عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق سعی دارد رابطه بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه شاهرود رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، عدالت سازمانی است که مولفه های آن عبارتند از: عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی و متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری که مولفه های آن، پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگ ...

این پژوهش با انگیزه بررسی احساس عدالت ومولفه های موثر بر آن صورت گرفت.جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستان های عمومی شهر تهران است. برای انتخاب نمونه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی اقدام گردید که از بین مناطق 19 گانه تهران مناطق 1، 11 و 18 انتخاب و 797 نفر دانش آموز دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر دولتی انتخاب شدند.متغیرهای پژوهش از نوع دموگرافیک وغیر دموگرافیک شامل جنسیت،نوع مدرسه،تعلق به یکی از سه منطقه آموزشی تهران وتحصیلات والدین وسرمایه فرهنگی خانواده ها در غالب ...

سازمان سيستمي اجتماعي است که حيات و پايداري آن به وجود پيوندي قوي بين اجزا و عناصر تشکيل دهندة آن وابسته است. ادراک بي عدالتي اثرات مخربي بر روحية کار جمعي دارد، زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد . بي عدالتي و توزيع غير منصفانة دستاوردها و ستاده هاي سازمان، روحية کارکنان را تضعيف مي كند و روحية تلاش و فعاليت آنها را تنزل مي دهد. بنا براين، رعايت عدالت رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان آن است)سيد جوادين و همكاران،138 ...

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندسازی منابع انسانی در دیوان محاسبات کشور می‌باشد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود، پس از مروری بر ادبیات موجود پیرامون عدالت سازمانی و توانمندسازی، دو پرسشنامه مجزا طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آنها میان جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصله بیانگر تاثیر معنادار عدالت سازمانی و ابعاد آن بر توانمندسازی کارکنان دیوان محاسبات کشور بوده که تاثیر عدالت مراوده‌ ...

عدالت اساسي ترين مفهوم در حقوق انساني است به طوري كه مي توان گفت عدالت فضيلت اوليه واساسي است تا حدی که انسانها ممکن است در مورد آزادی، رفاه و حتی برابری شک کنند، لکن نمی توانند به عدالت یا مذموم بودن بی عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف ننمایند. عدالت ایجاد رابطه ای خاص میان اهداف عالیه انسانی و نوع زندگی انسان ها مثل رفاه و معرفت ،بهره برداری از مواهب جامعه، چون ثروت و منزلت است.همانطور که ميدانيم امروزه برای ارتقاء عملکرد و اثربخشی سازمانها، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی موردتوج ...

از آنجایی که ورزش دانشگاهی نقش اساسی در سلامتی جسمی و روانی دانشجویان و دانشگاهیان دارد از این رو وجود عدالت سازمانی به دلیل داشتن پیامد هایی از قبیل ، اعتماد ، رضایت ، تعهد ، عملکرد و غیره در این محیط حساس ، لازم و ضروری می باشد . این مطالعه ، عدالت سازمانی و رویکرد های آن را در ورزش دانشگاهی ایران به صورت مقایسه ای ، مورد بررسی قرار داده است . ورزش دانشگاهی کشور در سه سطح ، رؤسای انجمنها ، مدیران ادارات تربیت بدنی و کارشناسان ورزشی زیر مجموعۀ مدیران ادارات طبقه بندی گردی ...

در صنعت خدمات دستیابی به رضایت مشتری محصول رابطه موثر بین کارکنان و مشتریان است. تحقق این هدف مستلزم رفتاری فراتر از انجام وظایف رسمی تعریف شده خواهد بود. از این منظر لزوم بروز رفتار فرا نقشی به عنوان یک رفتار داوطلبانه در قالب رفتار شهروندی مشتری مدار توسط کارکنان، اهمیت می یابد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی مشتری مدار با متغیرهای واسط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بیمارستان امام رضا (ع) واقع در شهر مشهد به اجرا در آمد. عدالت سازما ...

تغییر تنها راه سازمانهای امروزی است. سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی هم ازمحیط تاثیر می پذیرد و هم بر محیط تاثیر می گذارد. محیط سازمانها پیوسته در حال تغییر است و هماهنگی با این تغییرات برای سازمانها اجباری است. یکی از دستاوردهای بسیار مستند درمورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظردر آید. در دنیای متغیر امروز سازمانها باید با هوشیاری در جریان تغییرا ...

امروزه سازمان‌ها به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند و به طور کلی کارایی و اثر بخشی سازمان‌ها به کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی و به ویژه مدیران در آن سازمان بستگی دارد. از این رو حرکت به سمت افزایش عدالت، تعهد و اعتماد در بین نیروی انسانی از وظایف اصلی سازمان‌ها بوده و ضروری می‌باشد. در مطالعه کنونی، یک متغیر پیش بین، عدالت سازمانی، برای تعیین چگونگی تأثیرش بر تعهد سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم به‌واسطه ...