عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند . در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد . مقاله ی حاضر همبستگی ادراک از عدالت با رفتارشهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار داده است.تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و ...

توجه به ارزشهای فردی و جمعی در محیط کار هسمو با افزایش توجهات اجتماعی به ارزشهای انسانی و اخلاقی از چند دهه پیش بین صاحبنظران علوم روانشناسی و مدیریت گسترش بیشتری یافته است زیرا توجه به این مقوله مزایا بسیاری برای سازمان به همراه دارد. از جمله اصول و ارزشهای مهم سازمانی میتوان به عدالت و اعتماد اشاره نمود. تحقیق حاضر به بررسی وضعیت عدالت و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی دانشگاه بوده و 282 نفر به عنوان نمونه تح ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان شهیدمطهری شهرستان مرودشت بود. جهت انجام پژوهش از بین کارکنان بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت که در سال 1390 مشغول به کار بودند بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 132نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه 24 سئوالی رفتارشهروندی سازمانی ، پرسشنامه20سوالی عدالت سازمانی ، پرسشنامه 22 سئوالی فرهنگ سازمانی بود جهت تجزیه وتحلی ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در ورزشکاران نخبه کشوری بود. باتوجه به اینکه به نظر می رسد در باشگاهای ورزشی ایران عدالت سازمانی می‌تواند باعث ایجاد رفتارهای شهروندی شود، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ابعاد سه‌گانه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تفاوت رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی ورزشکاران مورد مطالعه (سن، تحصیلات، سابقه بازی، سابقه قهرمانی، سابقه بازی در لیگ و نوع ورزش) پرداخته ش ...

سرمایه فکری یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمانها در هزاره سوم است. مقاله حاضر رابطه بین کارایی سرمایه فکری و عدالت سازمانی را در سازمان آب و فاضلاب شهرستان بوشهرمورد آزمون قرار میدهد. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامهعدالت سازمانی نیهوف و مورمن و پرسشنامه کارآیی سرمایه فکری بنتیس استفاده شد. این پرسشنامهها بین ٢۵ نفر کارمند رسمی این سازمان دولتی توزیع گشت. برای تجزیه وتحلیل دادهها از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی و برنامه SPSSاستفاده شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در سازمان ...

هدف مطالعه، بررسی رابطه درک عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در حوزه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های استان خراسان بزرگ بود.جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ادارات تربیت بدنی کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان خراسان بزرگ بود. نمونه آماری از بین جامعه آماری به صورت تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب با حجم انتخاب شدند(77=N). به منظور گردآوری داده ها از سه پرسشنامه اطلاعات فردی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی که پس از مطالعه آزمایشی و تائید روایی و محاسبه پایای ...

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش که تعداد 150 نفر از کارکنان بر اساس تعیین حجم نمونه در جامعه محدود انتخاب شده‌اند، تعیین سطح فعلی عدالت سازمانی، اولویت‌بندی ابعاد عدالت سازمانی، ارائه راهکارها و پیشنهادها به جهت افزایش عملکرد کارکنان با توجه به عدالت سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار می‌گیرد. لذا به تشریح و توصیف عوامل ...

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش‏ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است، بنابراین می‏توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان‏پذیر می‏باشد. هدف از تبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راه کارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می‏باشد. از طرفی دیگر عدالت سازمانی، درک افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و واکنش رفتاری آنها به چنین اقداماتی می‏باشد. عدالت و اجرای ...

پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در ارتباط میان تمرکز با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار منحرفانه محیط کار در بین کارکنان شرکت نفت یزد پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی و روش انجام آن پیمایشی است. برای بررسی پرسش‌های پژوهش از سه ابزار زیر استفاده‌شده است: پرسشنامه عدالت سازمانی، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی، پرسشنامه رفتار منحرفانه در محیط کار و تمرکز که پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری، در میان نمونه‌ای متشکل از 140 نفر از کارکنان که به روش نمونه‌گ ...