عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شروطی در ضمن عقد نامه های رسمی نکاح وجود دارد که حقوقی را به زن اعطا می نماید و همچنین، زوجین می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح و خلاف موازین و قواعد آمره حقوقی و شرعی نباشد را نیز در ضمن عقد شرط نمایند.هدف این پایان نامه نشان دادن قلمروی حقوق زنان در این شروط ضمن عقد می باشد اولا به بیان مفاهیم هر کدام از این شروط می پردازیم و ثانیا این شروط، از جهت اعتبار مورد بررسی قرار می گیرند و هم چنین در مورد شرایطی که لازم است وجود داشته باشد تا زوجه بتواند به استناد ا ...
نمایه ها:

قوانین مربوط به حقوق خانواده،جز در موارد خاص،امری ومربوط به نظم عمومی هستند وبرهمین اساس،اصول مهم حقوقی استقلال وحاکمیت اراده و آزادی قراردادها،در حوزه قلمروحقوق خانواده وبخصوص عقد نکاح،از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند،وطرفین عقد نکاح،به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند،.محدودیت اراده افراد در عقد نکاح،نه تنها ناظر برشرایط انعقاد نکاح است، بلکه آثارونتایج وهمچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود،ولی این محدودیت اراده ،مطلق نمی باشد ودر برخی موارد،به ط ...