شرح و تفسیر قرار گرفته و دانشجویان را توصیه به‌تحقیق در فصول و مباحث مربوط به‌حقوق عمومی، خصوصٹ حقوق جزا می نمایند، مع‌الوصف در بررسی مواد قانون مدنی به‌مواردی برمی‌خوریم که هنوز مطالب ناگفته در مورد آن بیشمار و اقدام به‌شرح و بسط آن ضروری است . بجرئت می‌توان ادعاکرد که رساله انتخابیه، تحت عنوان شرط خلاف مقتضای عق ...
نمایه ها:
خلاف | 
مقتضا | 
عقد |