عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گندم و جو از جمله محصولات انباری راهبردی محسوب شده که مورد حمله آفات انباری مختلف از جمله لمبه گندم قرار می گیرند. پیدایش مقاومت به بعضی از سموم، به ویژه مالاتیون و فسفوتوکسین، در اکثر آفات انباری، استفاده از روشهای مبارزه غیر شیمیائی مانند روشهای کنترل طبیعی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و میکروبی علیه آفات انباری، توجه بیشتر محققان را جلب کرده است. این تحقیق به بررسی میزان اثر سمیت تنفسی عصاره گیاهان اکالیپتوس (globules Eucalyptus) و خرزهره ( Nerium oleander) روی لمبه گندم ( Trog ...

در این آزمایش تعداد 500 قطعه مرغ تخم‏گذار نژاد لگهورن سفید، سویه های‏لاین W36 در سن 55 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با اندازه‏گیری‏های تکرار شونده در زمان با 5 تیمار، 5 تکرار و20 مشاهده در هر تکرار در سه دوره چهارده روزه‏ی آزمایشی (جمعاً 42 روز) مورد بررسی قرار گرفت. گروه اول به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و از جیره پایه استفاده نمود. گروه دوم از جیره پایه به همراه آنتی بیوتیک فلاوومایسین به میزان 05/0% و گروه‏های 3 و 4 و 5 از جیره پایه و به‌ترتیب همراه 1/0% ترکیب محر ...

اختلالات عصبی مانند بیماری آلزایمر، رایج ترین نوع بیماری در افراد سالخورده است. برای درمان علایم چنین بیماری هایی، مهارکننده های استیل کولین استراز به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند. داروهایی که هم اکنون برای کنترل چنین بیماری هایی مصرف می شوند دارای عوارض جانبی متعددی هستند. از طرفی گیاهان منابع بالقوه ترکیبات فعال زیستی و ارائه دهنده راهبردهایی برای درمان بیماری های مختلف می باشند. بنابراین هدف کلی این مطالعه پیدا کردن مهارکننده های قوی جدید برای آنزیم استیل کولین اس ...

دراین کار تحقیقاتی عصاره چهار گونه گیاهی مختلف ( اندام های برگ و ساقه گیاهان فرولا گوموزا، فرولا لاتیسکتا،توکریوم و تراچومیتوم) تهیه و در راستای سنتز نانوذرات نقره مورد بررسی قرار گرفتند. از روی داده های طیف سنجی UV مناسب ترین گیاه جهت سنتزانتخاب گردیده و نانوذرات سنتز شده با گیاه مورد نظر مورد بررسی خواص ضد باکتریایی قرار گرفتند. در نتایج مشخص گردید گیاه فرولا لاتیسکتادر دمای 70 درجه سانتی گراد،غلظت 20/0.3 و ساعت چهل و هشتم ، در بین چهار گیاه مناسب تر از بقیه بوده و روی با ...
 
با توجه به خسارت بالای آفات انباری و اثر سوء سموم شیمیایی ، استفاده از ترکیبات گیاهی بهترین وسیله برای کنترل آفات انباری محسوب می شوند. در این تحقیق خواص حشره کشی عصاره گیاهان گزنه Urtica dioica و آقطی Sambucus ebulus روی دو گونه از آفات مهم محصولات انباری شپشه آرد Tribolium confusum و شپشه برنج Sitophilus oryzae مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش خاصیت تماسی عصاره های گیاهی هر واحد آزمایشی شامل یک ظرف پتری دیش (cm8) که با غلظت‌های مختلف آغشته شده و سپس در هریک 10 حشره کامل رها ...

آفت‌کش‌های گیاهی و زیستی از‌جمله قارچ‌های بیمارگر حشرات اثرات نا‌مطلوب زیست محیطی بسیار کمتر داشته و کاربرد آن‌ها در برنامه‌ریزی مدیریت تلفیقی آفات ((IPM مقرون به‌صرفه و در‌حال توسعه است. در پژوهش حاضر تأثیر عصاره‌های شاترهFumaria parviflora (Lam.) ، کلپورهTeucrium polium (L.) ، روناس Rubia tinctorum (L.) و حنا Lawsonia inermis (L.) و قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روي بید آرد Ephestia kuehniell Zeller مورد بررسي قرار گرفت. تاثیر تماسی عصاره‌های گیاهی روی مرحله ...

سوسک برگ‌خوار غلات(Oulema melanopus)یکی از آفا‌تی است که در سال‌هایاخیر جمعیت آن در مزارع غلات استان گلستان در حال افزایش بوده است. بر این اساس، تاثیر سم مالاتیون(57درصد) به میزان یک لیتر در هکتار و عصاره‌‌های آبی میوه‌یرسیده‌ی زیتون تلخ ، میوه‌ی نارس اکالیپتوس وبرگ و ساقه آقطیبه نسبت 1 به 3 با آب،روی مرگ و میر این آفت و هم‌چنین واکنش آفت به ارقام مختلف گندم (مروارید، گنبد، کوهدشت و لاین 17)، در قالب طرح کرت‌هایدوبار خرد شده تصادفی با سه تکرار تحت کشت آبی و دیم در ایستگاه تحق ...

دراین تحقیق اقدام به استخراج عصاره گیاه اسپند توسط حلالهای مختلف با استفاده از دستگاه سوکسله شد.عصاره متانولی و مخلوطی از عصاره‌های مختلف متانولی، استونی،سیکلوهگزانی وکلروفرمی قسمتهای مختلف گیاه (دانه،برگ ،ساقه وریشه) از نظر خواص ضدمیکربی مورد آزمایش قرار گرفت . روش رقت بطریق سری و روش انتشار (دیسک) تکنیکهای بکار گرفته‌شده دراین مورد بودند نتایج حاصله نشان دهنده اثر خوب گیاه برعلیه میکربهای استافیلوکوکوس آرئوس ، باسیلوس سرئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس آئروجنوزا میباشد.بیشترین تا ...