عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدالت و اجرای آن یکی از نیاز‌های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده‌اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنها است و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابر ...

عدالت همانگونه که عنوان شریفی است، موضوعی پیچیده، بحث برانگیز و قابل تعمق است. به دلیل اهمیت زیاد هیچ نظام و مکتبی نتوانسته بدون پرداختن به مفهوم و ابعاد عدالت ، اهداف و روش اداره جامعه را تبیین کند. همه نخبگان فکر، صاحبان اندیشه و ادیان الهی و بویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی تاکید فراوان دارند؛ اما هیچ گاه بین نخبگان و مکاتب فکری در مفهوم عدالت، روش ها، و راه های تحقق آن، توافقی حاصل نشده است. مفهوم واژه عدالت با تساوی فرق دارد. اما مساله بسیار مهم آن است ک ...

این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی‌گری خستگی هیجانی و نقش تعدیلی عاطفه مثبت در رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار های شهروندی سازمانی طراحی و اجرا گردید .روش پژوهش توصیفی و از نوع رابطه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بود که در تابستان 1390 در این شرکت مشغول به کار بودند. تعداد 144 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای بکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه عدالت توزیعی و رویه‌ای کالکویت (2 ...

فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چگونگی برخورد با افراد در سازمان ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان متولی ورزش دانشجویی، بایستی با استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص بتواند به بهبود و توسعه بهره وری ورزش کشور یاری رساند. احتمال می رود که با اجرای عدالت در برنامه های اداره کل تربیت بدنی، موجبات افزایش کارایی و رضایت شغلی کارمندان ادارات تابعه فراهم شده و ب ...

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با ...

عدالت اساسي ترين مفهوم در حقوق انساني است به طوري كه مي توان گفت عدالت فضيلت اوليه واساسي است تا حدی که انسانها ممکن است در مورد آزادی، رفاه و حتی برابری شک کنند، لکن نمی توانند به عدالت یا مذموم بودن بی عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف ننمایند. عدالت ایجاد رابطه ای خاص میان اهداف عالیه انسانی و نوع زندگی انسان ها مثل رفاه و معرفت ،بهره برداری از مواهب جامعه، چون ثروت و منزلت است.همانطور که ميدانيم امروزه برای ارتقاء عملکرد و اثربخشی سازمانها، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی موردتوج ...

تحقیق حاضر در صدد است که نشان دهد آیا توجه به دو مقوله عدالت سازمانی و حمایت سازمانی در بانک ملت می تواند زمینه لازم برای بروز رفتار شهروندی سازمانی از جانب کارکنان را فراهم آورد یا خیر؟ بدین منظور عدالت سازمانی و ابعاد آن) 1-عدالت رویه ای ،2-عدالت توزیعی، 3-عدالت تعاملی و 4-عدالت اطلاعاتی ) و حمایت سازمانی و تاثیر آنها بر ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی (1-نوع دوستی ،2- وجدان ،3-رادمردی ،4-ادب و نزاکت و 5-فضیلت مدنی) در بانک ملت مورد مداقه قرارگرفت .همچنین با توجه ...

چکیده امروزه دستیابی به اهداف سازمان تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنانشان است و کارآمدی سازمان پیوند نزدیک خود را با مقوله های عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی حفظ کرده است. بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است و از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب مشهد است. پژوهش‌های گو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان روزنامه همشهری انجام وتلاش شده است تا در حد امکان تمامی جوانب اثر گذار بر رضایت شغلی با در نظر گرفتن وی‍ژگی های خاص شغلی موجود در مجموعه این روزنامه مورد توجه قرار گیرد . برای تبیین رضایت شغلی از مدل نظری برخاسته از نظریات تبادل اختلاف وانصاف بهره گرفته شده است. پس از نمونه گیری ،جمعاً 155پرسشنامه در سطح روزنامه همشهری بر حسب نمونه گیری انجام شده توزیع و بعد از گردآوری پرسشنامه ،اطلاعات به دست آمده تو ...