عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حرف "که" در کتاب های دستور فارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در جملات انواع گوناگون و کاربرد های متنوعي دارد، از اين رو شناسایی معادل های آن و ترکیبات حاصل از آن در زبان عربی تأثیر به سزایی در ترجمه درست آن ها توسط دانشجویان دارد و در کاهش بسیاری از خطاهای شایع آنان در انتخاب معادل برای این حروف کمک می کند. در نتيجه به دلیل اهمیت و نقش عمده و تأثیر معنایی این حرف و ترکیبات حاصل از آن در پیوند جمله ها و به ویژه جمله های مرکب، جا دارد ترجمه این حروف به زبان عربی و خطاهای د ...

عدد نه تنها زبان علم ریاضیات است که بدون استفاده از آن هیچ پیشرفتی در تمامی زمینه های زندگی اعم از علم و صنعت و تجارت و... و حتی در زندگی روزانه امکان پذیر نیست؛ پس یادگیری عدد و چگونگی کاربرد آن از ضروریات زندگی هر انسانی است. از آنجا که حرکت عدد و جنس آن و تعداد معدود باعث پیچیده شدن قواعد زبان عربی شده است و نیاز به دقت و تأمل دارد، باید اعداد را در این زبان شناخت و قواعد و کاربرد آن را آموخت. در این رساله بر اساس تحقیق کاربردی، اعداد را ریشه یابی کرده ایم، قواعد آنها را ...
نمایه ها:
عدد | 
عربی | 
اعداد | 
شعر | 
قرآن | 

در این مقوله ، سعی شده است محتویات و مفاد صرف و نحو زبان و ادبیات عربی بصورت ساده و از پایه ترین مطلب آغاز ، و بخاطر سهولت در یادگیری و فهم و اسلوب دقیق و ایضاً تلفظِ درست کلمات ، از لحاظ اعراب از آیات قرآن کریم بعنوان شاهد مثال در نظر گرفته شده تا طریقت صحیح مدّ توجه قرار گیرد. روش های یادگیری در کلیه بخش ها بخصوص افعال و (اعلال – مهموز – مضاعف – لفیف) و اعداد چنان بیان و صرف گردیده است که خواننده را در درک و فهم بسیار سریع قواعد کمک می نماید. در بخش نحو ، موضوع مربوط به ا ...
نمایه ها:
عربی | 

دانش نحو با ظهور قرآن کریم، بسیار مورد توجه قرار گرفت و اندیشمندان مسلمان به فکر تدوین قواعد و قوانینی برای زبان عربی افتادند. به مرور زمان، مکاتبی در این راستا به وجود آمد که در شکل گیری، شکوفایی و رشد علم نحو تاثیر بسزایی داشت. رهبران و پیروان این مکاتب در زمینه نگارش و پژوهش نحوی تلاش بسیاری نمودند و آثار گران قدری به رشته تحریر درآوردند که همواره مورد توجه اندیشمندان زبان شناسی قرار داشته است. در این پایان نامه سعی بر آن است که شکل گیری مکاتب نحوی را بیان نماید، بزرگان ه ...

چکیده: تحقیق حاضر، شرح یکصد و پنج (105) بیت از شواهد شعری به کار رفته در تفسیر البحر المحیط اثر ابو حیان اندلسی و از صفحه «297» تا صفح? «385» می باشد. اشعار استناد شده به آنها در این تفسیر، بیشتر مربوط به سه دور? جاهلی، اموی و عباسی هستند، اما این اشعار از سوی مولف شرح و توضیحی داده نشده اند. در این تحقیق ابتدا نام سرایند? هر بیت ـ پس از مراجعه به کتابها و دواوین مختلف- به همراه وزن عروضی آن ذکر شده است، سپس کلمات مبهم با استفاده از کتب لغت مشهور توضیح داده شده است ...
نمایه ها:
عربی | 
  
در برنامه‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان و از میان مهارت‌های زبانی، به تلفظ اهمیت چندانی داده نمی‌شود، و تمرین‌های آوایی مناسبی ارائه نمی‌شود. هرچند تقریباً در همه کتاب‌های آموزش زبان فارسی اصول تلفظ در درس اول ارائه می‌شود، اما این مبحث به توجه خاص و زمان‌گذاری ویژه‌ای در برنامه‌های آموزشی نیاز دارد. بنابراین، در پاسخ به این پرسش که به چه شیوه‌ای می‌توان تلفظ فارسی را آموزش داد، این فرضیه مطرح می-شود که با بررسی مقابله‌ای و رویکرد ارتباطی می‌توان درسنامه‌ای با تلفی ...

چکیده ندارد.