عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نقش رفتار عادلانه با کارکنان در کارآیی و اثربخشی سازمانی؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ دبیران مدارس متوسطۀ دولتی ناحیۀ 1 و 2 شهر همدان در سال تحصیلی 91 – 90 که تعداد آن‌ها 1330 نفر ( 502 دبیر مرد و 828 دبیر زن ) بوده است. با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، حجم نمونه ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه چندگانه بین‌ عدالت سازمانی ادراک شده و معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان پالایشگاه نفت شیراز ‌بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شاغل در پالایشگاه (824) در سال 1390 بود که تعداد 116 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی-رابطه ای بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با‌ پایائی‌83/0(بولینو و تورنلی، 2005)، پرسشن ...

چکیده درک روابط و تعاملات افراد در سازمان‌ها و حصول اطمینان از تناسب فرد با سازمان از جمله موارد تاثیرگذار و حائز اهمیت است و پیامدهای مهم کاری بر تناسب فرد با سازمان از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی می-تواند در ارائه‌ی بهتر خدمات تأثیر به سزایی داشته باشد، عدالت سازمانی نیز از دیگر ارزش‌های سازمانی است که حیات و قوام سازمان را در بر می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسط عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه‌ی تناسب فرد- سازمان با تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: دبیر ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی وخویشتن داری مدیران آموزشی با عدالت سازمانی ادراک شده معلمان زير مجموعه ي آنها می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر زاهدان تشکیل می دهند. جامعه آماری مدیران 75 نفر و معلمان 1133 نفر بوده است. حجم نمونه برای مدیران با استفاده از جدول مورگان 65 نفر به دست آمد که تعداد مدیران زن 32نفر و مدیران مرد 33 نفر بودند. همچنین حچم نمون ...

در عصر حاضر، تغییرات به عنوان یک عامل ضروری برای پیشرفت آینده تلقی می‌شوند امروزه سازمانها دریافته اند برای موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و ماندگاری در محیط رقابتی کسب و کار، به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تلاش کاری با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی ادراک شده در شرکت بیمه سینا استان تهران می‌باشد. تحقیق پیش رو، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی است.جهت جمع آوری داده ها از ...

سازمان‌های امروزی کم‌کم تصور ادامه حضور در یک محیط با ثبات که در آن نیاز به انجام تغییرات در فرآیند‌ها و باز‌سازی آن‌ها وجود نداشته باشد را فراموش کرده‌اند. مدیران سازمان‌ها، برای رویارویی با تغییرات، اقداماتی متنوع پیش‌بینی می‌کنند و صورت می‌دهند، تا ضمن حفظ بقا بتوانند از فرصت‌های به وجود آمده بیشترین استفاده را ببرند و عملکرد سازمان را ارتقا دهند. از این‌رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای تغییر سازمانی شامل مبادله رهبر- پیرو، مشارکت و اطلاعات بر رفتار مشتاقانه نس ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی عدالت سازمانی ادراک شده، سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است.با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 100 نفر از کارکنان دانشگاه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق سه پرسشنامه استاندارد بود که شامل پرسشنامه 11 سوالی عدالت سازمانی بر اساس مدل نیهوف و مورمن(1993)، پرسشنامه 17 سوالی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل پودساکف و همکاران (2000)و پرسشنامه 44 سوالی سلامت سازم ...