عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 331

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق تعیین میزان تاثیر عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش ‌پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان جوان مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی و نقش میانجی‌گری رفتارکارآفرینانه در این تاثیر و نیز مقایسه اثربخشی آموزشهای گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و ‌انگیزش ‌پیشرفت بر‌‌‌‌‌کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان جوان مبتلا به ناتوانی جسمی-حرکتی بوده است تا از این طریق امکان مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر های وابسته در دو حالت عدم مداخله و انجام مداخله در متغیرهای مستقل فراهم گردد. طرح تحقیق در ق ...

هدف پژهش حاضر تبیین نقش واسطه گری عزت نفس در ارتباط بین سبک های دلبستگی و کمرویی بود. آزمودنی های این پژوهش را 400 دانش آموز پسر و دختر تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر دهدشت انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه مقیاس عزت نفس تافارادی، مقیاس سبک دلبستگی کولینز و رید و مقیاس کمرویی سموعی بود. در این پژوهش علاوه بر استفاده از آمار توصیفی برای تأیید فرضیه پژوهش از روش آماری همبستگی پیرس ...

هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان آزار دیده و آزار ندیده است. روش مطالعه، توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای و برای اندازه گیری متغییر ها از پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت(1967)، سبک دلبستگی هازن و شاور (1987)و پرسشنامه ضربه کودکی(CTQ) برنستاین و همکاران(1994) استفاده گردید. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. نمونه آماری شامل 400 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز ( نفر100 دخترآزار دیده و 100 نفر دختر آزار ندیده ، 100 نفر پ ...

در این پژوهش هدف افزایش عزت نفس و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهر اراک از طریق آموزش اسناد بود . 30 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع اول دبیرستان شهر اراک نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از دبیرستان معتضدی واقع در ناحیه 1 انتخاب شدند ؛ به این ترتیب که ابتدا در مرحله پیش آزمون پرسشنامه عزت نفس و تاب آوری برای 4 کلاس مقطع اول اجرا شد . جمعیت 4 کلاس شامل 120 دانش آموز بود که سپس 30 نفر از میان دانش آموزانی که کمترین نمره عزت ...

از دیدگاه قرآن هدف از خلقت انسان کمال است که در گرو کسب کرامت است. کرامت در قرآن از کریم بودن خداوند آغاز می شود که یکی از صفات جمالیه پرورگار و دارای مصادیق مختلفی در هستی است نظیر: کرامت قرآن،فرشتگان، انبیاء و سایر انسان ها. از مبحث کرامت در روان شناسی با عنوان عزت نفس یاد گردیده که به معنای احساس ارزشمندی و سودمندی انسان نسبت به خود، که همراه ارزشیابی و ارزیابی است.روان شناسان در تبیین مفهوم عزت نفس، با قائل شدن به ارزشمندی وجودی انسان، هر آن چه را که موجب ارزش و پیشرفت و ...

زمینه: مطالعۀ عزت‌نفس یکی از فراوان‌ترین روش‌های مطالعۀ تفاوت‌های فردی در روانشناسی است. نظریۀ ارتباط میان عزت‌نفس و عملکرد قلبی‌عروقی متکی بر این موضوع است که عزت‌نفس می‌تواند برای افراد، احساساتِ توأم با ایمنی در مواجهه با تهدید و استرس فراهم آورد. هدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر در مرحلۀ اول (مطالعۀ همبستگی) بررسی ارتباط میان سطوح عزت‌نفس آشکار و ناآشکار با شاخص‌های قلبی‌عروقی و در مرحلۀ دوم (مطالعۀ آزمایشی) بررسی تأثیر دستکاری مثبت و منفی عزت‌نفس آشکار و ناآشکار بر تغییرپذیر ...

طبقه اجتماعی به همراه تجویز هنجارها و ارزش های پذیرفته شده برای کنش و کنش متقابلِ اعضای خود در درون ساختار طبقاتی ، امکانات و فرصت هایی متناسب با جایگاه خود ، فراهم می کند که از مهم ترین این فرصت ها نوع ، شدت و میزان روابط ، منابع حمایتی ، اعتماد و شبکه اجتماعی یا به عبارتی دیگر ، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی است . این شکل از توزیع منابع اولیه از طریق تأثیر بر خودارزیابی فرد ، با احساس لیاقت و شایستگی و بیش از همه ، احساس احترام به خود یا عزت نفس تجانس و سنخیت دارد . اگرچه ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر سده می باشد.جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دوم و سوم دبیرستانی دختر و پسر شهر سده و نمونه با حجم 220 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه راهبردهای یادگیری و مطالعه کرمی، خلاقیت عابدی، عزت نفس کوپراسمیت جمع آوری و عملکرد تحصیلی نیز از معدل نی ...

بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس ، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان های شهرستان صحنه این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی جسمانی در بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانهای شهرستان صحنه انجام شده است . بدین منظور 256 نفر(سهم هر گروه 128 نفر) از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ستان صحنه با روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیر ...