عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 239

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.هدف از این پژوهش که تعداد 210 نفر از کارکنان بر اساس روش تعیین حجم نمونه در جامعه محدود انتخاب شده اند؛ تعیین سطح فعلی عدالت و تعهد سازمانی،اولویت بندی ابعاد عدالت و تعهد سازمانی، ارائه پیشنهاد و راهکارهایی به جهت افزایش تعهد سازمانی با توجه به عدالت سازمانی می باشد. نوع تحقیق حاضر از نظر روش اجرا، در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار می گیرد. لذا به تشریح و ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و خشنودی شغلی در کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان یزد می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان این سازمان (180 نفر) بود. 116 نفر به عنوان نمونه و از طریق روش تصادفی طبقه ای انتخاب شداند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی استفاده شد. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ب ...

هدف ازاین پژوهش تبیین رابطه فرهنگ سازمانی وعدالت سازمانی باتعهدسازمانی درمیان دبیران شهرستان خاتم بوده است.روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است وجامعه موردپژوهش آن دبیران مقطع متوسطه شهرستان خاتم بوده، نظر بهاینکه تمامی دبیران را شامل شده است روش سرشماری انتخاب شده است. واز140نفر جامعه آماری تعداد 123 نفرازدبیران پاسخنامه راعودت داده اندوبرای گردآوری داده هاازپرسشنامه عدالت سازمانی مورمنو نیهوف، تعهدسازمانی آلن ومایر،وفرهنگ سازمانی الگوی رابینز،استفاده شده است.وبرای تجزیه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اموزش و پرورش شهرستان نی ریز بوده .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان اموزش و پرورش شهرستان نی ریز در سال 1392 بوده. با توجه به اینکه تعداد کل معلمان 100نفر می باشد، کل جامعه افراد در این تحقیق مورد پژوهش قرار گرفت. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه عدالت سازمانی،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی بوده جهت تجزیه و تحلیل از روشهای آم ...

عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از متغیر های مهم سازمانی هستند که تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد کارکنان و سازمان دارند.با توجه به اهمیت این موضوع،بررسی وضعیت این دو متغیر و رابطه بین آنها از منظر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گرگان مورد توجه این پژوهش قرار گرفت.این پژوهش از نوع پیمایشی ، جامعه آماری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و حجم نمونه معادل 169 نفر بوده است.برای جمع آوری داده های از پرسشنامه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده های ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان شهیدمطهری شهرستان مرودشت بود. جهت انجام پژوهش از بین کارکنان بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت که در سال 1390 مشغول به کار بودند بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 132نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه 24 سئوالی رفتارشهروندی سازمانی ، پرسشنامه20سوالی عدالت سازمانی ، پرسشنامه 22 سئوالی فرهنگ سازمانی بود جهت تجزیه وتحلی ...

هدف از این پژوهش تبیین رابطه اخلاق حرفه ای و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در میان آموزگاران دبستان های دخترانه شهر مرودشت بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل آموزگاران دبستان های دخترانه شهر مرودشت بوده که 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها از سه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر ، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و پرسشنامه اخلاق حرفه ای مرزبان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تبدیلی و تبادلی با عملکرد شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در کارکنان کارخانه سیمان بهبهان است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان کارخانه سیمان بهبهان، متشکل از 350 نفر و نمونه پژوهش شامل 190 نفر از کارکنان بودکه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پس از تعیین روایی و پایایی،از پرسشنامه سبکهای رهبری چندعاملی(MLQ) (باس وآولیو،2000)،پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی (پودساکف،1991)، پرسشنامه عم ...

یکی از دلایلی که می تواند سلامت روحی افراد و حتی جسمی کارکنان سازمان را به خطر بیاندازد، و همچنین کارکنان یک سازمان را نسبت به ارزش ها و اهداف و عملکرد آن سازمان بی تفاوت سازد و به عبارت دیگر تعهد سازمانی آنان را کاهش دهد نبود عدالت در آن سازمان می باشد. با تقویت مولفه های این پژوهش مدیران این امکان ر ا می یابند تا اقدامات مناسب تری جهت توسعه ابعاد عدالت در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند، و به این ترتیب سلامت را در شهرداری نهادینه نموده و در کارکنان احساس تعهد و وفاداری ...