عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدالت اساسي ترين مفهوم در حقوق انساني است به طوري كه مي توان گفت عدالت فضيلت اوليه واساسي است تا حدی که انسانها ممکن است در مورد آزادی، رفاه و حتی برابری شک کنند، لکن نمی توانند به عدالت یا مذموم بودن بی عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف ننمایند. عدالت ایجاد رابطه ای خاص میان اهداف عالیه انسانی و نوع زندگی انسان ها مثل رفاه و معرفت ،بهره برداری از مواهب جامعه، چون ثروت و منزلت است.همانطور که ميدانيم امروزه برای ارتقاء عملکرد و اثربخشی سازمانها، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی موردتوج ...

عدالت و اجرای آن یکی از نیاز‌های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده‌اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنها است و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابر ...

این پژوهش با انگیزه بررسی احساس عدالت ومولفه های موثر بر آن صورت گرفت.جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستان های عمومی شهر تهران است. برای انتخاب نمونه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی اقدام گردید که از بین مناطق 19 گانه تهران مناطق 1، 11 و 18 انتخاب و 797 نفر دانش آموز دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر دولتی انتخاب شدند.متغیرهای پژوهش از نوع دموگرافیک وغیر دموگرافیک شامل جنسیت،نوع مدرسه،تعلق به یکی از سه منطقه آموزشی تهران وتحصیلات والدین وسرمایه فرهنگی خانواده ها در غالب ...

سازمان سيستمي اجتماعي است که حيات و پايداري آن به وجود پيوندي قوي بين اجزا و عناصر تشکيل دهندة آن وابسته است. ادراک بي عدالتي اثرات مخربي بر روحية کار جمعي دارد، زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد . بي عدالتي و توزيع غير منصفانة دستاوردها و ستاده هاي سازمان، روحية کارکنان را تضعيف مي كند و روحية تلاش و فعاليت آنها را تنزل مي دهد. بنا براين، رعايت عدالت رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان آن است)سيد جوادين و همكاران،138 ...

رفتار شهروندی سازمانی(OCB) عملکرد سازمانی را با افزایش اثربخشی از طریق گریس کاری موتور و کاهش اصطکاک بهبود می بخشد OCB رفتاری با میل و اراده فردی است که به طور مستقیم یا صریح توسط سیستم پاداش رسمی سازمانی تقدیر نمی شوند، ولی درمجموع باعث ارتقاء عملکرد اثربخش سازمان می‌گردند. احساس عدالت نقش مهمی در ارتقای OCB دارد. عدالت سازمانی اشاره به ادراک فرد از منصفانه بودن پاداش ارائه شده توسط سازمان می باشد و دارای ابعاد توزیعی، رویه ای و مراوده ای می باشد. هدف این تحقیق تعیین تأثی ...

تغییر تنها راه سازمانهای امروزی است. سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی هم ازمحیط تاثیر می پذیرد و هم بر محیط تاثیر می گذارد. محیط سازمانها پیوسته در حال تغییر است و هماهنگی با این تغییرات برای سازمانها اجباری است. یکی از دستاوردهای بسیار مستند درمورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظردر آید. در دنیای متغیر امروز سازمانها باید با هوشیاری در جریان تغییرا ...

عدالت سازمانی به احساس وادراک کارکنان از میزان انصاف وبرابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. ادراک عدالت سازمانی برای اثر بخشی عملکرد سازمانها ورضایت افراد در سازمان ضروری واساسی است. وسازمان باید در جهت تحقق این مهم ، همه تلاش وکوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. بنابر این مدیران باید تعهد وپایبندی کارکنان را نسبت به سازمان حفظ کنند . بر این اساس پژوهش حاضر ر ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک عدالت و رضایت شغلی و همچنین مقایسه رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش و دانشگاه مازندران انجام شده است. در این تحقیق ادراک عدالت در دو سطح سازمان و جامعه مورد بررسی قرار گرفت و رابطه آن با رضایت شغلی افراد مورد کنکاش واقع شد. از نظریه انصاف، عدالت توزیعی، مبادله، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای به عنوان پشتوانه نظری تحقیق استفاده شد. روشی که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت پیمایش است و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ...

هدف از انجام این پژوهش تعیین سطح عدالت سازمانی، تعیین وضع موجود مؤلفه های عدالت سازمانی، تعیین سطح تعهد سازماني و بررسي رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی بوده است. در این پژوهش عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان اعم از کارمندان، کارشناسان، مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی شهید بهشتی بود که در ...