عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش مطالعه: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که در سال1388 بر روی 60 سالمندزن عضو کانون بازنشستگان صدا و سیمای تهران انجام شد.نمونه ها به روش در دسترس جمع آوری و به روش بلوکهای تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون تخصیص داده شدند. مداخله به مدت 3 ماه انجام شد.داده های مطالعه با پرسشنامه های دموگرافیک، خطر سقوط،ترس از سقوط،عزت نفس و درگیری اجتماعی پس از سنجش روایی از طریق اعتبار محتوی و پایایی از طریق آلفای کرون باخ ،جمع آوری شد. بعد از گردآوری اطلاعات قبل ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی و عزت نفس با خودتنظیمی یادگیری بود.روش تحقیق از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 400 نفر دانش آموز در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند که بصورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه های کمال گرایی هیل، خودتنظیمی یادگیری بوفارد، عزت نفس روزنبرگ بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گردید. یافته های تحقیق نشان ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی غنی سازی ارتباط بر رابطه والد-فرزندی بود. این پژوهش آزمایشی ودر آن از طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر 14-13 ساله راهنمایی شهرستان کرج در سال تحصیلی 93-92 تشکیل دادند. روش نمونه گیری در دسترس بود. با استفاده از مقیاس رابطه والد-فرزندی و مقیاس عزت نفس روزنبرگ، رابطه والد-فرزندی و عزت نفس دانش آموزان ارزیابی شد. دانش آموزانی که را که بیشترین مشکلات ارتباطی بامادران خود داشتند انتخاب و به ص ...

هدف اساسى پژوهش حاضر، تدوین مدل پیش بینی شادکامی بر اساس عزت نفس، شخصیت وسبک های فرزند پروری در دانشجویان بود. بدين منظور 350 نفراز دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با روش نمونه‌گيرى خوشه‌اى تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، عزت نفس روزنبرگ، شیوه های فرزند پروری بورای (فرم مادر) و پرسشنامه شخصیت آیزنک بود. داده‌هاى بدست آمده با روش آمارى تحلیل مسیر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه مدل اولیه ارائه شده تنها در بعضی ...

هدف کلی این پژوهش مقایسه‌ی تصویر بدنی و عزت نفس در بین افراد متاهل دارای نارضایتی جنسی وافراد عادی شهر تهران می باشد.پژوهش حاضر یک مطالعه علی- مقایسه ای است. تصویر بدنی و عزت نفس، متغیر مستقل و رضایت جنسی متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری افراد متاهل دارای نارضایتی جنسی، کلیه افراد متاهلی بودند که به خاطر مشکلات جنسی در سال 1388به کلینیک های هما، مهرو کلنیک بیمارستان نفت مراجعه می کردند و جامعه افراد متاهل عادی ، شامل همه ی افراد متاهل عادی شهر تهران بودند ، که در اماکن عموم ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان است. جامعه آماری پژوهش تشکیل شده از کلیه معلمان دبیرستانهای پسرانه شهرستان سبزوار که در سال تحصیلی 90_ 89 در دبیرستانهای این شهرستان مشغول به تدریس بودند. روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای می باشد.که تعداد 40 مدرسه از میان 60 مدرسه آموزش وپرورش شهرستان سبزوار انتخاب شد و از هر مدرسه تعداد7 معلم بصورت تصادفی انتخاب شدند.حجم نمونه پژوهش تعداد 285 نفر معلم می باشد. ابزار اندازه گ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های والدگری و سبک های پردازش هویت ، با عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه بوده است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع همبسنگی و با استفاده از پرسشنامه والدگری آلاباما، سبک های پردازش هویت برزونسکی و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت اجرا شد. و از بین دانش آموزان دوره متوسطه در شهر جهرم، تعداد 280 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات و تائید اعتبار پرسشنامه، اطلاعات با برنامه spss تحلیل شد. ...

در طول زندگي مشترك ، متغييرهاي گوناگوني بر نحوه ي ارتباط زوجين با يك ديگر تاثير مي گذارند و اين متغييرها رضايت يا عدم رضايت زن و شوهر را از روابط زناشويي به همراه دارند . هدف پژوهش حاضر ، مقايسه ساختار قدرت در خانواده و عزت نفس زنان متقاضي طلاق و رضايت مند بوده است . جامعه مورد مطالعه اين پژوهش ، زنان رضايت مند از زندگي زناشويي , زنان متقاضي طلاق مراجعه كننده به دادگاه خانواده و مركز كاهش طلاق شهر بندرعباس است ، كه روش نمونه گيري آن ها به صورت سهل الوصول ، شامل 160نفر كه 80 ن ...

هدف از این مطالعه، مقایسه عزت‌نفس و ابعاد مختلف آن در دانش‌آموزان 13 تا 20 ساله معلول و غیرمعلول بود. این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی است. دانش‌آموزان معلول جسمي مدارس شهر ري با تعداد مشابه دانش‌آموزان غيرمعلول انتخاب شده بصورت تصادفی از مدارس هم‌تراز همين منطقه، مقايسه شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه اطلاعات فردی و فرم 58 سئوالی عزت‌نفس کوپراسمیت، استفاده نمودیم. حجم نمونه از هر گروه معادل 54 نفر بود. جهت تحلیل داده ها، از آزمونهای آماری کولموگرو ...