عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خواسته ی طرفین از انعقاد هر قراردادی از جمله عقد بیع آن است که قرارداد به طور کامل، صحیح و منطبق با تمام اوصاف و شرایط مورد توافق، اجرا گردد اما همواره به مطلوب خود دست نمی یابند و در برخی موارد کالای تسلیم شده با اوصاف و شرایطی که به هنگام قرارداد مورد توافق طرفین بوده، منطبق نیست و به عبارتی قرارداد ناقص اجرا می شود. برای مثال وقتی که یک فروشنده موضوع معامله را تسلیم می نماید اما کالا به دلیل عیب موجود کارکرد مورد نظر را ندارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، م ...

بعد از انعقاد قرارداد بیع،اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده وپرداخت ثمن، از سوی خریدار است.در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد. بدین صورت که کالای معیوب وغیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می کند.درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود.ودر صورتی که این نقض اساسی باشد به موجب بند (2) ماده 46 خریدار می تواند تحت شرایطی درخواست تعویض آن را از فروشنده نموده و درصور ...

مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیا ...

گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قواعد موجود در حقوق داخلی هر کشور در زمینه بیع شایسته عرصه تجارت بین الملل نیست. با ...