عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر اثر شرایط عدم اطمینان (مثبت و منفی) روی ارزش ویژه برند تیم های استقلال و پرسپولیس بر اساس دیدگاه طرفداران بود. این مطالعه از نوع مطالعات نیمه تجربی است که با استفاده از دو گروه کنترل و تجربی و همچنین پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. جامعه آماری شامل 710 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه کردستان که واحد عمومی تربیت بدنی 1 و 2 را در نیم سال دوم 94 انتخاب نموده اند، بود. برای انتخاب نمونه آماری ما از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کردیم و برای برآورد حجم نمونه از جدول ...

چکیده وجود شرایط عدم اطمینان در محیط‌های صنعتی، سبب افزایش پیچیدگی در فرآیند مدیریت پروژه گردیده است، و این مسئله پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک پروژه را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک پروژه بر فرایند تصمیم‌گیری در سازمان صنایع دریایی که یک سازمان پروژه محور در حوزه محصولات دفاعی میباشد صورت گرفته است که از نظر هدف کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی و از نظر نوع پیمایشی می‌باشد. داده‌های مورد نظ ...

این تحقیق با هدف شناسایی تأثیر عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انجام گرفته است. جامعه آماری را مدیران و کارشناسان دارنده مدرک فوق دیپلم و حداقل ده سال سابقه خدمت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌های پارس جنوبی در سال ۱۳۹۵ تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان ۳۲۷ نفر تعیین گردید. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه عملکرد زنجیره تأمین بوده است. ...

زنجیره تأمین یکی از عوامل اصلی مزیت رقابتی در فضای رقابتی کنونی می باشد، به طوری که شرکت ها برای کارایی و اثربخشی هرچه بیشتر و دستیابی به سهم بیشتری از بازار خود، و همچنین رسیدن به اهداف اقتصادی خود ، ملزوم به داشتن یک زنجیره تأمین مناسب هستند. ازطرفی با افزایش نگرانی های پیرامون محیط زیست و کمبود منابع اولیه برای تولید کالا، زنجیره های تأمین کلاسیک پاسخگو نمی باشند و به موازات آن زنجیره تأمین سبز که مسائل زیست محیطی را در کنار مسائل اقتصادی در نظر می گیرد، بکار گرفته می شوند ...