عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 459

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک تحقیق توصیفی - تحلیلی است که هدف آن تعیین ارتباط سطح‌عزت نفس با رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان در مدارس راهنمایی دولتی‌مناطق منتخب شهر تهران میباشد. نمونه تحقیق از جامعه پژوهش شامل 221نفر از دختران سال سوم راهنمایی مدارس راهنمایی دولتی از پنج منطقه‌شمال، جنوب ، شرق، غرب و مرکز تهران می‌باشد که توسط روش نمونه‌گیری‌خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای‌است که از سه بخش تشکیل شده است : بخش اول شامل 14 سوال در موردمشخصات دموکراتیک واح ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی و عزت نفس با خودتنظیمی یادگیری بود.روش تحقیق از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 400 نفر دانش آموز در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند که بصورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه های کمال گرایی هیل، خودتنظیمی یادگیری بوفارد، عزت نفس روزنبرگ بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گردید. یافته های تحقیق نشان ...

معلولیت واقعیتی است انکار ناپذیر و به عنوان یک پدیده اجتماعی از ادوار گذشته تاکنون در جوامع وجود داشته است. با این وجود، مفهوم معلولیت توسط سازمان بهداشت جهانی در طبقه بندی بین المللی ناتوانی کارکردی و سلامت : به عنوان یک اصطلاح چتری برای آسیب ها، محدودیت های کارکردی و محدودیت های مشارکتی مطرح شده است (کاراسکو ، 2011). از جمله این معلولیت ها، معلولیت جسمی حرکتی است که برون و ترنر معلولیت های جسمی و حرکتی را به عنوان یک آسیب که یک یا بیش از یکی از فعالیت های عمده زندگی فرد ...

عزت نفس یا SELF STEEM بعنوان شاخص برای سلامت روانی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است که کاهش آن می تواند سلامت روانی را به خطر اندازد و منظور از آن میزان ارزشی است که شخص برای خود قائل است. زمانی که خود ادراک شده و خودآرمانی با هم همتراز باشند فرد از عزت نفس بالایی برخوردار خواهد بود و اگر فاصله این دو از هم زیاد باشد عزت نفس فرد پایین می آید. این تحقیق از نوع cross sectional بوده و بر روی 503 نفر از دانشجویان پزشکی فنی و حقوق و ورودیهای سال 1376 دانشگاه تهران در تابستان سال 78 ...

زمینه و هدف: سلامت روان یکی از موضوعات مورد علاقه متخصصان بهداشت، روانشناسان، و پژوهشگران حوزه روانشناسی می‌باشد شناخت حدود و ابعاد و عوامل موثر بر آن به متخصصان در بهبود بهداشت روانی فرد و اجتماع کمک خواهد کرد . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان در دانش‌آموزان پایه سوم مقطع راهنمایی سطح شهرستان کاشمر می‌باشد، لذا در این پژوهش به یکی از متغیرهای مهم (عزت نفس) به عنوان بستری ضروری در ارتقای سلامت روانی اشاره شده است. روش بررسی: جامعه آماری در این پژوهش ...

تعداد 390 در دو دسته بازنشسته‌ها و غیربازنشسته‌ها که هر دسته نیز شامل سه گروه ورزشکاران رشته‌های انفرادی، گروهی و غیرورزشکاران می‌باشد. که نهایتا در 6 گروه 65 نفری دسته‌بندی گردیدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مقایسه 58 سوالی کوپراسمیت استفاده گردیده است . نتایج تحقیق: -1 در دسته بازنشسته‌ها، بین میزان عزت نفس ورزشکاران مرد و غیرورزشکار مرد تفاوت معنی‌داری وجود دارد. -2 در دسته بازنشسته‌ها، بین میزان عزت نفس ورزشکاران مرد رشته‌های گروهی و انفرادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. -3 در ...

اگر افراد نسبت به خود نظر مناسبی داشته باشند و خود را فرد شایسته و با ارزشی بدانند دارای عزت نفس بالا در صورتی که نسبت به خود نظر منفی و نامناسبی داشته باشند و خود را فردی بی‌ارزش بدانند دارای عزت نفس پایین هستند مطالعات نشان داده که تمرینات ورزشی تاثیرات مهم و شگرفی در تحول خصوصیات روانی به سوی تعادل و بهداشت روانی دارند و می‌توانند باعث سلامت روان و تعدیل شخصیت افراد می‌گردد. الف ) بین منبع کنترل دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی‌دار وجود دارد و منبع کنترل ورزشکار ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسهء سطح عزت نفس و اضطراب در دو گروه بیماران مضطرب و افراد عادی می‌باشد. براساس نظر راجرز افراد مضطرب در نتیجهء تفاوت و فاصلهء زیاد بین خودآرمانی و خودواقعی، دچار اضطراب می‌گردند. همچنین در نظریه بک افراد مضطراب و افسرده از سبک اسنادی خاصی استفاده می‌کنند که در آن واقعیات و پدیده‌های عینی را به صورت تحریف شده و انتخابی تفسیر و پردازش می‌نمایند. پژوهش حاضر به منظور یافتن ارتباط بین عزت نفس و اضطراب و مقایسهء افراد مضطراب و بهنجار با استفاده از مدل ...
نمایه ها:
بیمار | 

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نحوه برخورد والدین برعزت نفس دانش‌آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه در شهرستان نیشابور است . در راستای هدف مزبور، این سئوال مطرح شد که آیا نحوه برخورد والدین برعزت نفس دانش‌آموزان تاثیر دارد یا خیر ؟ جهت بررسی این موضوع 60 نفر از دانش‌آموزان با عزت نفس پایین با استفاده از آزمون عزت نفس کوپراسمیت انتخاب شدند. دو گروه از دانش‌آموزان با عزت نفس بالا و عزت نفس پایین از نظرویژگیهای اقتصادی-اجتماعی دارای شرایط نسبتا مشابهی میباشند. به منظور بررسی نحوه بر ...