عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل گفتمان انتقادی یکی از رویکردهای نوین در تحلیل متون وگفتمان هاست. مفاهیم اساسی در تحلیل گفتمان انتقادی را اندیشمندانی مانند فوکو، وان دایک، نورمن فرکلاف و دیگران بیان کرده اند . ابزارهای این تحلیل شامل ایدئولوژی، قدرت، هژمونی ، بیگانه سازی ، بافت موقعیتی گفتمان ، بینامتنیّت ، انسجام ، واژگان و دستور است. در این رساله، رویکرد تحلیلی نورمن فرکلاف برای تحلیل گفتمان انتقادی که شامل سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین است ، برای تحلیل خطبه های سیاسی اهل بیت (ع) ، بنی امیّه و بنی عبّا ...