عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 320

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع گذشته نگر و مقطعی است که به منظور بررسی علل عقب‌ماندگی ذهنی کودکان 1-14 ساله مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی استان کرمان از سال 1365 تا سال 1370 انجام گرفته است .اهداف ویژه این پژوهش شامل: 1- تعیین میزان علل عقب‌ماندگیهای ذهنی مربوط به عوامل قبل از تولد.2-تعیین میزان علل عقب‌ماندگیهای ذهنی مربوط به عوامل حین تولد.3- تعیین میزان علل عقب‌ماندگیهای ذهنی مربوط به عوامل بعداز تولد .4-تعیین نحوه توزیع هریک از عقب‌ماندگیهای ذهنی فوق بر حسب سن مادر هنگا ...

عقب ماندگی ذهنی بیماری نسبتاً شایعی است که 2 تا 3 درصد جمعیت را درگیر می کند. علل وقوع عقب ماندگی ذهنی متنوع و شامل عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد. یکی از دلایل مهم بروز عقب ماندگی ذهنی نقص های کروموزومی مانند ریز حذف ها و ریز مضاعف شدگی ها می باشند. این نقص ها در اکثر موارد از طریق کاریوتیپ شناسایی نمی شوند. هدف این مطالعه شناسایی تغیرات نسخه ها در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با علت ناشناخته با استفاده از تکنیک MLPA بود. MLPA نوعی روش کمّی و مبتنی برPCR است و قابلیت بررس ...

مطالعهء حاضر با هدف بررسی میزان شیوع عقب‌ماندگی ذهنی خفیف در دانش‌آموزان پایهء اول ابتدایی دبستانهای شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری و نیز بررسی برخی علل این سطح از عقب‌ماندگی ذهنی در سال تحصیلی 72-73 انجام پذیرفت . در این رابطه از بین جمعیت 3132 دانش‌آموز پایهء اول ابتدائی این شهر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 446 دانش‌آموز متشکل از 225 پسر و 221 دختر گزیده شدند. و در رابطه با بررسی علل علاوه بر نمونه‌های فوق، دانش‌آموزان عقب ماندهء ذهنی شاغل به تحقیق در مرکز آموزش استثنای ...

قلمرو تشخیص عقب ماندگی ذهنی به معنای امروزی یکی از قلمروهای مهم کاربرد یافته های تحولی درسطح روان شناسی بالینی است. با توجه به اهمیت شیوه های تشخیص عقب ماندگی ذهنی، این مقاله به بررسی تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر اساس معیارهای انجمن امریکایی عقب ماندگی ذهنی در گروهی از دانش آموزان آموزگاه های کودکان استثنایی پرداخته است. بدین منظور 121 آزمودنی به طور تصادفی با میانگین سنی 11 سال و 8 ماه از بین دانش آموزان مراکز آموزشی مناطق آموزش و پرورش اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته اند. ...

هدف اولیه طرح اثبات 4 فرضیه طرح به شرح زیر بود که به اثبات رسید الف - سن پدر و مادر کودکان عقب مانده در حین بارداری در عقب ماندگی ذهنی کودکان موثر است ب - مصرف دارو در حین بارداری بر عقب ماندگی ذهنی کودکان موثر است . ج- بین تحصیلات و مسائل فرهنگی پدر و مادر و عقب ماندگی ذهنی کودکان رابطه وجود دارد. د- خویشاوندی پدر و مادر با عقب ماندگی ذهنی کودکان ارتباط دارد. ضمنا با توجه به نتیجه آزمون و ضرایب همبستگی و توافقی تاثیر عوامل زیر بر معلولیت ذهنی به ترتیب اثبات گردید. -1 کمبود ا ...

عقب ماندگی ذهنی(mental retardation ) یاintellectual disabilityاختلالی است که با عملکردهوشی زیرحدطبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می شود(1) و منظور از مهارتهای انطباقی انجام کار هایی است که در هرسن خاص به طور معمولاز فرد انتطار می رود .عقب ماندگی ذهنی بر اساس میزان بهره هوشی از خفیف (IQ :50 -70 )که 1.5 % موارد را شامل می شود تا بسیار شدید یا عمیق (IQ :<20-25) وجود دارد.شیوع این اختلال 1 تا 3 درصد جمعیت می باشد و در جنس مذکر 1.5 برابر است عقب ماندگی ذهنی بیشتر شامل تاثی ...

این مقاله به بررسی تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر اساس آزمونهای پیاژه و مقیاس رفتار سازشی لمبرت در گروهی از دانش آموزان آموزشگاههای کودکان استثنایی اصفهان پرداخته است. نتایج نشان دادند که در تشخیص عقب ماندگی ذهنی بین حیطه های رفتار سازشی و نگهداری ذهنی ،عملیات ردیف کردن و طبقه بندی کردن در سطح01/0>‏‎p‎‏ رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچه رفتارهای سازش نایافته بیشتر باشد،‌آزمودنی در آزمون های پیاژه نمره کمتری بدست می‌اورد. ...

عقب ماندگی ذهنی براساس تقسیم بندی ‏‎DSM IV‎‏ به معنای سطح هوشی پایین تر از حد نرمال و توانایی در سازگاری با محیط است، گرچه بکارگیری شیوه های خاص پیشگیری سبب کاهش میزان عقب ماندگی ذهنی گردیده، اما از آنجایی که عوامل متعددی از جمله عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز عقب ماندگی ذهنی دخیلند، پیشگیری از آن بطور کامل امکان پذیر نمی باشد، ازطرفی تبعات آن می تواند به صورت بیماریهای روانی در خانواده و اطرافیان نمود یافته سبب اختلال در بهداشت روانی و تحمیل زیانهای اقتصادی بر جامعه گردد لذا ب ...

دراین طرح،تعدادی ازشیوه های پژوهش (مشاهده مصاحبه پرسشنامه تستهای برون فکنی و عصبی ) به تجربه گذاشته میشود وبراساس محتوای نظری وعملی ابزارهابرداشتهای تازه ای ازذهن عقب ماندگی شخصیت منش درروابط کودک ومادرارائه میگردد ونشان داده میشود،که ذهنیات مادر(رفتارهای بیرونی ودرونی او)درمحدودیت وگستردگی ذهنیات کودک چه نقشی دارد. ...