عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می شود که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد؛مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور موثر استفاده کند.در این تحقیق بررسی شد که 1-آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و نگهداشت وجه نقد شرکت رابطه وجود دارد؟ 2- آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است؟ برای بررسی موضوع تعداد108 شرکت از شرکت های جامعه آماری تحقیق -کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

تقاضا برای گزارشگری مالی و افشاء عمدتاً به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه کارگزاری بین مالکان سرمایه و مدیریت به وجود می آید. یکی از بهترین راه کارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازمانی‏ها در اختیار افراد برون‌سازمانی قرار می گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود. در این میان تأثیر ساختار مالکیت بر روی عدم تقارن اطلاعاتی نیز به میزان اطلاعاتی بستگی دارد که شرکت ها در قالب افشای اختیاری در اختیار معامل ...

امروزه نقش بنیادین اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی، ارایه مبنایی برای تخصیص سرمایه است از این رو پیامدها وعوامل موثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری همواره مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری می باشد. یکی از پیامدهای اساسی مرتبط با کیفیت اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران، هزینه ...

بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی بر هزینه سرمایه موضوعی با اهمیت در تحقیقات حسابداری و مالی به شمار می رود. ادبیات حسابداری و مالی نشان می دهد که در یک سطح مشخص از عدم تقارن اطلاعاتی، میزان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مبادله گران آگاه با افزایش رقابت اطلاعاتی بین این مبادله گران، کاهش می یابد. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات موجود، تاثیر رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر گرفتن مالکان نهادی به عنوان سرمایه ...

چکیده محافظه‌کاری شرطی، در شناسایی سریع‌تر زیان‌ نسبت به سود نمود می‌یابد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده دیگری نیز ناشی ‌شود که آن را چسبندگی هزینه‌ها می-نامند. چسبندگی هزینه‌ها به این معناست که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش، افزایش می‌یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی‌یابد. در صورتی که هر دو پدیده محافظه‌کاری شرطی و چسبندگی هزینه‌ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه‌ها موجب برآورد بیش از واقع محافظه ...

تحقیق حاضر، به بررسی ارتباط بین معیارهای جریان های نقدی و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی منجر به تلاش برای یافتن شاخصی جهت ارزیابی عملکرد شرکت می‌گردد. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی از جریان های نقدی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی شرکت‌ها به طور وسیعی استفاده می‌کنند. برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه‌ای مشتمل بر 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است که در طی سال های 1388-1384 فعال ...

در دو دهه اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از عدم توجه به اعلان سود، سمت و سوی تحقیقات تجربی از توجه صرف بر رابطه میان سود و بازده یا رفتار قیمت سهام، به کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر آن بر بازار سرمایه سوق داده شده است. سود، عدم تقارن اطلاعاتی و سررسید بدهی و پیامدهای نامطلوب آن از مسائل مطرح در بازارهای سرمایه ازجمله بازار سرمایه ایران است. بنابراین، در این پژوهش با اتکا بر مبانی نظری، به بررسی ارتباط بین اعلان سود و عدم تقارن اطلاعاتی و سررسید بدهی پرداخته شده است. جام ...

این تحقیق به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود می پردازد. برای سنجش کیفیت سود از دو مدل دچو و دی چو (2002) و مدل اسلوان (1996) و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در فرضیه اول از معیار درصد شکاف قیمتی موثر و در فرضیه دوم از معیار درصد اثر قیمت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 59 شرکت می با ...

این تحقیق به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمایل پرداخت سود سهام می‌پردازد. علی‌رغم تحقیقات گسترده‌ای که روی عوامل تعیین کننده سیاست سود سهام شرکتهای بزرگ انجام شده است، معمای سود سهام هنوز هم وجود دارد. معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد. این رفتار و نحوه‌ی واکنش به آنها بر ...