عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق، تبیین عزت نفس و تأثیر آن در آرامش روان زوجین از منظر آیات و روایات است و سوال اصلی این است که در نگاه اسلامی عزت نفس چیست و چه تأثیری در آرامش روان زوجین دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که بر روی آیات و روایات مرتبط با عزت نفس انجام شده است. در پاسخ به سوال تحقیق، نتایج به دست آمده در قلمروهای جایگاه، راهکارهای تقویت عزت نفس و رابطه‌ی عزت نفس با آرامش روانی زوجین تبیین شده است: در جایگاه عزت نفس، آیات و روایات اهمیت عزت نفس، لزوم حفظ عزت نفس و نتایج و آثاری همچ ...

معلولیت واقعیتی است انکار ناپذیر و به عنوان یک پدیده اجتماعی از ادوار گذشته تاکنون در جوامع وجود داشته است. با این وجود، مفهوم معلولیت توسط سازمان بهداشت جهانی در طبقه بندی بین المللی ناتوانی کارکردی و سلامت : به عنوان یک اصطلاح چتری برای آسیب ها، محدودیت های کارکردی و محدودیت های مشارکتی مطرح شده است (کاراسکو ، 2011). از جمله این معلولیت ها، معلولیت جسمی حرکتی است که برون و ترنر معلولیت های جسمی و حرکتی را به عنوان یک آسیب که یک یا بیش از یکی از فعالیت های عمده زندگی فرد ...

هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان آزار دیده و آزار ندیده است. روش مطالعه، توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای و برای اندازه گیری متغییر ها از پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت(1967)، سبک دلبستگی هازن و شاور (1987)و پرسشنامه ضربه کودکی(CTQ) برنستاین و همکاران(1994) استفاده گردید. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. نمونه آماری شامل 400 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز ( نفر100 دخترآزار دیده و 100 نفر دختر آزار ندیده ، 100 نفر پ ...

از دیدگاه قرآن هدف از خلقت انسان کمال است که در گرو کسب کرامت است. کرامت در قرآن از کریم بودن خداوند آغاز می شود که یکی از صفات جمالیه پرورگار و دارای مصادیق مختلفی در هستی است نظیر: کرامت قرآن،فرشتگان، انبیاء و سایر انسان ها. از مبحث کرامت در روان شناسی با عنوان عزت نفس یاد گردیده که به معنای احساس ارزشمندی و سودمندی انسان نسبت به خود، که همراه ارزشیابی و ارزیابی است.روان شناسان در تبیین مفهوم عزت نفس، با قائل شدن به ارزشمندی وجودی انسان، هر آن چه را که موجب ارزش و پیشرفت و ...

طبقه اجتماعی به همراه تجویز هنجارها و ارزش های پذیرفته شده برای کنش و کنش متقابلِ اعضای خود در درون ساختار طبقاتی ، امکانات و فرصت هایی متناسب با جایگاه خود ، فراهم می کند که از مهم ترین این فرصت ها نوع ، شدت و میزان روابط ، منابع حمایتی ، اعتماد و شبکه اجتماعی یا به عبارتی دیگر ، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی است . این شکل از توزیع منابع اولیه از طریق تأثیر بر خودارزیابی فرد ، با احساس لیاقت و شایستگی و بیش از همه ، احساس احترام به خود یا عزت نفس تجانس و سنخیت دارد . اگرچه ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر سده می باشد.جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دوم و سوم دبیرستانی دختر و پسر شهر سده و نمونه با حجم 220 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه راهبردهای یادگیری و مطالعه کرمی، خلاقیت عابدی، عزت نفس کوپراسمیت جمع آوری و عملکرد تحصیلی نیز از معدل نی ...

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور به تولید و بهره‌وری عوامل تولید آن بستگی دارد که از این میان، بهره‌وری عوامل انسانی بسیار با اهمیت است. در قرن اخیر دانشمندان و صاحب نظران امور اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که کارایی و پویایی کار در سازمان‌های اقتصادی و صنعتی، بدون استفاده از عامل انسانی میسر نیست. یکی از متغیرهای شخصیتی که با عملکرد شغلی و محیط سازمانی رابطه دارد، عزت نفس می‌باشد. مطابق با برخی پژوهش‌ها، عزت نفس به عنوان یک نیاز روانی اساسی در خدمت سازگاری فرد است. کسی به خودشکو ...

چکیده: هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه ویژگیهای شخصیت و تنظیم شناختی هیجان با عزت نفس متقاضی جراحی زیبایی بوده است.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه متقاضیان جراحی زیبایی شهر شیراز بود که تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس های عزت نفس کوپراسمیت(1967)، تنظیم شناختی هیجان گراتز(2004) و ویژگیهای شخصیتی نئو(1989) بود. داده‌های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ...

خودکارآمدی و عزت نفس از عوامل مهم در آموزش بر مرده می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان خودکارآمدی و عزت نفس در کیفیت ترجمه شفاهی است. بدین منظور 40 دانشجوی مترجمی انگلیسی که 3 واحد دانشگاهی در درس ترجمه شفاهی گذرانده بودند انتخاب شدند.برای همگن سازی جامعه تحقیق یک آزمون تعیین سطح زبان از آن ها به عمل آمد و در نهایت 32 نفر از میان آن ها انتخاب شدند.برای سنجش خودکارآمدی سوژه های تحقیق یک پرسشنامه طراحی شد و برای سنجش عزت نفس آن ها از پرسشنامه نوجنت استفاد شد. پس از ...